Kako tržiti fotografijo

Tržnost podjetja Fotolik na Slovenskem tržišču je zelo dobra, predvsem
zaradi dobre kvalitete, dobre komunikacije in fleksibilnosti. Tudi
preboj na zunanja tržišča so v polnem teku, saj so zahteve kupcev
dejansko te, za katerimi podjetje Fotolik močno stoji – kvaliteta,
fleksibilnost ter komunikativnost.

1. Izvleček

1.1 Zgodovinski pregled skozi fotografijo

Leta 1839 se je pojavilo vprašanje o obstoju slikanja in risanja. Ena prvih nalog fotografije je bila pomoč umetnikom: slikarji navajeni slikanja iz življenja, so v fotografiji odkrili neprecenljiv vir napotkov o detajlih in kompoziciji.

V zgodnjem 20. stoletju si je fotografija začela pridobivati nov položaj kot neodvisni medij.
Medtem, ko so številni Američani iskali navdih v samotni naravi, so se v Evropi tkale telesne vezi med fotografi in avantgardnimi umetniki. Italijanski futuristi so videli v fotografiji način poveličevanja utripa in hitrosti sodobne družbe in dinamizma dobe strojev.

Po dadaistih so tudi nadrealisti v fotografiji našli bližnjico do nenavadnega in grotesknega in so sposobnost, da se nekaj povsem običajnega pokaže na način in v taki luči, da postane neobičajno, izkoristili za mistifikacijo in izzivanje zmede in ogorčenja.

Številni fotografi, ki dandanes veljajo za velike mojstre, se sami nikakor niso imeli za umetnike. Po II. svetovni vojni so fotografi najprej razvijali inovacije in iskali nove teme. V Ameriki se je v 50-ih in 60-ih letih v delih Leeja Friedlanderja, Roberta Franka in Diane Arbus razvil nov, na videz neformalen način urbane ali »ulične« fotografije.

Pionir slovenske fotografije Janez Puhar je 1843 izumil heliotipijo. Slovenska fotografija se je po I. svetovni vojni razvijala vzporedno z evropsko.

1.2 Pregled skozi predstavitev

V seminarski nalogi, pod imenom »Fotolik Celje d. o. o.«, sem se v prvi vrsti osredotočil na predstavitev podjetja, katerega direktor je moj oče, Janko Zorin. Zajeta je sama predstavitev podjetja, njeni smotri, vizije, poslanstvo, management, sodelavci, kakovost poslovanja, ter analiza prednosti in slabosti.

2. Uvod

Dandanes je meja med fotografijo kot umetnostjo in kot obrtjo dosti bolj razvidna, kakor je bila nekaj desetletij nazaj. Takrat se je fotografija kot taka šele pričela razvijati in kdo bi takrat pomislil na tako imenovano dokumentiranje, kot tudi neke vrste umetnosti. Kaj kmalu zasledim vrsto umetnikov, ki so začeli s tem, da so prenašali informacije na slikarsko platno. Dandanes pa je za to »zadolžena« fotografija, ki je prevzela njeno nalogo. Nedvomno lahko trdimo, da je fotografija postala umetnost ravno zaradi njene težnje k nadaljnjemu razvoju.

Za veliko večino populacije predstavlja fotoaparat le napravo, ki nam omogoča zabeležiti videno. Manjšina pa to izrablja v bolj poglobljene namene in ne le kot svetlobo ter kemikalije na tako imenovanem »finem« papirju, temveč kot občutenje videnega. Menim, da prav pri nas šele prihajamo do spoznanja, da trodimenzionalnost dobiva občutke doživetega ter hkrati povratno informacijo opazovalcev, ki jo doživljajo. Veliko je že uveljavljenih, a še več  prihajajočih umetnikov, ki nam želijo prikazati svoje ujete trenutke na takšen ali drugačen način.

