Etični kodeks poslovanja podjetja Mikrobi d.o.o

Etični kodeks podjetja MIKROBI, d.o.o. je skupek vrednot, načel in izvajanja. Reflektira in je okvir njihovega delovanja ter predanosti tako strankam, zaposlenim kot širšemu družbenemu okolju.

1 Uvod

Študentje 2. letnika program komercialist so pri predmetu KULTURA PODJETJA izdelali za svoja virtualna podjetja ETIČNE KODEKSE poslovanja. Ob zaključku vaj so jih predstavili drugim skupinam virtualnih podjetnikov in poskušali pokazati, kateri so tisti dejavniki poslovanja, ki  pripeljejo do uspešnega inovativnega podjetja.

Mag. Majda Kralj

2 Etični kodeks poslovanja podjetja Mikrobi d.o.o

Maja Bedenik Bernarda Mandres Nada Tomažič Tigran Čoch Nataša Petan
Maja
Bedenik
Bernarda
Mandres
Nada
Tomažič
Tigran
Čoch
Nataša
Petan
DELOVNA SKUPINA:
MAJA BEDENIK DIREKTOR
BERNARDA MANDRES                KOMERCIALIST ZA TUJ TRG
NADA TOMAŽIČ KOMERCIALIST ZA NOTRANJI TRG
TIGRAN ČOCH DIREKTOR FINANC
NATAŠA PETAN STIKI Z JAVNOSTJO

“Velike stvari so posledica kopice majhnih stvari, ki jih združimo.”
Vincent van Gogh, slikar

Predvsem in prav zato je ETIČNI KODEKS vodilo pri poslovanju podjetja
MIKROBI, d.o.o.

Etični kodeks podjetja MIKROBI, d.o.o. je skupek vrednot, načel in izvajanja.
Reflektira in je okvir našega delovanja ter predanosti tako strankam, zaposlenim kot širšemu družbenemu okolju.

2. 1 Etični kodeks poslovanja

Podjetja MIKROBI, d.o.o.

ekskluzivni uvoznik igrač Giantmicrobe

 • POSLANSTVO

Svoje ravnanje bomo usmerili v poučevanje in dvigovanje zavednosti otrok, staršev, pedagoških delavcev in medicinskega osebja o mikrobih – njihovi podobi in delovanju.
Z izvajanjem in upoštevanjem etičnega kodeksa podjetja bomo prispevali k ugledu in veljavi v družbi kot tudi v podjetju samem.

 • VIZIJA

Na slovenskem trgu želimo postati in ostati ekskluzivni uvoznik igrač Giantmicrobes. Etični kodeks zaposlenih v podjetju narekuje:                                                                           – pošteno in korektno ravnanje
– dobre medčloveške in delovne odnose                                                                          – vzpostaviti strokovni, vljudni in prijazni odnos do strank ter do sodelavcev                         – skrbeti za ugled in veljavo podjetja MIKROBI d.o.o. znotraj podjetja in izven njega

 • VREDNOTE

Poštenost, lojalnost in profesionalnost so temelj odnosov v podjetju in zunaj njega. Merljivi cilji, katere bomo odgovorno in dosledno uresničevali, bodo prikazali razumljivo in koristno vlogo našega podjetja, ki se nenehno prilagaja spremembam v okolju. Smo odgovoreni in se zavedamo, da smo prispevali nekaj novega in inovativnega za slovenski trg. Osrečuje nas premagovanje ovir, rast podjetja, zadovoljstvo zaposlenih. Verjamemo v svoje sanje, vztrajamo in nikoli  ne obupamo.

2. 2 Splošna načela

 • Opredelitev vsebine kodeksa

Zavedajoč se svoje vloge in poslanstva na trgu, smo sprejeli kodeks načel, ki vse zaposlene zavezuje k spoštljivemu in etičnemu ravnanju ter odgovornemu odnosu do sodelavcev, zaposlenih, poslovnih partnerjev in do družbenega okolja. Njegov namen je  krepitev in razvoj dobrih medčloveških odnosov, vzpodbujanje kreativnosti zaposlenih, združevanje izkušenj in znanj ter razvijanje pozitivnega delavnega okolja. Kodeks temelji na poslanstvu in zastavljeni viziji našega podjetja.

 • Veljavnost kodeksa

Kodeks je namenjen vsem zaposlenim v podjetju. Veljati prične prvi dan po podpisu in javni objavi. Sprejeti kodeks bo javno objavljen na lastni spletni strani in v pisni obliki v podjetju na oglasnih deskah. V pisni obliki bo osebno predan vsakemu zaposlenemu v vednost.

 • Vrednote delovanja organizacije

Vrednote delovanja podjetja so predvsem zakonitost, poštenost, lojalnost in profesionalnost, tako v odnosu med  vsemi zaposlenimi v podjetju, kot tudi v odnosu delovanja navzven. Pomeni, da bomo pri izvajanju vseh aktivnosti, upoštevali zakonska določila in se ravnali v skladu z njimi.

V našem podjetju so najpomembnejši zaposleni ter njihovo dobro počutje in zadovoljstvo, saj se zavedamo, da smo zaposleni tisti, ki s svojim dobrim delom uresničujemo vizijo podjetja, dosegamo in ustvarjamo načrtovane poslovne rezultate, ter skrbimo za ugled našega podjetja.

Naše podjetje spoštuje zasebnost zaposlenih in dosledno spoštuje tajnosti osebnih podatkov, kot to določa Zakon o varstvu osebnih podatkov in drugi pravni akti. Prav tako pa je dolžnost vsakega zaposlenega varovati zaupane mu podatke in informacije, s katerimi pride v stik pri opravljanju svojega dela, v nasprotnem primeru se mora  zavedati posledic svojega ravnanja.
Osebno vedenje vsakogar izmed nas zagotavlja, da je ime našega podjetja sinonim za zaupanje.

 • Varovanje ugleda organizacije

S spoštovanjem pričujočega kodeksa bo zagotovljen ugled našega podjetja. Vsi zaposleni, katerim so podatki podjetja zaupani, znani ali kako drugače dostopni, so prvenstveno zavezani k temu, da jih varujejo. Pri opravljanju svojih nalog si moramo prizadevati, da bomo ravnali v skladu s sprejetimi načeli, pravili in dogovori ter da ne bomo škodovali ugledu s svojim delom in vedenjem, temveč bomo delovali na način, ki pomeni povečevanje ugleda podjetja.   

