V svoji diplomski nalogi bom predstavila analizo podjetja X d.o.o. v obdobju 2007 – 2008, ga primerjala s sorodnim podjetjem in predlagala ukrepe. Pri primerjavi s sorodnim podjetjem sem upoštevala, da obe podjetji poslujeta v isti panogi, saj lahko le tako dobim realne podatke obeh podjetij. V diplomski nalogi je podrobno obrazložena analiza poslovanja in vsi kazalniki, ki so v podjetju potrebni, da jih podjetje upošteva. Za analizo med dvema konkurenčnima podjetjema sem se odločila zato, ker je v času recesije potrebno nujno uskladiti vse možnosti, priložnosti ter nevarnosti, ki pretijo na podjetja.
Diplomska naloga zajema računovodske in finančne analize obeh podjetji, ki sem jih pripravila s pomočjo objavljenih izkazov na spletni strani Agencije za javnopravne evidence in storitve. V zadnjem delu diplomske naloge sem se osredotočila na računovodske in finančne kazalnike, katere sem kasneje primerjala med obema podjetjema in obrazložila, katero podjetje na podlagi izračunov, posluje bolje.