Proces, kako umetnost prikazati, se imenuje razvijanje, ki je vsem zelo znana metoda, bolje poznana pod imenom obrt.  Nekaterim je to kruh, drugim le hobi. Naši družini je fotografija kot obrt – kruh –  že skoraj tri desetletja, ki ga oče na ta način služi še danes. S ponosom lahko povem, da smo zelo uspešni na področju izdelovanja fotografij in se iz dneva v dan trudimo biti še bolj uspešni ter naprednejši. Žal, a tehnologija ne dopušča zamujanja – kdor ni dosti inovativen in prodoren, kdor ne stopa v korak s časom, ga slej kot prej le-ta povozi.

Imeti »žilico« za fotografiranje in hkrati imeti znanje iz fotografije je eno. Je pa prav tako zadevo potrebno znati prodati, a v smislu obrti, ne kot umetniško zanimivost, kar fotografija že tako ali tako sama po sebi je. To pa je tista druga zadeva, ki ni zato nič manj pomembna. Gre samo za vrednost fotografije, ki se glede na obrtniško stroko, kaj dosti ne razlikuje od umetniške. Kakor, da bi primerjali genija in idiota, med katerima vemo, da je samo iskrica, skoraj ne omembe vredna, a vendar ju loči med eno in drugo skrajnostjo.

Nekomu hobi, spet drugemu fotografija pomeni kruh, ki si ga služi za preživetje. Toda časi so vedno težji, tako je tudi vedno težje obstati v tem poslu uspešen. Vedno znova se je potrebno dokazovati in izpopolnjevati svoje znanje. 

3. Predstavitev podjetja

Podjetje Fotolik d.o.o. se že več kot 50 let ukvarja z grafiko in
različnimi tiskarskimi deli. V tem podjetju je zelo pomembna tema
varstvo okolja, saj se ukvarjajo s takšno panogo, v kateri so
prisiljeni uporabljati različna sredstva (čistila, rdečila, barve in
ostala nevarna sredstva), ki so nevarna za človeka, posebej za naravo
in okolje.

Slika 1: logotip          

V podjetju predelajo na leto približno 250 ton papirja, ki pa se
obrezuje in razrezuje za določene namene. Iz njega izdelujejo razne
letake, rokovnike, koledarje, vizitke, voščilnice in podobno, vendar pa
jim ostaja odpadni papir, ki ga je potrebno reciklirati. Zato so kot
podjetje organizirani tako, da ves odpadni papir skrbno zbirajo v
posebnih mrežah v katerih je izključno le papir. Te mreže redno odvaža
podjetje DINOS CELJE, ki je pooblaščeno za odvoz papirja in podjetje,
ki potem ta papir reciklira in s tem pripomore k ohranitvi gozdov in
lesa. Kot nam je znano, je potrebno zelo veliko lesa za proizvodnjo
papirja, katerega v veliki meri porabi podjetje Fotolik.

Slika 1: logotip  

Kot tiskarna uporabljajo precej barv, ki pa so zelo nevarne, kar pomeni veliko ogroženost za naravo in okolje. Uporabljajo barve na bazi alkohola in UV barve. Že za prevoz teh barv je potreben poseben obrazec in posebej pripravljeno vozilo, še posebej pa je potrebno paziti, kako se s temi barvami ravna v podjetju. Te barve uporabljajo za izdelavo pokrovčkov za jogurte.

Direktor podjetja Fotolik d.o.o. je gospod Janko Zorin.

4. Smotri, vizija, poslanstvo

Smoter je razlog za nastanek in izoblikovanje organizacije ter za njen obstoj, delovanje in razvoj. Smoter je tako temeljen, da je pravzaprav trajen, če že ne to pa trajnejši – velja dolgo časa. Smoter je zato tudi najbolj temeljen cilj in obenem podlaga za razdelavo ciljev, ki jih je mogoče postavljati v čas in prostor in jim določati kakovost, jim dodeljevati ljudi in sredstva ter jih opredeliti kot izide – v tem primeru uresničeni cilj.