2. 3 Medsebojni odnosi zaposlenih

Poslovno in strokovno delovanje organizacije

Vsi zaposleni moramo imeti primerno strokovno znanje, ga izpopolnjevati in tako zagotoviti strokovno delovanje podjetja.

V podjetju težimo k nenehnemu izobraževanju, saj se zavedamo, da bomo s tem izboljšali strokovnost in kakovost opravljenega dela. S samoizobraževanjem skrbimo za pridobivanje dodatnih strokovnih znanj ter za osebnostni razvoj zaposlenih. Vedno strmimo k osebni rasti in skrbimo, da delo ne postane monotono, zato ves čas iščemo nove izzive.

Spoštujemo mednarodne in notranje zakonske predpise, ki so veljavni v Republiki Sloveniji, pravila okolja v katerem poslujemo in standarde poslovne etike.

 • Lojalnost in pripadnost zaposlenih

Vsi zaposleni se moramo zavedati, da s svojim delom ustvarjamo ugled podjetja v družbenem okolju. Tudi v svojem osebnem življenju se vedemo tako, da ugled varujemo in ga povečujemo.

Močno cenimo pripadnost zaposlenih podjetju. Zaposleni so naša največja vrednota. Za naše podjetje je pomemben vsak posameznik, še posebej cenimo ljudi s podjetniško miselnostjo, ki z zagnanostjo in inovativnostjo pripomorejo k boljši organizaciji poslovanja.

Pripadnost zaposlenih se kaže v odgovornem delu in v prizadevanju za doseganje načrtovanih poslovnih rezultatov in uresničevanje vizije našega podjetja.

 • Odgovornost do organizacije in sodelavcev

Pri opravljanju svojega dela morajo vsi zaposleni zaupane jim podatke in informacije, s katerimi pridejo v stik pri opravljanju svojega dela, obravnavati skrbno, z vso potrebno zaupnostjo in se zavedati posledic svojega ravnanja. Vesti se je potrebno tako, da se s svojim doslednim in odgovornim odnosom do dela vzdržuje in krepi ugled podjetja.

V vseh okoliščinah smo zaposleni vedno vljudni in spoštujemo pravice in dolžnosti svojih sodelavcev. Zaposleni smo v medsebojnih odnosih odprti, dostopni za nastale težave, strpni in razumevajoči, ter si medsebojno pomagamo. S tem spodbujamo kolektivni in zdrav tekmovalni duh.

Vsi zaposlen moramo upoštevati pravila uglajenega in dostojnega obnašanja ter se zavedati, da s svojim ravnanjem vplivamo na kakovost dela, na poslovanje podjetja in na počutje sodelavcev.

 • Spoštovanje in zaupanje med sodelavci

Velik povdarek dajemo v našem podjetju na spoštovanju in zaupanju med sodelavci. Ti odnosi temeljijo na strpnosti in iskrenosti, poudarek je na drugačnosti, spoštljivosti in osebnem dostojanstvu. Vsi se vedemo spoštljivo do sodelavcev in do strank. Po svojih najboljših močeh se trudimo priskočiti na pomoč tako sodelavcem kot strankam.

 • Ustvarjalno sodelovanje med zaposlenimi

Med zaposlenimi vlada v našem podjetju timsko delo, ves čas iščemo nove metode razvoja ter ustvarjalnosti v vseh zaposlenih.

 • Odgovornost vodilnih do zaposlenih

Vodilni v podjetju moramo imeti trdno vizijo in strategijo. Potrebne so tudi posebne spretnosti za strokoven način vodenja in komuniciranja z zaposlenimi. Vodimo redne tedenske, mesečne in letne razgovore ter spremljamo realizacijo jasno določenih ciljev. S tem želimo doseči nenehen razvoj zaposlenih, ki bodo tako postali samostojni in podjetni ter ponosni, da pripadajo našemu podjetju.

 • Informiranje in komuniciranje med zaposlenimi

V našem podjetju poteka informiranje in komuniciranje o pomembnih odločitvah v podjetju: dnevno na jutranjih sestankih, tedensko na tedenskih sestankih, kjer bomo pregledali že opravljena in zaključena dela in doseganje zastavljenih ciljev, ter pregledali še  nezaključena dela in zadeve. Za ažurno interno komuniciranje med seboj uporabljamo elektronsko pošto.  Komuniciranje med zaposlenimi poteka nenehno, ker je to bistvenega pomena, saj le tako odpravimo možnosti nesporazumov, hkrati pa to vpliva na večjo motivacijo med zaposlenimi.

 • Sodelovanje med zaposlenimi

V našem kolektivu vlada  med zaposlenimi kolegialnost in medsebojna izgradnja kvalitetnih odnosov. Spoštujemo pravice in dolžnosti svojih sodelavcev in sogovornikov. Razhajanja v mnenjih ne smejo izzvati nekorektnosti ali kršiti pravil lepega obnašanja. V našem podjetju strmimo k temu, da se zaposleni na delovnem mestu dobro počutijo, kajti zavedamo se, da človek preživi večino dneva prav v službi. K vzajemnosti bistveno prispevajo dobri medsebojni odnosi in sodelovanje, upoštevanje razlik med posamezniki, dajanje in sprejemanje povratnih informacij, spoštovanje osebnega izražanja vsakega posameznika, priznavanja konfliktov in konfliktnih situacij ter spoštovanje različnosti v odnosih med ljudmi.

 • Strokovna pomoč zaposlenim

V našem podjetju smo vsi zaposleni dolžni svoje pridobljeno strokovno znanje nuditi sodelavcem v pomoč. V primerih, ko se izkaže potrebna po specifičnem znanju,  podjetje povabi k sodelovanju tudi zunanje strokovnjake in nudi strokovno usposabljanje zaposlenim.

 • Izobraževanje, napredovanje

Naše podjetje ima jasno zastavljen razvoj in napredek v dejavnosti. Velik poudarek dajemo izobraževanju in osebnemu razvoju zaposlenih. Ker hrepenimo po nenehnem napredovanju podjetja, bomo sodelavcem pomagali pri uresničevanju dogovorjenega izobraževalnega razvoja. Strokovno, korektno in ažurno bomo obveščali javnost o novostih iz naše stroke.

 • Poslovna skrivnost in kršitve

Zaposleni smo dolžni pridobljene podatke, dejstva, okoliščine varovati kot poslovno skrivnost. Te se ne smejo izdati, objaviti ali sporočiti tretji osebi, niti jih izkoriščati za lastne namene. Vsi zaposleni so zavezani k varovanju poslovne skrivnosti in so kazensko ter materialno odgovorni za morebitne kršitve. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti traja tudi v primeru prenehanja delovnega razmerja.

