Oblikovanje podobe in promoviranje projekta

Celostna podoba temelji na logotipu in njegovih barvah. Avtor je izbral barve drevesa, zeleno in rjavo, barvo vode, oziroma reke Drave, ter
barvo sonca, ki simbolizira energijo in združevanje. Za promocijo so izbrali promocijsko zloženko, internetne strani, reklamni spot na radiu in TV ter obvestila v časopisih.

1. Uvod

Namen projektne naloge je izdelati celostno podobo za nove muzejske in turistične dejavnosti na območju dvorca Bukovje v Dravogradu. Z celostno podobo vse promocijske aktivnosti dobijo enotno podobo, ki prostoru nudijo novo prepoznavnost. Razvoj nove podobe poda lokalni skupnosti prepoznavno blagovno znamko, ki ji omogoča lažjo komunikacijo tako z javnostjo, kot z ostalimi partnerji, potrebnimi za dokončanje zastavljenega načrta. Temeljiti mora na vsebinski zasnovi novih dejavnosti. Ker projekt novih dejavnosti poteka šele drugo leto, še nima izdelane enotne podobe. Potrebno mu je na osnovi vsebinske zasnove podati enoten logotip v katerega je možno vključiti dodatne simbole, ki opredeljujejo pod-dejavnosti. Primarni cilj promocijskih aktivnosti v tem letu je multimedijska podpora zaključni prireditvi ‘Od lipe do lipe’, ki zagotavljajo odzivnost javnosti ter medijev. Razvoj celostne podobe sovpada z novimi smernicam razvoja turizma v Sloveniji sprejetih s sklepom vlade; RNUST (razvojni naćrt in usmeritve slovenskega turizma ) za obdobje 2007-2011. Iskanje novih integralnih turističnih proizvodov nudi implementacijo Dvorca Bukovje v že znane turistične destinacije na Koroškem, ter nudi pogoje za razvoj novih.

2. Opis prostora in načrt razvoja

Baročni dvorec so ob vznožju starega pogorelega Pukštajnskega gradu pozidali Khösslerji v zaćetku 18. stoletja. Z vidika lokalne zgodovine Dravograda je pomembno ugotovitev za ta grad prinesel faksimile Stare kajzerjeve suite iz leta 1999, kjer je iz priloženega zemljevida Celjske kresije razvidno, da je med 40 okraji te kresije bil drugi najvećji po obsegu okraj Pukštajn, ki je imel v letu izdaje karte – 1841, kar 7038 prebivalcev. ( Ferdinand Blaznik, zasebni arhiv; Ivan Stopar, Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na slovenskem štajerskem,1977, 102-105 ) Dvorec vso zgodovino povojne Jugoslavije zaseda JNA. Dve leti pred vojno za samostojno Slovenijo dvorec obnovijo. Med boji v Dravogradu ne doživi večje škode. Slovenska vojska ga uporablja še nekaj let do reorganizacije. Kasneje ne dobi več nove vsebine. Še vedno je v lasti Ministrstva za obrambo. Dvorec Bukovje je zaradi baročne arhitekture izredno zanimiv. Obdaj ga večji park, ki pa ni več negovan. V neposredni bližini se nahaja tudi grad Pukštajn, ki pa potrebuje večjo obnovo. Iniciativni odbor v sestavi predstavnikov Turističnega društva, Zveze kulturnih društev ter ostalih zainteresiranih posameznikov je pripravil idejni koncept rabe prostora in dvorca. Ideja posameznikov in lokalne skupnosti je, da se v Dvorec Bukovje in njegovo okolico z parkom umesti muzejska dejavnost, ambient za prireditve, seminarje, knjižnica, prodajalne in gostinska ponudba. Idejni koncept ureditve prostora in prireditve, ki se nanašajo na prostor so bile predstavljene na Ministrstvu za kulturo s pozitivnim odzivom. Naloga priprave izhodišč za ureditev stalne muzejske zbirke je zaupana v.d. direktor Koroškega pokrajinskega muzeja g. Marku Košanu. Projekt prireditev ‘Od lipe do lipe’ pa je podprla Slovenska turistična zveza.