Glede na to, da je podjetje Fotolik Celje monopolist v Sloveniji na področju izdelovanja aluminijastih pokrovov za mlekarsko industrijo, pomeni, da je njihov osnovni smoter »zadovoljiti potrebe slovenskega trga« uresničen, ampak, kot vsaka organizacija ima tudi Fotolik višje cilje. Glavni smoter podjetja, po uspešnem preboju na slovenski trg je postati konkurenčen na ravni evropskih držav, predvsem Nemčije, Avstrije in Švice.

Vizija pomeni, da s svojim znanjem in kakovostmi uspešno obvladujemo izzive sedanjosti in prihodnosti. Zato je vizija podjetja Fotolik postati eden glavnih proizvajalcev za embalažo, ampak je vizija težko uresničljiva zaradi tega, ker so potrebe slovenskega trga premale in zahteve ostalih držav dosti velike, vendar že založene s ponudbami konkurenčnih podjetij. Vizija podjetja je biti inovativen, razvijati in kupovati tehnologijo s katero je lahko podjetje najkvalitetnejše, katero deluje z najmanjšimi stroški in največjo možno produktivnostjo.

Poslanstvo nam pove, zakaj delamo, kar delamo, zakaj živimo tako kot živimo, zakaj smo motivirani in kaj nas žene naprej. Njihovo poslanstvo je, da trenutno zaposlujejo 50 ljudi in da jih bodo enkrat v prihodnosti zaposlovali 150, da bodo najboljši in čim bolj likvidni.

5. Management in sodelavci

Proces managementa je vodenje poslovanja podjetja in vodenje ljudi v delu in poslovanju podjetja k doseganju rezultatov. Dejavnosti snovanja, planiranja, organiziranja, vodenja, usmerjanja in nadzorovanja lahko razumno razširimo v povezanost, ki je del interesne teorije o politiki organizacije (podjetja) in se nanaša na informiranje, planiranje, motiviranje, organiziranje, koordiniranje in kontroliranje. Pod informiranje lahko štejemo tudi analiziranje, kot poglobljeno proučevanje ugodnosti poslovanja (položaj, strukture, izidi…), povežemo pa ga tudi s kontroliranjem, kot ugotavljanjem pravilnosti in izhodišče za ukrepanje.

V podjetju Fotolik deluje proizvodnja s svojo vodjo proizvodnje, ki je vezni člen med nabavo, logistiko, potniki oziroma naročili. To pomeni, da potniki, ki imajo dolžnost, da spremljajo potrebe kupcev, predajo vodji plan mesečnega naročila in potem je naloga vodje, da pregleda dejansko zalogo materiala in v primeru, da zaloga materiala ni tako visoka kot potrebe, ta posreduje podatek v nabavo. Funkcija nabave pa je, da podatek vodje realizira. Ko se zaloga in potrebe kupcev oziroma naročila pokrivata, proizvodnja začne z delom in pri tem delu prisostvuje vodja kontrole, da je končni izdelek narejen pravočasno, v pravilni kvaliteti ter navsezadnje tudi v pravilni količini. Izdelek nato pošlje vodja proizvodnje v skladišče, kjer ga pravilno embalirajo in razporedijo za transport, ki je spet pogojen s časovno izdobavo. Ko je izdelek izdobavljen do kupca, se transportni papirji dostavijo v komercialo, kjer se izvrši kontrola porabe materiala in izpiše račun za opravljeno delo oziroma material. Komerciala obvesti o vsaki izdobavi oz. vsakem računu finance, ki vodijo kontrolo nad tem ali je finančno vse pravilno storjeno.