2. 4 Odnos do kupcev

 • Poslanstvo organizacije

Vse svoje ravnanje bomo usmerili v nenehno večanje blaginje,  ne zgolj zaposlenih,  temveč vseh partnerjev in kupcev,  katerih materialni položaj je odvisen od delovanja našega podjetja. Z etičnim kodeksom zaposlenih v podjetju MIKROBI, d.o.o. so sprejeta osnovna načela etičnega obnašanja ter začrtane temeljne etične vrednote podjetja, katere so dolžni upoštevati in izvajati vsi zaposleni in tako prispevati k ugledu in veljavi podjetja v širši družbi.

 • Ščitenje pravic kupcev

Podjetje pri svojem poslovanju spoštuje zakonske predpise in sklenjene pogodbe. Predvsem je to Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o varstvu potrošnikov, in Obligacijski zakonik.

 • Obveščanje in informiranje kupcev

Obveščanje in informiranje kupcev se vrši nenehno in sprotno,  preko osebnih stikov, lastne spletne strani www.mikrobi.si in medijev. Kupce bomo informirali o vseh aktivnostih in novostih v delovanju podjetja na način, s katerim ne posegamo v image drugih sorodnih podjetij ali na kakršen koli drug način vršimo nelojalno konkurenco.

 • Zaupnost podatkov kupcev

Z našimi strankami oz. kupci bomo ustvarjali partnerske odnose, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju. Medsebojno zaupanje bomo gradili na doslednem uresničevanju dogovorjenih in sklenjenih pogodb. Kakovost in strokovnost bo podlaga za dobre medsebojne odnose. Pogodbe bomo sklepali s prodajnimi pogoji, katere bomo sposobni uresničevati, po načelu dobrih poslovnih navad. Svoje stranke bomo pravočasno seznanjali našimi načrti, od katerih je odvisno nadaljnje sodelovanje in morebitne spremembe v medsebojnem poslovanju.  Podjetju zaupani podatki naših strank so naša poslovna skrivnost, katere moramo vsi  zaposleni varovati in si na tak način zagotoviti zaupanje in predanost. 

 • Komuniciranje s kupci – odnos do kupcev

Najpomembnejša vrednota pri komuniciranja s kupci je lojalnost in resničnost. Reklamna sporočila ustrezajo načelu resničnosti,  končnega potrošnika ne zavajajo, ne kršijo dobrih poslovnih običajev in drugim ne prizadenejo škode. Redno bomo sprejemali vse vrste reklamacij in pritožb strank ter jih sproti skrbno reševali. Pritožbe in pohvale bomo redno spremljali in jih sistematično zbirali v bazi podatkov. Reševanje pritožb bomo izvajali takoj, ko se morebitna pritožba pojavi in strmeli k končnemu zadovoljstvu kupcev ter k popolnosti.

 • Uporaba marketinških sredstev

Vložena marketinška sredstva so za naše podjetje velikega pomena,  zato bomo trošenje teh natančno kontrolirali ter sredstva racionalno koristili. Marketinška sredstva bomo uporabljali v skladu s poslanstvom, vizijo, vrednotami našega podjetja z ciljem, da zadovoljimo naše kupce, povečamo naš tržni delež ter da poslujemo z dobičkom. Za doseganje teh ciljev bomo uporabili osebni stik, lastno spletno stran in medije, v katerih bomo predstavili naše konkurenčne prednosti in sposobnosti ter znanja. Z ustreznim nastopom in pristopom na trgu bomo dosegli načrtovane pozitivne rezultate in dobiček, ter zagotovili nadaljnji razvoj podjetja.

 • Nudenje pravne varnosti kupcem

Pravno varnost našim strankam bomo nudili v skladu z ustrezno zakonodajo, kot veleva Zakon o obligacijskih razmerjih in Zakon o varstvu potrošnikov.

2. 5 Pogoji poslovanja

 • Poravnavanje obveznosti

S poslovnimi partnerji bomo sklenili pogoje, katere smo sposobni redno izpolnjevati in na tak način vzdrževati pristne odnose, ki so porok za nadaljnjo sodelovanje. V skladu z dobrimi poslovnimi navadami bomo vse obveznosti pravočasno poravnavali.

 • Upoštevanje zakonodaje

Naše poslovanje temelji na stalnem spremljanju in upoštevanju zakonodaje. Upoštevali bomo Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o varstvu pri delu, Kolektivno pogodbo, Obligacijski zakonik in ostale zakonske akte, ki nam omogočajo pravno delovanje podjetja in nam zagotavljajo zakonsko varnost.

 • Načelo dobrega gospodarja

Zaposleni smo dolžni skrbeti za lastnino podjetja, kot dober gospodar.  Strmimo k smotrnumu in učinkovitemu doseganju ciljev poslovanja, s čim nižjimi stroški. Pri uporabi načrtovanih postopkov upoštevamo načelo dobrega gospodarja, kakor tudi zunanje okolje.

 • Registracija in pridobitev dovoljenj za poslovanje

Podjetje je registrirano  22.05.2008 v Mariboru in ima pridobljena vsa potrebna dovoljenja za uspešno in zakonsko delovanje.

 • Izobrazba in strokovna usposobljenost zaposlenih

Vsi zaposleni izpolnjujemo zahtevano stopnjo izobrazbe. Nenehno se bomo dodatno strokovno usposabljali in izobraževali. Pridobljena znanja bomo na delovnem mestu s pridom uporabljali v dobrobit organizacije.  Pri opravljanju dejavnosti zagotavljamo strokovno in kvalitetno izvajanje storitev ter dolgoročni uspeh.

 • Dostopnost za kupce (delovni čas)

Za kupce smo dosegljivi vsak delovnik, od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure.  Po potrebi trga in željah strank imamo prilagodljiv delovni čas. Izven delovnega časa smo dosegljivi na brezplačni številki 080-9999, kjer je strokovno usposobljena oseba,  vedno pripravljena pomagati in svetovati ter odgovarjati  na vprašanja kupcev, glede produktov našega podjetja.

 • Primernost in urejenost prostorov

Naši prostori so prijetni in urejeni. Prostore smo uredili in opremili na osnovi znanstvenih spoznanj, po metodi feng shui. Metoda temelji na izkušnjah in zdravem človeškem razumu. Ta način urejanja prostora premaga neravnovesje v okolju in neposredno izboljša življenjsko in delovno okolje, na osnovi katerega se potrebno življenjsko ravnotežje in harmonija še naprej krepita.  S tem zaposlenim in strankam nudimo dobro počutje ter vlivamo zaupanje in vzpodbujamo ustvarjalno delo.