2.1 Vsebinska zasnova projekta ‘Korenine in krošnja evropskega drevesa narodov’

“Drevo je simbol človeške povezanosti z naravo in nas spominja na osnovne vrednote, ki ostajajo v toku časa nespremenjene. Drevesa sodelujejo pri ustvarjanju naše zgodovinske in kulturne dediščine ter odkrivajo naš odnos do narave. Že od nekdaj igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju človeškega vsakdana in umeščanju človeka v odnosu do sveta in kozmosa. Drevo življenja je osnovni simbol kabale, duhovne zasnove vseh velikih verstev sodobnega sveta, v arhetipski zavesti človeštva pa je tudi simbol zdravja in volje ter uporništva in trdoživosti. Lahko raste samo zase, še raje pa v družbi: »drevo se na drevo naslanja, človek na človeka«, kar je tudi izvirno sporočila projekta združene Evrope. V mitologijah mnogih evropskih in neevropskih narodov je drevo nosilec in simbol življenja in življenjske sile, zato so drevesa tudi praviloma uvrščena med uradne državne simbole.

Značilna drevesa evropskih držav:
– Lipa – Slovenija, Češka, Hrvaška, Latvija, itd.
– Hrast – Nemčija, Estonija, Moldavija
– Breza – Finska, Rusija
– Oljka – Italija
– Tisa – Velika Britanija (tudi hrast)
– Plutovec – Portugalska
– Bor – Španija
– Lovor – Grčija
– Bukev – Danska

 • Dvorec Bukovje z bližnjo okolico urediti za potrebe stalne muzejske zbirke, s prostori za občasne razstave in ambientom za organizacijo prireditev (lokalnega) državnega značaja
 • vsebinsko izhodišče navezati na idejo prireditve »Od lipe do lipe« (ta teče od 25. junija 2006) ureditev evropskega muzeja lip oz. muzejske zbirke, ki bi predstavila drevesa – nacionalne simbole posameznih evropskih držav in ob njih značilne izraze posameznih nacionalnih identitet, ter skupne značilnosti (skupne korenine evropskih narodov)
 • z vsebinsko zasnovo uresnićiti idejo »evropskega« muzeja in k sodelovanju pritegniti vse evropske države
 • z atraktivno muzejsko razstavo in dodatno ponudbo pritegniti obiskovalce iz vse Evrope muzejska razstava (1. faza) se odpre istočasno z nastopom Slovenije kot predsedujoče EU leta 2008. (Ministrstvo za kulturo je že podprlo financiranje raziskovalne naloge)
 • 24. junija 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, … pripraviti državne prireditve” (Jožef Kramer, projekt ‘Korenine in krošnje evropskega drevesa narodov’)

Razvoj dejavnosti v Dvorcu Bukovje in njegovi okolici bo potekal v več stopnjah. Prva bo obsegala razvoj koncepta umestitve Dvorca Bukovje in njegove okolice v prostor in z njim razvoj prireditev državnega pomena. Naslednje stopnje razvoja vsebujejo tudi prenos lastništva od Ministrstva za obrambo na lokalno skupnost, tehnična oprema prostorov, ureditev okolice, nastanitev dejavnosti, ter seveda hkrati implementacija v znane turistične tokove.

Ker dvorec Bukovje nima značaja kulturnega ali turističnega stičišča, si mora to podobo šele izboriti. To je možno zgolj z kvalitetnimi vsebinami prireditev, ter enotno podobo v javnosti. Množica spomenikov kulturne in naravne dediščine v bližnji in širši okolici od organizatorjev zahteva iskanje unikatne celostne podobe, ki bo dvorec in njegovo vsebino ločila od poplave vsebin ostalih ponudnikov.

