Domov  //  Visokošolski študij  //  Poslovna informatika

Visokošolski študijski program POSLOVNA INFORMATIKA


Strokovni naslov

diplomirani poslovni informatik (VS) / diplomirana poslovna informatičarka (VS)
Okrajšava: dipl. posl. inform. (VS)

Raven strokovne izobrazbe

1. bolonjska stopnja, 6/2 raven

Trajanje študija

Študij traja 3 leta (6 semestrov).

Organizacija izrednega študija

Organizacija študija je prilagojena študentom, ki so zaposleni.

Visokošolski učitelji bodo pri izrednem študiju svoje delo prilagodili s pripravo strokovnih gradiv ter z usmerjanjem študentov v študij strokovne literature in nudenjem potrebnih konzultacij.

Predavanje in vaje se izvajajo 2-krat na teden popoldan (po 16. uri) in/ali ob sobotah dopoldan.

Program izvaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede na dislocirani enoti Maribor, Glavni trg 17b v prostorih ACADEMIA.

 

Preverjanje znanja

Študent sproti dokazuje doseženo znanje z aktivnim sodelovanjem pri predavanjih in vajah, s krajšimi pisnimi izdelki, pisnimi testi - kolokviji in z aktivnim vključevanjem v delovno okolje, ob koncu učnega procesa pa opravlja pisni / ustni izpit. Izpiti potekajo dva do tri tedne po zaključenih predavanjih za posamezni predmet.

Uspeh na izpitu se ocenjuje z ocenami: odlično(10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5). Podrobni kriteriji ocenjevanja so zapisani v učnih načrtih in navodilih za sodelovanje pri predmetu.

Napredovanje po programu in dokončanje študija

Študent napreduje v 2. letnik. če zbere vsaj 20 KT iz predmetov 1. letnika in ima v celoti poravnano šolnino.

Za napredovanje v 3. letnik mora študent imeti opravljene vse obveznosti iz 1. letnika (60 KT) in najmanj 20 KT iz drugega letnika ter poravnano šolnino.

Temo diplomske naloge lahko študent prijavi, či mu ne manjkata več kot dva izpita.

Študentu pripada absolventski staž skladno z veljavno zakonodajo.

Do zagovora diplomske naloge mora študent opraviti vse obveznosti študijskega programa. Študij zaključi s pripravo in uspešnim zagovorom diplomske naloge (8 KT). S tem skupaj zbere 180 KT in pridobi strokovni naziv diplomirani poslovni informatik (VS) oz. diplomirana poslovna informatičarka (VS).

Pogojno napredovanje

Pogojno napredovanje v višji letnik lahko odobri Komisija za študijske zadeve za dodiplomski študij na osnovi upravičenih razlogov in določi rok, v katerem mora študent izpolniti manjkajoče obveznosti.

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik. V celotnem študiju lahko samo enkrat ponavlja letnik brez plačila šolnine. V tem primeru plača le stroške ponovnega vpisa po veljavnem ceniku.

Podaljšanje statusa

Študent lahko zaprosi za podaljšanje statusa največ za eno leto, če:

 • se iz upravičenih razlogov ne vpiše v višji letnik ali
 • iz upravičenih razlogov ne diplomira v 12 mesecih po poteku zadnjega semestra.

Študentke matere lahko za vsakega živorojenega otroka v času študija zaprosijo za podaljšanje študentskega statusa za 12 mesecev.

Če študent ni opravil vseh izpitov, izgubi status in je do diplomiranja vpisan evidenčno.

Študij kot občan

Študent lahko opravlja izpite tudi kot občan. Vključi se lahko v izvajanje predmetov in delov programa v izrednem študiju. Po opravljenih študijskih obveznostih prejme potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s podatkom o pridobljenih KT, ki ga lahko uveljavi ob vpisu v visokošolske študijske programe. Kot posameznik, vključen v izobraževanje kot občan, nima statusa študenta. Kot občan plača vsak izpit in vpisnino po veljavnem ceniku. Če se kasneje vpiše redno ali izredno, se plačilo izpitov ne upošteva pri šolnini.
 

Priznavanje izpitov, prakse in drugih znanj

Priznavanje izpitov

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja FKPV lahko študent, ki je pred vpisom na Fakulteto za komercialne in poslovne vede že študiral v drugem študijskem programu, zaprosi za priznavanje izpitov.

Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno, odvisno od skladnosti učnih načrtov , vendar samo za študijsko leto v katerega se študent vpisuje.

Vlogi za priznavanje izpita je potrbno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega sta razvidna ocena in datum opravljenega izpita, učni program predmeta, ki mora biti potrjen s strani šole in kopijo potrdila o plačilu vloge.