 • Poslovna urejenost zaposlenih

Zaposleni so delovnim pogojem primerno urejeni, kakor zahteva zakona o varstvu pri delu. Vsak zaposleni s svojim osebnim videzom vpliva na zaupanje kupcev, pozitivno javno mnenje ter na podobo in ugled  podjetja. 

2. 6 Nadzor nad izvajanjem kodeksa in reševanje sporov

 • Prijava kršitve

Upoštevanje in spoštovanje načel  tega etičnega indeksa je moralna obveznost in poklicna dolžnost vsakega zaposlenega.
 
Vsak zaposlen lahko poda prijavo kršitve etičnega kodeksa. Obvestilo oziroma prijava kršitve kodeksa  mora obsegati ime domnevnega kršitelja, vrsto kršitve, dokazila o kršitvi oziroma navedbo okoliščin, iz katerih izhaja, da je bila kršitev storjena.
Po prejemu obvestila o kršitvi direktor oziroma ustrezna delovna komisija, katero določi direktor, preveri dokaze o kršitvi in po potrebi opravi dodatne poizvedbe, da se ugotovi ali je bila kršitev storjena.

Obvestilo o kršitvi kodeksa, skupaj z dokazili,  mora obravnavati delovna komisija najkasneje v 30-ih dneh od ugotovitve suma kršitve in odločiti o sankcijah. Delovna komisija po končani obravnavi izda sklep, v katerem obe vključeni stranki seznani s svojimi dognanji in zaključki.

 • Sankcije kršitve

Sankcije kršitve etičnega kodeksa vrši direktor oziroma na njegov predlog imenovana delovna komisija.
Sankcije za kršitev kodeksa so:

 1. opomin – lažja kršitev (neprimeren odnos do sodelavcev, nevestno ravnanje z delovnimi sredstvi, širjenje netočnih informacij o podjetju…).
 2. opomin – težja kršitev (ponavljajoče se lažje kršitve, izdajanje poslovne, uradne ali druge tajnosti, zloraba položaja, neizpolnjevanje oz. nevestno izpolnjevanje delovnih obveznosti…).
 3. opomin – denarna kazen ali odpoved delovnega razmerja (ponavljajoče se težje kršitve, neupravičena večkratna odsotnost iz dela…..).

Navedene sankcije izreče direktor podjetja oziroma sproti imenovana delovna komisija s pisnim sklepom. Kršitelj, ki mu je bila izrečena sankcija se zoper sklep lahko pritoži v osmih dneh od vročitve sklepa. Pritožba se vloži  v pisni obliki na sedežu podjetja ali pošlje v priporočeni pošiljki na naslov sedeža podjetja.

O pritožbi nato odloča direktor oziroma na njegov predlog sproti imenovana delovna komisija.

2. 7 Prehodne in končne določbe

 • Javnost kodeksa

Etični kodeks podjetja Mikrobi, d.o.o. je javen, kar pomeni, da je objavljen na lastni spletni strani, objavljen pa je tudi v pisni obliki v podjetju.

 • Začetek veljavnosti

Kodeks prične veljati prvi dan po podpisu oziroma sprejetju in javni objavi.

 • Možnost spremembe kodeksa

Sprememba kodeksa je možna na pobudo kateregakoli zaposlenega v podjetju.

 • Objava kodeksa

Etični kodeks podjetja Mikrobi, d.o.o. je objavljen na lastni spletni strani in v pisni obliki v podjetju.

V pisni obliki ga sprejme tudi vsak novo zaposleni sodelavec, ob podpisu pogodbe o delu.

Na slovenskem trgu želijo postati in ostati ekskluzivni uvoznik igrač
Giantmicrobes.

Etični kodeks zaposlenih v podjetju
narekuje:                                                             
    

 • pošteno in korektno ravnanje
 • dobre medčloveške in
  delovne odnose
 • vzpostaviti strokovni, vljudni in prijazni odnos do
  strank ter do sodelavcev
 • skrbeti za ugled in
  veljavo podjetja MIKROBI d.o.o. znotraj podjetja in izven njega

Etični kodeks podjetja Progop d.o.o

Kodeks zavezuje vse sodelavce podjetja Progop k odličnosti v odnosih s
kupci, dobavitelji in sodelavci. Je izhodišče in služi kot opora pri
delu v korist podjetja in okolja, v katerem deluje.

3 Etični kodeks podjetja Progop d.o.o

Zvone Šerdoner Monika Kramer Suzana Černol Vesna Šrimpf Mojca Skutnik Robert Žinkovič
Zvone
Šerdoner
Monika
Kramer
Suzana
Černol
Vesna
Šrimpf
Mojca
Skutnik
Robert
Žinkovič

IME PODJETJA: PROGOP D.O.O.
DEJAVNOST: RAZVOJ IN IZDELAVA PROGRAMSKE OPREME
ETIKA JE PROGRAM

DELOVNA SKUPINA:
1. ZVONE ŠERDONER    DIREKTOR
2. MONIKA KRAMER              VODJA FINANČNEGA SEKTORJA
3. SUZANA ČERNOL VODJA TRŽENJA
4. VESNA ŠRIMPF PROJEKTNI VODJA
5. MOJCA SKUTNIK TEHNIČNI VODJA
6. ROBERT ŽINKOVIČ VODJA RAZVOJA

Svoje poslanstvo, dobavo kvalitetno programsko opremo za trgovske centre, domove ter majhna in srednja podjetja, jemljemo zelo resno. 

Z njo imajo naši kupci vrhunsko podporo v poslovanju, lažje delo in konkurenčno prednost.
S poslovno odličnostjo bomo vodilni je naša vizija in pot!

Naše vrednote so odličnost, ustvarjalnost, dialog, odprtost in skrb za ljudi, kupce in zaposlene.

Kodeks zavezuje vse sodelavce podjetja Progop k odličnosti v odnosih s kupci, dobavitelji in sodelavci. Je izhodišče in služi kot opora pri delu v korist podjetja in okolja, v katerem deluje.

Velja za vse sodelavce, ne glede na položaj ali čas zaposlitve in s svojo strnjeno obliko nadomešča dosedanja navodila. Veljati začne 3.junija 2008.

Naše vrednote so odličnost, ustvarjalnost, dialog, odprtost in skrb za ljudi, kupce in zaposlene zasledujemo sleherni dan in v vsem svojem početju. Vsakdo je pomemben.

