Sistem financiranja predšolske vzgoje temelji na izračunu cen programov, ki jih vrtci izvajajo. Cene programov vrtci oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih. Kljub enotni metodologiji za oblikovanje cen so cene programov v vrtcih po Sloveniji različne in neprimerljive. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje  cen programov je neskladen z Zakonom o vrtcih, saj dovoljuje financiranje s strani ustanovitelja tudi po posameznih namenih. V praksi sta se tako razvila dva sistema financiranja vrtcev iz občinske blagajne. Prvi način predstavlja zagotavljanje sredstev vrtcem na podlagi cene programov, pri čemer občina ustanoviteljica vrtcu še vedno zagotavlja druge stroške mimo cene. Drugi način pa pomeni financiranje na podlagi cen programov samo do staršev in domicilnih občin, občina ustanoviteljica pa vrtcu zagotavlja sredstva za stroške dela in materialne stroške ali tako imenovano financiranje po namenih.

V diplomski nalogi imamo cilj  proučiti, kako obstoječi način financiranja predšolske vzgoje vpliva na uspešnost poslovanja vrtcev, kako vpliva na proračun občine, ugotoviti pa želimo tudi pravičnost sistema plačila staršev kot uporabnikov storitev. Vzporedno želimo najti tudi rešitve in predloge za  ustreznejše financiranje in izboljšanje le-tega, tako z vidika vrtcev, ustanovitelja kot tudi staršev.