Sodelavci v podjetju Fotolik:

 • tiskarji                                               
 • knjigovezci                                     
 • vodja oddelka         
 • flex – tiskarji                                     
 • šoferji                                                
 • skladiščniki 
 • rezači      
 • tehnologi
 • računovodje
 • oblikovalci
 • komercialisti
 • potniki

6. Kakovost poslovanja

6.1 Učinkovitost podjetja

 • Produktivnost in ekonomičnost

Temeljno načelo vsakega podjetja, kakor tudi podjetja Fotolik, je biti čim bolj produktiven, kar pomeni investiranje v nove tehnologije, izobraževanje ljudi in usposabljanje za maksimalno produktivnost. Podjetje Fotolik je v letu 2005 povečalo produktivnost za 100% v investicijo novega flexo stroja, tehnološko trenutno najbolj dovršenega na tržišču, kar pomeni, da je bila produktivnost starega flexo stroja zelo slaba in posledično kaže na tehnološke nedovršenosti stroja, s katerim ni bilo mogoče delati maksimalne produktivnosti. Brez 20% – 23% odpada, nepotrebnimi nadurami in nepotrebnimi stroški vzdrževanja. Z novo investicijo se je dejansko odpad zmanjšal na 2% – 4% in kapaciteta dela povečala za 100%, brez nadur.

Ekonomičnost se kaže v tem, da je bilo potrebno za realizacijo dela na letni ravni ogromno stroškov zaradi odpada, ogromno delavskih nadur in ogromne neproduktivnosti stroja zaradi servisiranja, nujno zmanjšati. Vse to je predstavljalo nepotrebne stroške.

6.2 Uspešnost podjetja

•    Tržnost

Tržnost podjetja Fotolik je zelo dobra na Slovenskem tržišču, predvsem zaradi dobre kvalitete, dobre komunikacije in fleksibilnosti. Tudi preboj na zunanja tržišča so v polnem teku, saj so zahteve kupcev dejansko te, za katerimi podjetje Fotolik močno stoji – kvaliteta, fleksibilnost ter komunikativnost.

•    Prožnost

Slika 2: aluminjasti pokrovčki

Slika 2: aluminjasti pokrovčki

Podjetje Fotolik d.o.o. se nahaja v Celju na Teharski cesti 4. V
podjetju je zaposlenih 50 ljudi, zato je    srednje velikosti. Imenovano
podjetje je tiskarna, kjer tiskajo več različnih stvari, kot so
koledarji, rokovniki, vizitke, letaki in podobno. Njihov namen je
zapolniti tržišče in zadovoljiti potrebe kupcev oziroma strank.

Tudi njihov odnos do varstva okolja je zelo dober, saj imajo kot
proizvajalci aluminijastih pokrovčkov za mlekarsko industrijo tudi
precej opravka z aluminijem, ki je sicer nekoliko bolj prijazen okolju,
kakor so barve. Aluminijasti odpad stisnejo s posebej pripravljeno
stiskalnico za aluminij, nato dobijo kocke ali balo, katero povijejo in
jo pripravijo za odvoz do talilnice oziroma podjetja, ki ta material
pretopi in proizvede spet primarno surovino. Podjetje se imenuje MELTAL
d.o.o.

 

6.3 Urejenost podjetja

 • Odnosi v podjetju

V podjetju Fotolik imajo zelo dobre medsebojne odnose. Vem, saj sem se prepričal na lastne oči. Seveda, tako kot v drugih podjetjih, tudi v tem včasih ne gre brez konfliktnih situacij. Motiviranje ljudi se začne s spoštovanjem posameznika. Sam šef mi je povedal, da za njega osebno ni prav nobene razlike, če je nekdo glavni direktor ali čistilka podjetja. Seveda ima vsak od njiju različno mero odgovornosti in drugačno plačo, pa vendar zaslužita enako mero spoštovanja. Zanimivo je, da obstajajo tako imenovani motivatorji (uspeh pri delu, odgovornost, zadovoljstvo na delovnem mestu, pozitivne izkušnje) in higieniki (filozofija podjetja, vodenje, nagrajevanje, odnosi s šefom in delovni pogoji). Medtem, ko motivatorji delajo zaposlene »srečne«, neustrezno urejeni higieniki povzročajo nezadovoljstvo. Značilno zanje pa je, da tudi če so ustrezno urejeni, ne prispevajo k »sreči« zaposlenih. Zaposleni sicer delajo za denar, a bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da bodo delali za šefa, ki priznava njihov trud, zna pohvaliti dobro opravljeno delo in nagraditi uspešnost. Pri takem pristopu k vodenju sta pomembni vidnost in dostopnost šefa, pa tudi vzdušje v podjetju, zadovoljstvo na delovnem mestu in odnos do zaposlenih, ki so vsak posebej del recepta za uspeh.