3. Idejna zasnova celostne podobe in promocijskih aktivnosti

Preden sem začel izdelavo celostne podobe, sem si zastavil nekaj zalčetnih ciljev. Pred izdelavo celostne podobe sem iskal vsebino sporočila, ki ga ponuja začrtan projekt. Pomembna mi je bila simbolika drevesa, vode, zraka, človeka, združevanja. Ravno tako so bile pomembne korenine, ekologija, vračanje k naravi. Iskal sem barve in oblike, ki zgoraj naštete stvari simbolizirajo. Izredno pomembno mi je bilo tudi, da je oblika združevanja in organiziranja ljudi vpletenih v projekt neformalna in izvira od ljudi v lokalnem okolju, ter, da ni dirigirana od državnih institucij.

Za izdelavo celostne podobe je bilo na voljo izredno malo časa. Potrditev ponudbe je prispela 1. junija, prireditev pa je bila načrtovana 24. junija. K izvedbi celostne podobe je na povabilo pristopil Sebastijan Veronik.

S strani Turističnega društva Dravograd so bile potrjene naslednje aktivnosti:

 • izdelava logotipa, (grafićni emblem , barvna in ćrno bela izvedba)
 • izdelava celostne podobe, (pisave, barve, fotografije)
 • oblikovanje promocijske zloženke, plakata in vstopnic, (vstopnice za festival)
 • tisk, distribucija 10.000 zloženk in 200 plakatov po koroški,
 • izdelava internetne strani (ureditev registracije domene in gostovanja, opis v iskalnike)
 • izdelava in distribucija E-mail povabila na prireditev,
 • produkcija in distribucija posnetega režiranega oglasa na kabelske sisteme na Koroškem,
 • izdelava posnetka prireditve, distribucija in arhiviranje na DVD medij,
 • izvedba promocijske aktivnosti na radiu, ( koroški radio )
 • komunikacija z mediji, ( najave prireditve v ćasniku VEĆER in DELO, STA )
 • dodatno oglaševanje na zloženki Pihalnega orkestra Ravne na Koroškem.

3.1 Celostna Podoba

Celostna podoba temelji na logotipu in njegovih barvah. Izbral sem barve drevesa, zeleno in rjavo, barvo vode, oziroma reke Drave, ter barvo sonca, ki simbolizira energijo in združevanje.

3.1.1 Logotip

Simbole sem iskal v neformalni obliki drevesa, katerega krošnjo podpira simbol človeka. Logotip je skupno delo z Veronik Sebastjanom. Logotip je ocenil akademski slikar Karel Pečko, ter podal pozitivno mnenje.

Posebej je razvit logotip za prireditev OD LIPE DO LIPE, ki pa z uporabo barv sovpada z osnovnim logotipom. Barvne variacije dopuščajo različne tiskovne podlage. Idejna in izvedba: Sebastijan Veronik.

3.1.2 Barve, Pisave

Zelena barva simbolizira krošnjo, podpira jo silhueta človeka, ki stoji na koreninah, za katero sem uporabil rjavo barvo. Modra barva poudarja zgodovinski pomen Drave, rumena barva pa energijo sonca in svetlobe. Modra in rumena lahko simbolizira barvo zastave EU.

Barve:

 • modra levo CMYK 91,51,29,2
 • modra desno CMYK 98,81,31,4
 • zelena CMYK 70,16,100,0
 • rumena levo CMYK 15,34,97,0
 • rumena desno CMYK 27,51,99,
 • rjava CMYK 49,81,98,8

Pisave:

 • tekst: Myriad PRO ( dobra berljivost )
 • logotip OD LIPE DO LIPE: Myriad PRO, Lithos PRO regular

3.2 Promocijske aktivnosti

Ciljna skupina promocijskih aktivnosti je lokalna javnost Dravograda in deloma koroške. Redni gosti kulturnih prireditev so vabljeni z osebnim povabilom dopisa občine Dravograd. Teh je približno 150. Ostale zajema promocija. To so občasni gosti prireditev.