Poslovni ugled je izjemno pomembna sestavina delovanja podjetja in potrebno ga je negovati z etičnim ravnanjem in upoštevanjem vrednot podjetja.

Naše podjetje deluje visoko profesionalno. Skrbimo za zadovoljstvo naših strank, razvijamo trajno zvestobo, rastemo na čvrstih temeljih.

Vsak zaposlen v našem podjetju je dragocen član skupnosti, ki prispeva svoj del mozaika k uspešnosti poslovanja.

Odgovorni smo za svoje delo in kakovost medsebojne komunikacije.

Med sodelavci gojimo in negujemo dobre odnose in kolektivni duh. Nesporazume sproti odpravljamo.

Vsak član podjetja ima pravico in obvezo ustvarjanja novih zamisli in idej. Cenimo inovativnost in samoinciativnost. Medsebojna komunikacija je stalna, korektna in natančna. Sodelavca nagradimo in pohvalimo za dobro opravljeno delo.
 
Dober vodja pozna veščine vodenja in sprejema odločitve z veliko poguma. Za posledice svojih odločitev prevzema odgovornost. Svojemu timu vliva samozavest in zaupanje, ga spodbuja in usmerja, skrbi za neprekinjen in odprt tok informacij med člani. Ceni prispevek vsakega člana, je dosleden pri izvajanju nalog in ciljev ter vedno nagradi dobro opravljeno delo.

Zaposleni med seboj izmenjavamo vse informacije, pomembne za dosego cilja, četudi imamo različne naloge. Stalen dialog omogoča tudi interni forum podjetja, aktiven 24 ur na dan.

Vsi zaposleni smo člani tima in se medsebojno dopolnjujemo. Upoštevamo razlike v mišljenju in slogu in se prilagajamo z namenom doseči cilj in pozitivne rešitve. Medsebojno se spoštujemo in cenimo prispevek vsakega posameznika.

Med seboj nudimo strokovno pomoč in zanjo prosimo kolega ali nadrejenega, ki pomoči nikoli ne odreče.

V podjetju si prizadevamo za stalen napredek, nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje znanja z namenom izboljšanja kakovosti storitev in pridobivanja novih znanj. Samoizobraževanje in udeležba na strokovnih srečanjih sta pomemben del strokovnega znanja, širše razgledanosti in osebnostnega razvoja; medsebojni prenos znanja in izkušenj je del vsakdana.

Vsaka informacija, ki je v lasti podjetja PROGOP, je zavarovana informacija. Mednje sodijo tehnični podatki, podatki o naših izdelkih in storitvah, raziskave, poslovni, marketinški ter razvojni načrti, poslovni partnerji, projekti, finančni podatki, organizacijski podatki, oprema, ponudbe. Poslovne skrivnosti smo vsi zaposleni dolžni varovati pred nedovoljenim razkritjem. Sum zlorabe podatkov prijavimo pristojnim organom.

Vsaka zloraba ali nedovoljeno posredovanje zaupnih informacij, ki bi lahko škodile podjetju se kaznuje v skladu s pravilnikom družbe.

Naš cilj je biti poslovno odlični in uspešni ter rasti v zadovoljevanju pričakovanj poslovnih partnerjev, poslovnega, socialnega in družbenega okolja, lastnikov in zaposlenih. Odgovorno uporabljajmo vire, ki so nam na voljo, varujemo okolje in skrbimo, da bo naše delovanje v prid današnjim in jutrišnjim generacijam.

V poslovanju je podjetje zaupnik naročnika in varuje njegov ugled in dobrobit.

Naše kupce redno obveščamo o novostih preko sodobnih komunikacijskih kanalov in smo jim na voljo za vsa vprašanja.

Zaupnost podatkov je temeljna kvaliteta našega poslovnega odnosa. Podatke uporabljamo izključno v skladu s kupčevim soglasjem.

Naši kupci so cenjeni in spoštovani. Pri komuniciranju z njimi uporabljamo vse komunikacijske kanale, kjer smo razumljivi, jedrnati, odzivni in si prizadevamo za preprečevanje nesporazumov.

Vodstvo podjetja je varuh pravne varnosti in zaupnik kupcev.

Zaupanje partnerjev, pri poravnavanju obveznosti podjetja, nam zagotavlja varnost in delo.

Pri poslovanju spoštujemo zakonodajo, obligacije in uzance ter zahteve mednarodnega poslovanja.

S premoženjem podjetja ravnamo pazljivo, skrbno in okolju prijazno.
 
Podjetje Progop d.o.o. je od leta 2003 vpisano v sodni register Okrajnega sodišča v Mariboru, pod številko vložka 1/12345-1, razvijanje in dobava programske opreme.

Zaposleni smo odlično izobraženi. Stalno se strokovno izpopolnjujemo in tako povečujemo ugled svojega poklica in podjetja. Cenimo inovativnost in samoiniciativnost.

Prijazen odnos do kupcev je naša obveza. Glede na naravo dela smo kupcu na voljo 24 ur na dan. Pri nas je kupec kralj!

Ustvarjamo delovno okolje, ki motivira, sprošča talente, privablja in združuje ljudi.

Urejenost in osebni videz vplivajo na zaupanje in zadovoljstvo strank, kakor tudi na naše medsebojne odnose.

Kršitev kodeksa smo dolžni prijaviti vodji oziroma direktorju podjetja.

Kršitev kodeksa, ki povzroči resno poslovno škodo ali izgubo poslovnega ugleda je lahko sankcionirana z odpovedjo delovne pogodbe in tožbo za povračilo nastale škode, pri lažjih oblikah pa izgubo stimulativnega dela plače za določen čas.

Kodeks je javna listina in je na vpogled vsem zainteresiranim.
Kopiranje in razmnoževanje je dovoljeno le s soglasjem vodstva podjetja.

Sprememba kodeksa se izvede s soglasjem vodstva in lastnikov podjetja.

Objavljen je na spletni strani podjetja www.progop.comkodeks in na oglasni deski podjetja.

Kodeks zavezuje vse sodelavce podjetja Progop k odličnosti v odnosih s
kupci, dobavitelji in sodelavci. Je izhodišče in služi kot opora pri
delu v korist podjetja in okolja, v katerem deluje.


Kodeks poslovne etike podjetja Ciklogum d.o.o

Zaradi inovativnosti, strokovnosti in prilagodljivosti njihove
proizvodnje, so pripravljeni z strankami reševati kompromise za njihovo čim večje zadovoljstvo. Smoter njihovega podjetja je dosežen, ko je zadovoljen njihov kupec.