 • Ustvarjalnost

Cilj tega podjetja je ustvariti nekonkurenčen izdelek in ga najbolje iztržit, vlagati in razvijati nove tehnologije, zadovoljiti potrebe vseh delavcev (zadovoljen delavec – dober delavec), biti inovativen na vseh področjih.

6.4 Uglednost podjetja

 • Poslovna sposobnost in zanesljivost

Podjetje Fotolik d.o.o. iz leta v leto vedno bolj napreduje. Če pogledamo za nekaj let nazaj pa vse do danes, ugotovimo, da so leta 2002 pokrivali komaj 30% slovenskega trga, leta 2003 že 50% slovenskega trga, v letu 2005 pa so osvojili že ves slovenski trg. Leta 2006 so bili na začetku poslovanja s tujimi trgi, 2007 leta je podjetje Fotolik pokrivalo ves slovenski trg na tem področju in njegova proizvodnja predstavlja že 40% tujega trga, kar pomeni, da naj bi v letu 2008 več kot pol proizvodnje že bilo namenjeno tujim trgom.

 • Odnosi z javnostmi in odnosi v družbi

Podjetje Fotolik je okolju zelo prijazno podjetje.

Slika 3

 


Preboj digitalne fotografije

Tehnologija venomer napreduje in na področju fotografije se je v
zadnjih nekaj letih zgodila prava revolucija. Skoraj popolna prevlada
digitalizacije je povzročila pravi kaos na svetovnem, še posebej na
evropskem trgu.

7. Analiza

Notranje okolje

Prednosti:

 • »image« podjetja
 • dobro vodenje
 • dobra in kvalitetna oprema
 • zmogljivost podjetja
 • zadovoljstvo delavcev

Pomanjkljivosti:

 • prostorska stiska
 • problem z delovno silo

Zunanje okolje

Priložnosti:

 • razširitev novih programov, izdelkov
 • vstop v nova tržišča

Pretnje:

 • konkurenca
 • naravne nesreče (poplave, potresi,…)

Podjetje Fotolik si je ustvarilo zelo dober »image«, kar se kaže
tudi v dobrem vodenju, dobri in kvalitetni opremi, najbolj pomembno pa
je, da so delavci v podjetju zadovoljni. Tako kot vsako podjetje, ima
tudi to nekaj pomanjkljivost, kot je na primer prostorska stiska
(nimajo dovolj prostora za skladiščenje materiala, premajhno parkirišče
za tovorna vozila, kadar pripeljejo material) in pa problem z delovno
silo (kadar prihajajo novi delavci, preteče veliko časa, da jih naučijo
vse potrebne stvari, ki jih morajo vedeti in obvladati za nekim oz. z
nekim strojem).

Podjetje Fotolik si v zunanjem okolju prizadeva za čim boljšo
razširitev novih programov in izdelkov in se še bolj razširiti.
Nevarnosti, ki jim grozijo so konkurenca in pa naravne nesreče, kot so
poplave, požari, potresi. Podjetje je na takšni lokaciji, kjer je v
bližini prisotna voda in kadar so večji nalivi, so v veliki nevarnosti,
saj lahko voda prodre v podjetje samo. Ta tragedija sem jim je zgodila
nekaj let nazaj, kjer so utrpeli ogromno gmotno škodo.