3.2.1 Promocijska zloženka

Promocijska zloženka je zasnovana na formatu A4 +A4 pokončno, zložena v harmoniko. Velikost daje dovolj prostora za širši opis prireditve Od LIPE do LIPE z vsemi nastopajočimi gosti. Dodatno je bilo potrebno na zloženko vključiti promocijo Mednarodnega festivala oktetov ‘Dravograd-Suha 2007’
Harmonikasta oblika omejuje površine, kot zaključene enote, na katere se postavi zaključen tekst. Omogoča stopenjski vpogled in pregled dogajanja. Površina se lahko poveča na več zaključenih ploskev. Vsebina je širše zastavljena in nudi informacije, ki niso vezane striktno na promovirano prireditev. Širša predstavitev zahteva od bralca daljši kontakt z vsebino in s tem tudi kvalitetnejše pomnjenje predstavljenega.

3.2.2 Oblikovanje in izdelava internetne strani

Vsebina zloženke se uporabi tudi za internetno stran. Nastavljena navigacija omogoča dovolj enostavno brskanje po vsebini. Po prireditvi so dodane slike in govor EU poslanke Dr. Romane Jordan Cizelj. Grafično oblikovanje in programiranje: Sebastijan Veronik. Predlagana je domena www.dvorec – bukovje.si, ki zagotavlja dovolj enostavni naslov, hkrati pa omogoča vsebinsko uporabo za nove programe dogajanja, ki sledijo. V nadaljnjem razvoju Dvorca Bukovje je predvidena informacijska baza, ki naj bi omogočala interaktivnost ne samo skozi internet, temveč skozi vsa dogajanja v dvorcu. Multimedijska podpora, ki se načrtuje za aktivnosti na tem prostoru je v fazi idejnega projekta.

3.2.3 Reklamni spot radio

Za promocijo je uporabljen tudi radio. Najbolj poslušana radijska postaja je Koroški radio. Sledi mu Radio Laser. Zaradi omejenih finančnih sredstev je smiselna uporaba samo ene radijske postaje. Reklama vsebuje povabilo na prireditev Od lipe do lipe ter na Mednarodni festival oktetov Dravograd Suha 2007. Plan predvajanja je bil zastavljen minimalno 6 krat na dan skozi najbolj poslušane termine en teden pred prireditvijo. Reklamni spot se izdela kot celota vendar na način, da je možno povabila ločiti. Po festivalu se reklamira samo Prireditev Od lipe do lipe. Režijo in izdelavo povabila prevzame v celoti izvajalec Koroški radio. S njegovim poznavanjem trga in prepoznavnostjo napovedovalcev je tudi odziv javnosti v mejah pričakovanega.

3.2.4 Reklamni spot za kabelske televizije

Izdelava reklamnega spota za kabelske televizije se pripravi na osnovi glasbenega spota izdelanega na Koroškem radiu. Posname se osebno povabilo županov vseh koroških občin. Doda se nekaj kratkih misli lokalnega kulturnega delavca. Uporabi se posnetek okolice dvorca, ki je večini nepoznana. Uporabi se slikovno gradivo nastopajočih.

3.2.5 Obvestila v časopisih

Pošljejo se gotovi teksti za obvestila v časopisih Delo in Večer. Obvesti se tudi STA. Komunikacija z novinarji je na osnovi osebnih pogovorov kot garancija za najavo prireditve, kot tudi opisi po samem dogodku.

3.2.6 Posnetek prireditve

Opravi se snemanje prireditve s tremi pol-profesionalnimi kamerami. Dve kameri sta za Full plan, 1 za makro plan. Najame se 1 kamera in 2 snemalca. Uporabi se Glidecam PRO 4000 za snemanje publike ter izdelavo makro posnetkov. Montaža se vrši na programski opremi Adobe Premiere 6.0. Authoring DVD medijev se vrši s programsko opremo Ulead DVD Movie factory 3.0. Ovitek ter potis DVD medija se izdela po zasnovi celostne podobe. Izdela se 20 kopij.

Kamere:

 •  2 x Sony VX 2000
 • 1 x Canon XM2

Stativ :

 • Sony, Manfroto
 • Glidecam PRO 4000

Zvok se ne snema zaradi pomanjkanja tehnične opreme ozvoevalca. Ambientni zvok je
dovolj kvalitetno zajet tudi z kamerami.

