Namen diplomskega dela je izdelati trženjski načrt kot osrednji del poslovnega načrta za
podjetje Al-metal d.o.o. Podjetje želi nastopiti na slovenskem trgu s ponudbo avtomobilskih
kletk za prevoz psov. V okviru naloge je skozi trženjsko raziskavo preučeno, ali je lastnikom
psov mar, da je poskrbljeno za udoben in varen prevoz njihovih ljubljencev. Raziskava je
obsegala vprašanja v zvezi s tem, ali lastniki psov potrebujejo kletko za prevoz psa v
avtomobilu, koliko psov imajo in kam jih vozijo, kolikšno vsoto so pripravljeni odšteti za
nakup takšne kletke oz. koliko so zanjo plačali, če so jo že kupili. Z raziskavo smo ugotovili
velikost in značilnosti trženjske vrzeli, ki naj bi jo družba Al-metal d.o.o. zapolnila s svojo
ponudbo. V okviru trženjskega načrtovanja je izdelana tudi SWOT analiza notranjega in
zunanjega okolja, sprejeti so bili cilji in strategija nastopanja družbe Al-metal na trgu. Osrednji
del trženjskega načrta je operativni načrt za razvijanje proizvoda, pa tudi vseh drugih
elementov trženjskega spleta (7P), temu sledi tudi načrt izvajanja in nadzora. Pomemben del
trženjskega načrta in s tem diplomskega dela je tudi finančni načrt. V drugem delu diplomskega
dela je predstavljen proces razvijanja ustreznega proizvoda, od ideje, koncipiranja, do
aplikativnega razvoja in priprave za serijsko proizvodnjo ter za uvedbo na trg. Izdelana je tudi
poslovna (stroškovna) analiza.
Poslanstvo in vizija družbe Al-metal d.o.o. je zajeta v sloganu – sporočilu: »Poskrbimo za
svoje pasje ljubljence tudi pri njihovem prevozu.«