Slika 4

Slika 5

8. Izkušnje s področja fotografije

SLika 6: fotografija Janka ml. Zorina  
SLika 6: fotografija Janka ml. Zorina  

Sam se s fotografijo ukvarjam že od malih nog, saj je oče fotograf
že dolga leta, kar dokazujejo več desetletne izkušnje. Že res, da sem
včasih fotografiral le za hobi, da sem si nekako popestril prosti čas
in nevede odkrival nova področja fotografiranja. Bil sem tudi na
raznoraznih natečajih, kjer sem se polastil lepih nagrad za najboljšo
ali pa vsaj drugo najboljšo fotografijo. Toda iz hobija sem »prestavil«
na poklicno profesionalnost in danes sem kot  fotograf in video
snemalec zaposlen v očetovem podjetju. Večinoma delam na terenu, kar
pomeni, da slikam ter snemam raznorazne prireditve, kot so poroke,
obletnice, rojstni dnevi, valete, maturantski plesi, sveta obhajila,
svete birme, krsti, koncerti, proslave, abrahami ter navsezadnje tudi
pogrebi pridejo v poštev. Moje delo je bolj kot ne terensko, čeprav
tudi v samem lokalu pomagam kot printerist. 

9.  Tehnološki napredki

Tehnologija venomer napreduje in na področju fotografije se je v
zadnjih nekaj letih zgodila prava revolucija. Skoraj popolna prevlada
digitalizacije je povzročila pravi kaos na svetovnem, še posebej na
evropskem trgu.

Slika 7: fotografija Janka ml. Zorina

Cene digitalnih storitev in predvsem digitalnih naprav občutno
padajo, saj več kot očitno tehnološki napredek še vedno ni dosegel
vrhunca in zaradi vedno večje ponudbe na trgu cene posledično upadajo.
Klasično fotografiranje žal ni več tako aktualno, kot je bilo poprej.
Sicer se kaže, da se klasično fotografiranje vendarle nekoliko vrača,
vendar le na umetniškem področju in ne toliko kot amatersko in
komercionalno razvijanje fotografij.

Slika 7: fotografija Janka ml. Zorina  

 

10. Konkurenčnost

Slika 8      

Konkurenca je vedno močnejša, zato je potrebno stopiti v korak s časom
ter ostati aktualen. Pomembni sta tudi kvaliteta in kvantiteta same
ponudbe. Med drugimi ne smemo pozabiti na prodornost in inovativnost,
ki še kako pripomoreta k izboljšavi ponudbe ter navsezadnje k prometu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: letak Foto Zorin  

11. Sklep

Za to podjetje sem se odločil, da ga podrobneje opredelim iz
razloga, ker ga osebno tudi sam dobro poznam. Je zelo vzorno podjetje,
saj je njihov odnos do varstva okolja zelo pozitiven in sem mnenja, da
bi lahko bilo vzgled marsikateremu podjetju. Na teh nekaj straneh sem
opisal, kako to podjetje posluje, kakšen je njihov odnos do dela, kako
se razumejo med seboj, kakšna je njihova tržnost, s čim se ukvarjajo in
še veliko drugih stvari. Ugotovil sem, da imajo zastavljene določene
cilje, ki jih želijo v bližnji prihodnosti uresničiti ali izboljšati.
Najbolj navdušen pa sem glede zaposlenih, saj držijo skupaj kot »team«
in to se mi zdi za podjetje najbolj pomembno, saj lahko le tako posluje
uspešno.

Postati še boljši, še močnejši. Konkurirati večjim in bolj
prepoznavnim podjetjem ali pa se jim, v najslabšem primeru, vsaj
približati. Pomembno je poznati preteklost, če želimo graditi na
prihodnosti. Toda, da lahko gradimo na prihodnosti, moramo delati
danes, saj bomo le tako korak pred konkurenco, ki nam neusmiljeno preti
za nogami. V enaki meri gre za fotografijo na področju umetnosti, kjer
z novimi tehnikami in tematikami, vsak po svoje umetniki ustvarjajo,
vede ali nevede, novo umetniško obdobje, ki zna biti prav tako
dobičkonosno, če ne še bolj, kakor je fotografija kot obrt danes.  

DELI
Prejšnji članekJutranji program na radiu Celje
Naslednji članekRadijska produkcija radia Net Fm

Janko Zorin je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 1" študijskega programa medijska produkcija v šolskem letu 2007/2008.