 

Aktivnosti pri projektu:

 • izdelava logotipa,
 • izdelava celostne podobe,
 • oblikovanje promocijske zloženke, plakata in vstopnic,
 • tisk, distribucija
 • izdelava internetne strani
 • izdelava in distribucija E-mail povabila na prireditev,
 • produkcija in distribucija posnetega režiranega oglasa
 • izdelava posnetka prireditve,
 • izvedba promocijske aktivnosti na radiu,…

Kako načrtovati takšen projekt

Projekt se je načrtoval s pomočjo terminskih planov in sicer terminskega plana celostne podobe in terminskega plana promocijskih aktivnosti. Vrednotenje promocije je bilo izvedeno na osnovi ocenjenih stroškov ter pridobljenih predračunov.

4. Terminski plan izvedbe celostne podobe

Slika 1: terminski plan izvedbe CGP

Iskanje ideje za logotip je potekalo dokaj hitro. Dokončna oblika se je potrjevala pri akademskemu slikarju Karlu Pečku. Največ težav je bilo z zbiranjem podatkov nastopajočih. Opisi skupin so bili nepopolni, nedosledni ter podkrepljeni večinoma s slabim izrazoslovjem. Priprava zloženke je zato šepala in se zavlekla. Določena načrtovana vsebina ni bila podana, zato se je koncept zloženke skozi nastajanje večkrat spreminjal. Tisk je prinesel dva dodatna dneva zamude zaradi spremembe ure začetka prireditve. Nastali so tudi dodatni stroški. Po dokončni potrditvi vsebine zloženke s strani organizatorja se je pristopilo k izvedbi spletne strani. Ta je potekala hitro. Ponovno urejanje podatkov ni bilo potrebno. Tekst je enak kot v zloženki. Naredil se je plan navigacije po strani ter dodala galerija slik. Reklamni spot na radiu se izdela v studiu Koroškega radia. Uporabi se ga tudi kot podlaga za reklamni spot za KTv.

5. Terminski plan promocijskih aktivnosti

Slika 2: terminski plan promocijskih aktivnostih            Začetek distribucije zloženke zamuja 2 dni zaradi prekinitve tiska. Distribucija zloženke po celotni koroški poteka s pomočjo študentov. Za oddaljeni zaselke občine Dravograd se uporabi PTT. E-mail povabila potekajo usklajeno s pomočjo baz naslovov vseh sodelujočih, kot tudi znancev. Določeni KTv sistemi ne objavijo reklamnega spota zaradi počitnic. Radio promocijo izvede po planu. Zamudi se brezplačna 15 minutna kontaktna oddaja o prireditvi zaradi pozabljivosti posameznika. Kontaktne oddaje ni. Promocija v časnikih poteka po pričakovanjih. Večer nameni skromen prostor za napoved kot tudi objavo o prireditvi. Delo je s prostorom bolj radodaren. Objava slik o prireditvi ter govor EU poslanke Dr. Romane Jordan Cizelj na internetni strani www.dvorec-bukovje.si je urejena v zastavljenem roku. Motaža posnetkov prireditve poteka od 5. jun. do 9. jun., ter se odda naročniku na DVD mediju. Izvede se distribucija po lokalnih KTv. Objave določenih KTv se še čakajo.

6. Viri črpanja vsebin

Vsebina se črpa iz idejnega projekta podanega v pisni in elektronski obliki. Opis Gradu Puhenštajn in Dvorca Pukštajn poda Ferdo Blaznik. Opisi nastopajočih se iščejo pri nastopajočih.

Časovni plan dostave podatkov s strani prireditelja in nastopajočih:

 • podatki o prireditvi do 1. junij,
 •  podatki o nastopajočih do 10. junij.