Na osnovi predloga nosilca predmeta dokončno o priznavanju izpita odloča Komisija za študijske zadeve za dodiplomski študij.

Priznavanje obveznosti pri predmetu praktično usposabljanje (v nadaljevanju praksa) opravi organizator prakse na osnovi vloge študenta, njegove predloge pa dokončno potrdi Komisija za študijske zadeve za dodiplomski študij.

Kriterij za priznavanje ustreznosti delovnih izkušenj je primerjava med usmerjevalnimi ter operativnimi cilji predmeta in med deli in nalogami, ki jih je opravljal študent med zaposlitvijo.

Posebnosti pri priznavanju izpitov:

 • izpiti, starejši od 10 let (pri informatiki 5 let), se praviloma ne priznajo;
 • primernost vsebine oceni nosilec predmeta.

Priznavanje prakse

Praksa se v celoti prizna:

 • diplomantom višjih strokovnih šol (vloga ni potrebna) in
 • študentom, ki imajo vsaj 2 leti delovnih izkušenj iz redne ali občasne zaposlitve; slednji oddajo vlogo za priznanje prakse.

Praksa se delno prizna študentom, ki imajo manj kot 2 leti ustreznih delovnih izkušenj. V tem primeru nosilec predmeta predlaga, katere obveznosti mora študent še opraviti. Študent odda vlogo z ustreznimi dokazili v predpisanem roku.

Roki za oddajo vlog:

 • vloge za priznavanje izpitov do 31. decembra v študijskem letu,
 • vloge za priznanje prakse do 30. junija v študijskem letu.

Priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti

FKPV bo študentu priznala pridobljeno znanje in spretnosti pred vpisom v dodiplomske študijske programe v celoti ali delno, odvisno od tega, ali v celoti ali delno ustrezajo splošnim oz. predmetnospecifičnim kompetencam in vsebinam dodiplomskih programov.

Priznava se znanje in usposobljenost, pridobljena s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Osnova za priznanje je pisna vloga s priloženimi uradnimi potrdili in izvlečkom programa oziroma druga pisna dokazila, iz katerih je mogoče presoditi raven pridobljenega znanja.

Stopnjo priznavanja študijske obveznosti odobri Komisija za študijske zadeve za dodiplomski študij na predlog nosilca predmeta, ki ovrednoti priznanje s kreditnimi točkami in oceno.

Podlaga za priznanje so naslednje listine:

 • spričevalo in druge listine o pridobljenem znanju zunaj visokošolskega zavoda;
 • ocena izdelkov, storitev, objav in drugih avtorskih del študenta, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem odloči nosilec predmeta;
 • potrdilo o že preverjenem znanju pri nekaterih predmetih, opravljen izpit, čeprav ni bil vpisan v program;
 • objavljeni prispevki v recenziranih znanstvenih revijah ali na konferencah, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta;
 • poročila o aplikativnih raziskavah in svetovalnih projektih, če se skladajo z vsebino študijske usmeritve, ki jo je študent izbral; o tem da mnenje nosilec predmeta;
 • potrdilo organizacije o delovnih izkušnjah študenta na strokovnem področju, ki ga je izbral za študij. Priznajo se le izkušnje, za katere je jasno, da je kandidat za dobro opravljanje svojega dela moral spremljati tudi dosežke teorije in jih vključevati v svoje delo, o čemer da mnenje nosilec predmeta.

Na podlagi dokumentacije, ki vključuje tudi mnenje nosilca predmeta, se Komisija za študijske zadeve za dodiplomski študij odloči o priznavanju celotne ali delne študijske obveznosti pri posameznem predmetu, o obveznosti seminarske naloge in o drugih obveznostih, upoštevajoč pri tem način dela pri posameznem predmetu.

Opisani kriteriji veljajo za priznavanje znanja, pridobljenega v Sloveniji in v tujini.

Število vpisnih mest

DE Maribor Izredni študij
1. letnik 40
2. letnik 40

V študijskem letu 2015/2016 se bo program izvajal, če bo vpisanih vsaj 20 študentov v letnik.Iz fotogalerije

Prijava na e-novice

Naročite se na novice in prejemajte
brezplačne nasvete za Vašo karierno
in osebnostno rast.

Vpišite svoj email naslov

Kontaktni podatki

ACADEMIA d.o.o.
Glavni trg 17b, SI - 2000 Maribor
Prikaz Google Maps - zemljevid

Telefon: (02) 228 35 35
Fax: (02) 228 35 49
info@academia.si