4 Kodeks poslovne etike podjetja Ciklogum d.o.o

Suzana Horvat Tatjana Sobočan Boštjan Božnik Stanko Krainer Uroš Smeh Ajdin Šupuk Andreas Leitinger
Suzana
Horvat
Tatjana
Sobočan
Boštjan
Božnik
Stanko
Krainer
Uroš
Smeh
Ajdin
Šupuk
Andreas
Leitinger

Podjetje : CIKLOGUM d.o.o.

Dejavnost: Gradbena dejavnost

Kodeks: Kodeks poslovne etike podjetja

DELOVNA SKUPINA:
Suzana Horvat Direktor
Tatjana Sobočan Komercialist
Boštjan Božnik                 Vodja za stike z javnostjo
Stanko Krainer   Tehnični direktor
Uroš Smeh Vodja nabave
Ajdin Šupuk Finančnik
Andrejas Leitinger Informatik

4. 1 Naše poslanstvo, vizija in vrednote

Smo inovativno podjetje, katero strmi k ohranjanju narave in zadovoljevanju naših uporabnikov. Naš moto je, da iz odpada napravimo koristne in uporabne stvari, kar naši proizvodi vsekakor potrjujejo.

Na naših tlakovcih Vam bo korak lažji in prožnejši, kar Vam lahko zagotovijo že mnogi naši uporabniki.

Zaradi inovativnosti, strokovnosti in prilagodljivosti naše proizvodnje, smo pripravljeni z Vami reševati kompromise za Vaše čim večje zadovoljstvo.
Smoter našega podjetja bo dosežen, ko bo zadovoljen naš kupec.
Naša največja vrednota je naše okolje.

Slika 1: odpadne gume Slika 2: odpadne gume 2 Slika 3: puščica Slika 4: tlakovci  

Slika 1 in 2: odpadne gume                                                         Slika 4: tlakovci

4. 2 Splošna načela

Kodeks vsebuje pravila ravnanja pri opravljanju gradbene dejavnosti.

Etični kodeks podjetja velja od maja 2008 pa do preklica.

Etični kodeks je bil sprejet ob ustanovitvi podjetja CIKLOGUM d.o.o. in velja za vse zaposlene.

Zaposleni smo zavezani za notranji in zunanji ugled CIKLOGUMA d.o.o.. Poštenost, vestnost in strokovnost ter spoštovanje dobrih poslovnih običajev so temeljna načela, ki jih morajo spoštovati zaposleni.

To, da veste kam, je prvi korak do cilja

4. 3 Medsebojni odnosi zaposlenih

Nihče med nami ni tako pameten, kot smo lahko pametni vsi skupaj

Naše podjetje odlikuje strokovnost, inovativnost in podjetje, ki je okolju prijazno. Smo team, pripravljeni na spremembe in hitro odzivni na gospodarske razmere

Zaposleni mora biti lojalen do podjetja. Od njega se pričakuje, da opravlja naloge strokovno, vestno in v interesu delodajalca in okolja

Pri opravljanju del in nalog, zaposleni ne sme ravnati v škodo podjetja ali katere koli osebe znotraj ali zunaj podjetja..

Slika 5: sodelavci              Vsak zaposlen in naši zunanji sodelavci so pomemben člen našega
podjetja. Spoštovanje in zaupanje med sodelavci se odraža na naših
izdelkih.
Slika 6: tlakovci Pripadnost organizaciji izražamo s svojim ponosom da ji pripadamo. Ponosni smo da smo del ekološko osveščenega podjetja.

Odgovornost vodilnih se odraža v pozitivni klimi vseh zaposlenih (motivacijska, inovacijska in podjetniška klima)

Slika 7

Komuniciranje v našem teamu je odprto, odkrito in iskreno.

S pomočjo izobraževanja vedno sledimo novim trendom in novostim na našem področju.Naše zaposlene pa motiviramo z nagrajevanjem.

Poslovne skrivnosti so zapisane v pogodbah o zaposlitvah vsakega posameznika

Slika 8

4. 4 Odnos do kupcev

Naše poslanstvo je odkup odpadnih gum, jih predelat v tlakovce, hkrati pa očistit okolje. S tem pa bomo izboljšali videz vaše hiše, vrta, dvorišča, javnih površin, parkirišč, počivališč in drugih lokacij kjer bi se zaradi lepše ureditve počutili enkratno.

Ščitenje pravic kupcev; Naše podjetje ravna v skladu z zakonom o varstvu potrošnika (ZVPot)

Naši izdelki bodo vidni v katalogih, gradbenih revijah, letakov, posterjev,preko medijev, sredstev javnega obveščanja, preko spletnih strani in seveda preko preprostega ustnega izročila.

Naše podjetje varuje podatke naših kupcev, kajti zaupnost je v CIKLOGUMU bistvenega pomena.

Naša usoda je odvisna od kupcev. V večini primerov od tistih, ki se po prvem nakupu vrnejo in se nato vračajo vedno znova. Nesmiselno bi bilo čakati in upati, da se bodo vrnili sami od sebe. Posel ne sme biti odvisen od naključij. K vračanju in ponovnemu nakupu jih moramo spodbujati od takrat, ko jih prvič spoznamo.Smo lojalni in resnični!

Predsodki  izhajajo le iz našega neznanja.

4. 5 Uporaba marketinških sredstev

 • Celostne grafične podobe: Zasnova in upravljanje blagovnih znamk, oblikovanje celostnih grafičnih podob.
 • Letaki in publikacije: Promocijski letaki, predstavitvene brošure, TV oglasi, katalogi in ostale priložnostne publikacije.
 • Oglasi:oglasi, jumbo plakati, oglasi v revijah in časopisih.
 • Vabila in čestitke:Vabila na prireditve, novoletne čestitke, razglednice…
 • Embalaža: Oblikovanje in izdelava embalaže.
 • Sejmi in dogodki: Organizacija in oblikovanje sejemskih predstavitev in ostalih dogodkov.
 • Druga komunikacijska sredstva: Promocijska in novoletna darila, direktna pošta, promocijski panoji in še marsikaj.

Vsak naš kupec je za nas kralj, zato mu tudi nudimo vso pravno varnost.

Svet je za človeka tako velik, kolikor je veliko njegovo srce.

4. 6 Pogoji poslovanja

Cilj našega poslovanja je korektno izvrševanje finančnih in vseh ostalih dogovorjenih obveznosti.

Že ob naši ustanovitvi smo strmeli k čim popolnejšemu upoštevanju vseh okoljskih zakonov in zakonov o poslovanju podjetja.

