Temeljna naloga poslovodstva je zagotoviti trajen obstoj in razvoj podjetja. Računovodske informacije so podlaga za sprejemanje finančnih odločitev znotraj in zunaj podjetja. Letno poročilo je temeljni dokument, s katerim se podjetje predstavi javnosti. Računovodske informacije pridobijo na pomenu, ko jih uporabimo v analizi poslovanja, finančni analizi in pri izračunu računovodskih kazalnikov. Osnovo za izračun kazalnikov najdemo v temeljnih računovodskih izkazih: bilanci stanja, izkazu poslovnega izida in izkazu finančnih tokov. Izjemo pomembno je, da poslovodstvo, lastniki, strokovno usposobljeni kadri in ostali uporabniki računovodskih informacij razumejo pomen kazalnikov, ki nam kažejo sliko podjetja ‒ finančno stabilnost in zdravje podjetja in nam hkrati nakazujejo kako se v prihodnosti odločati.
Analiza poslovanja nam omogoča, da presodimo ekonomski položaj podjetja, to je njegovo uspešnost, učinkovitost, premoženjsko in finančno stabilnost.
Odločitve, ki jih pridobimo s finančno analizo, omogočajo racionalnejše odločanje, pravočasno in pravilno ukrepanje glede bodočega poslovanja.
Za presojanje finančnega zdravja podjetja obstaja več različnih kazalnikov, med najpogosteje uporabljene sodijo kazalniki financiranja, investiranja, obračanja, donosnosti, gospodarnosti in plačilne sposobnosti.

Download full insight