Kljub temu, da smo na tržišču prvi z našim proizvodu, z odprtimi rokami pričakujemo izzive naše konkurence.

Glede na našo proizvodnjo imamo ISO 14000, ISO9001, naslednji cilj pa nam je certifikat odličnosti.

Smo mlado podjetje z inovativnim visoko izobraženim kadrom in sledimo vsem novostim na našem področju.

Za naše poslovne partnerje smo dosegljivi tudi izven našega redna delovnega časa.

Že zunanjost naših  prostorov Vam kaže na urejenost in cilje sodobnega podjetja.

Kar kaže zunanjost, to se mora odražati tudi v notranjosti to je v poslovanju našega podjetja. Naši politiki podjetja je vsekakor prilagojena tudi naša poslovna urejenost zaposlenih.

4. 7 Nadzor nad izvajanjem kodeksa in reševanje sporov

Kršitve bomo prijavili pristojnemu sodišču pri gospodarski zbornici

Sankcije bomo reševali z disciplinskimi postopki in s predstavnikom sindikata

4. 8 Predhodne in končne odločbe

Kodeks je javno dostopen vsem zaposlenim in našim uporabnikom (kupcem)

Etični kodeka je bil sprejet maja 2008

Do sprememb kodeksa lahko pride v primeru sprememb v lastniški strukturi

Kodeks je objavljen v sekciji za gradbeništvu in na naši spletni strani ter vpisan  na gospodarski zbornici GZS.

Zaposleni so zavezani za notranji in zunanji ugled CIKLOGUMA d.o.o..
Poštenost, vestnost in strokovnost ter spoštovanje dobrih poslovnih
običajev so temeljna načela, ki jih morajo spoštovati zaposleni.


Etični kodeks podjetja Vrtnarček d.o.o.

Vsaka veriga zdrži toliko kot njen najšibkejši člen. V podjetju Vrtnarček zato delo temelji na tem, da vodilni motivirajo, spoštujejo in podpirajo zaposlene, njihove ideje in
predloge in se nanje zanesejo. Znotraj organizacije celoten proces delovanja spremlja dobro informiranje, kakor tudi stalno oblikovanje
ciljev in vizije.

5 Etični kodeks podjetja Vrtnarček d.o.o.

Gregor Medved Bernarda Kurbus Mirela Nuhanovič Janja Drevenšek Mojca Filipič Vesna Pušnik Petrovič
Gregor Medved Bernarda Kurbus Mirela Nuhanovič Janja Drevenšek Mojca Filipič Vesna Pušnik Petrovič

Ime podjetja : Vrtnarček d.o.o

Dejavnost: urejanje okolja in vzgoja in prodaja sadik

Kodeks: (naziv)…Etični kodeks podjetja VRTNARČEK D.O.O.

DELOVNA SKUPINA            
Ime in priimek: Funkcija v podjetju:
Gregor Medved direktor
Bernarda Kurbus vodja prodaje
Mirela Nuhanovič vodja nabave
Janja Drevenšek vrtnar
Mojca Filipič vrtnar
Vesna Pušnik vrtnar

 5. 1 Poslanstvo, vizija in vrednote

Slika

Poslanstvo
Smo podjetje, ki vzgajamo okrasne rastline in vam uredimo
okolje po vaših željah. Z našim znanjem in izkušnjami vam pomagamo, da
se v svojem domačem okolju počutite najbolje.

Vizija
Postati vodilno podjetje s tovrstno dejavnostjo v Podravju. Vedno poskrbimo, da je zadovoljstvo naših strank na visokem nivoju.

Vrednote
Odgovornost do strank in med zaposlenimi je naša temeljna
vrednota. V ospredju so vedno interesi naših strank. Smo strokovni in
ustvarjalni. Vsak uspeh nam daje notranjo motivacijo, potrditev o dobro
opravljeni storitvi in elan za prihodnje izzive.

Človek, ki iz življenja naredi uspeh, je tak, da pozna svoje cilje in jih neomajno izpolnjuje. Temu pravimo predanost.                                                                                                        

                                                                                                                                Cecile B. DeMille

5. 2 Opredelitev vsebine kodeksa

Je zapis načel in pravil po katerih se ravna podjetje in delavci pri opravljanju svojih dejavnosti in svojih nalog v odnosu do dobaviteljih.

Veljavnost kodeksa

Velja za naše zaposlene v podjetju in naše dobavitelje. Kodeksa začne veljat i z dnem sprejetja na skupščini.

Vrednote delovanja organizacije

Organizacija mora imeti jasno začrtano vizijo, vrednote, namen, prepoznavnost in organizacijsko strukturo. Hkrati je zelo pomembno, da so vsi (uprava, osebje, podpora) v organizaciji privrženi istim načelom. Organizacija mora imeti zadostno št. privrženih in sposobni ljudi, ki delujejo timsko pri reševanju problemov. Vodenje mora biti prilagodljivo, usmerjeno v akcije in sposobno razreševati nasprotja.

Naša prva vrednota je spoznanje, da si bomo vsaki dan prizadevali, kako najbolje zadovoljiti pričakovanja naših odjemalcev, tako naših udeležencev, kot zaposlenih in širšega družbenega okolja.

 • Odgovornost do strank in dobaviteljev
 • Strokovnost, ki se odraža v učinkovitosti
 • Medsebojna komunikacija stalna, korektna in natančna

Varovanje ugleda organizacije

Vsi zaposleni imajo odnos do dela in morajo zagotoviti ustrezno raven strokovnega znanja pri prevzemanju rizika. Morajo ravnati v skladu s sprejetimi  načeli. Poslovanje s stranko mora temeljit na načelu medsebojnega zaupanja in načelu zaščite pravic in koristi stranke. Ščitimo interese odjemalcev in dobaviteljev.

5. 3 Poslovno in strokovno delovanje organizacije

V podjetju prevladuje homogeno delovanje vseh zaposlenih, kar pomeni, da delujemo kot celota. Vsi zaposleni smo strokovno usposobljeni, premoremo splošna in specifična znanja stroke, s katero se ukvarjamo.

Lojalnost in pripadnost zaposlenih

Vsak zaposlen se zaveda in je ponosen, da je del kolektiva, h kateremu prinaša svoj del k uspešnemu delovanju naše organizacije.

Odgovornost do organizacije in sodelavcev in medsebojno spoštovanje

Zaposleni znotraj organizacije se med seboj spoštujemo, sodelujemo ter smo odgovorni do svojega dela in tako dvigujemo uspešnost ter ustvarjalnost podjetja. Znanje in dobra volja pozitivno vplivata na naše delo in tako snovanje novih in boljših idej.

Odgovornost vodilnih do zaposlenih

Vsaka veriga zdrži toliko kot njen najšibkejši člen. Kar pomeni, da vodilni motiviramo, spoštujemo in podpiramo zaposlene, njihove ideje in predloge in  se nanje zanesemo. Dobro informiranje znotraj organizacije spremlja celoten proces našega delovanja, kakor tudi stalno oblikovanje ciljev in vizije.

Redno komuniciranje oblikuje dobro organizacijsko klimo in s tem dobro počutje vseh zaposlenih. Tako medsebojno sodelovanje in spoštovanje nas zaposlenih  poteka pozitivno, kar ugodno vpliva na naše delovanje in zato predstavlja temelj uspešnosti nas in našega podjetja.

Strokovna pomoč zaposlenim

Zaposleni si med seboj pomagamo z nasveti, si izmenjujemo znanja ter smo si v nenehno oporo, saj se zavedamo naše soodvisnosti.

Izobraževanje, napredovanje

Zaradi narave našega dela je stalno izobraževanje na področju vrtnarstva in vzgoje rastlin za dobro in konkurenčno poslovanje naše organizacije nujno potrebno. Zato se redno udeležujemo raznih seminarjev, predavanj in drugih poučnih delavnic v okviru naše dejavnosti, kar nam bogati znanja in izkušnje.

Imeti moramo dolgoročne cilje, ki nas obvarujejo pred razočaranji kratkoročnih neuspehov.

                                                                                                            George H. Bender

5. 4 Poslanstvo organizacije

Naše poslanstvo v odnosu do kupcev temelji predvsem na spoštovanju, prijaznosti in upoštevanju njihovih želja, saj se zavedamo, da brez njih ne bi bilo našega podjetja.

Ščitenje pravic kupcev

V našem podjetju se zavedamo, da je kupec eden najpomembnejših dejavnikov našega uspeha, zato upoštevamo njihove pravice in spoštujemo Zakon o varstvu potrošnika.

Zaupnost podatkov kupcev

Varujemo kupčeve podatke in jih uporabljamo zgolj za lastne namene.

Komuniciranje, obveščanje in informiranje kupcev

Glavna naloga komunikacije s kupci je informirati le-te o naši ponudbi in novostih na področju vrtnarstva, kar precej vpliva na delovanje družbe. Komunikacija poteka predvsem po načelu osebne prodaje, kakor tudi z oglaševanjem  preko okoliških medijev (interni televizijski program), pomemben del informiranja pa je tudi krajevni časopis.

Uporaba marketinških sredstev

Slika

Ključ do uspeha v našem podjetju je uporaba dobrih marketinških
sredstev, s katerimi vzpostavljamo dolgoročne odnose s kupci in tako
najbolj povečamo njihovo stalnost. Največji del marketinškega posla so
neposredna pošta, katalogi, obvestila o novostih, kakor tudi reklamni
material, s katerim razveseljujemo kupce.

 

 

 

5. 5 Načelo dobrega gospodarja

Posamezniki kot tudi direktor družbe  pri vodenju poslovanja in opravljanju  dela  ravnajo po načelih dobrega gospodarja.

Izobrazba in strokovna usposobljenost zaposlenih

Izobrazba zaposlenih ustreza delu, katera opravljajo. Dodatna izobraževanja pridobimo z obiski sejmov pri nas in v tujini ( Italija, Španija, Francija) in seminarji na temo vrtnarstva .

Dostopnost strankam

Prilagajamo se kupcem in sicer:
8-12 in 15-18h

Primernost in urejenost prostorov in zaposlenih

Zavestno ali podzavestno se prav vsi med seboj ocenjujemo na podlagi vtisa, ki ga dajemo z oblačili, urejenostjo, dodatki, govorico telesa, barvo glasu in videzom. V našem podjetju imamo prepoznavno oranžno barvo, katero uporabimo tako v obleki oz. kostumu kot v delovni obleki-plašč. Pisarna meri 60m2 in je moderno opremljena s toplimi barvami sten. Skladišče je v isti stavbi kot pisarna.

Lepota ni v brezhibnih proporcih, idealni teži, čvrstem telesu, lepem domu, urejeni pisarni…Lep je vsakdo, ki sprejme svoje naravne danosti in iz njih oblikuje svojo celovito podobo.

5. 6 Prijava kršitve

Zavedamo se, da kršitev tega kodeksa predstavlja kršitev delovnih obveznosti, za katere se lahko kršitelju redno ali izredno odpove  pogodba o zaposlitvi v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami.

Sankcije kršitve

Zavedamo se tudi, da smo dolžni vsako škodo, ki jo naklepoma ali iz hude malomarnosti povzročimo na delu ali v zvezi z delom, povrniti oškodovancu.

Veljavnost kodeksa

Kodeks stopi v veljavo z dnem 1.1.2009.
Skupščina lahko kodeks spremeni na pohodu katerekoli od članic.

 

 

  

Vrednote, ki jih vsak dan izpolnjujejo:

 • Odgovornost do strank in dobaviteljev
 • Strokovnost, ki se odraža v učinkovitosti
 • Medsebojna komunikacija stalna, korektna in natančna
DELI
Prejšnji članekStrojni inženirji kot nosilci napredka tudi v 21. stoletju
Naslednji članekProizvodnja in montaža aluminijastega stavbnega pohištva

Avtorji predstavljenih etičnih kodeksov so študenje 2. letnika programa komercialist na Višji strokovni šoli Academia:

 • Maja Bedenik
 • Bernarda Manres
 • Nada Tomažič
 • Tigran Čoch
 • Nataša Petan
 • Zvone Šerdoner
 • Monika Kramer
 • Suzana Černol
 • Vesna Šrimpf
 • Mojca Skutnik
 • Robert Žinkovič
 • Suzana Horvat
 • Tatjana Sobočan
 • Boštjan Božnik
 • Stanko Krainer
 • Uroš Smeh
 • Ajdin Šupuk
 • Andreas Leitinger
 • Gregor MEedved
 • Mirela Nuhanovič
 • Bernarda Kurbus
 • Vesna Pušnik Petrovič
 • Janja Drevenšek
 • Mojca Filipič

Predstavljena dela so pripravili kot seminarske naloge pri predmetu "Kultura podjetja" študijskega programa komercialist v šolskem letu 2007/2008. Mentorica: mag. Majda Kralj.