6. 1 Opredelitev virov

Opisi dogajanja temeljijo na idejni zasnovi prireditve predsednika Zveze kulturnih društev Dravograd v sodelovanju z predsednikom Turističnega društva Dravograd. Opisi nastopajočih skupin se pridobijo od vodij nastopajočih. Ravno tako slikovno gradivo. Slike dvorca izvede Foto ANKA, Dravograd. Logotipi občin se na podlagi ustnega dovoljenja snamejo iz njihovih internetnih strani. Skupna slika Dvorca in gradu je iz arhiva občine Dravograd.

6. 2 Poenotenje slogovnih stilov virov podatkov

Po pridobljenih podatkih od nastopajočih je potrebno zaradi slogovne različnosti tekstov poenotiti opise. Uporabiti je potrebno enotne opise. Pomoč lektorja je bila dobrodošla.

7. Stroškovnik

Vrednotenje promocije je izvedeno na osnovi ocenjenih stroškov ter pridobljenih predračunov. Moje delo ni vrednoteno, temelji na prostovoljnem delu in se šteje kot enakovreden doprinos k projektu revitalizacije dvorca. Načrtovani stroški se razlikujejo od dejanskih v določenih postavkah zaradi vsebinskih zapletov pri izdelavi zloženke. Povišanje stroškov tiska izhaja iz popravka ure prireditve,
ko je zloženka že bila v tisku. Ob drugačni organizaciji snemanja prireditve sem dosegel znižanje stroškov. Predviden je bil najem manjše mešalne mize in online montaže. Prihranjen strošek je žal podal dodatnih 25 ur montaže.

Slika 3: stroškovnik

Vrednotenje promocije je izvedeno na osnovi ocenjenih stroškov ter pridobljenih predračunov. Moje delo ni vrednoteno, temelji na prostovoljnem delu in se šteje kot enakovreden doprinos k projektu revitalizacije dvorca.

Načrtovani stroški se razlikujejo od dejanskih v določenih postavkah zaradi vsebinskih zapletov pri izdelavi zloženke. Povišanje stroškov tiska izhaja iz popravka ure prireditve, ko je zloženka že bila v tisku. Ob drugačni organizaciji snemanja prireditve sem dosegel znižanje stroškov. Predviden je bil najem manjše mešalne mize in online montaže.

Prihranjen strošek je žal podal dodatnih 25 ur montaže.Porabljen čas za ta projekt:
– 30 ur kreativnega dela (logotip, zloženka, reklamni spot, E-povabila) 40€
– 100 ur računalniškega dela (montaže, zlaganje, navodila) 15€
– 20 ur administracije (korespondenca) 5€

Skupna vrednost vloženega dela znaša 2800€. Le to štejem kot investicijo v lokalno okolje in kot lastni portfolio. Dejanske stroške poravna Turistično društvo Dravograd.

8. Analiza izvedenih akcij

Promocijske aktivnosti so dosegle ciljno skupino ljudi. Družine so v večjem številu obiskale prireditev. Odzivnost javnosti je bila dosežena. Moja ocena je, da podobnih akcij s tako malo časa ni več smiselno sprejemati zaradi organizacijskih težav pri izvedbi vseh promocijskih aktivnosti. Realen čas za izvedbo vseh naštetih akcij je minimalno 60 dni pred začetkom prireditve. Podatki so prihajali prepozno običajno samo v tiskani obliki. Vsebine so bile nepovezane. Komunikacija je bila stresna in pogosto neučinkovita. Podatki so se spreminjali po zaključnih rokih. Celoten projekt je bil izveden na silo.

Vendar je prireditev je dobila celostno podobo in določen ugled. Nivo prezentacije je bil pohvaljen od ministra za kulturo Dr. Vasko Simonitija, EU poslanke Dr. Romane Jordan Cizelj, kot tudi ostale zainteresirane javnosti. Brez celostne podobe bi projekt in prireditev še vedno slonela na lokalni moči akterjev.

Danes pa projekt podpira Minister za kulturo, Turistična zveza Slovenije, Državni poslanci Koroške regije, akademska in kulturna sfera Koroške. Posnetek prireditve je bil na programih lokalnih kabelskih v juliju, določen del pa je načrtovan šele v septembru.

8. 1 Podane ocene logotipa

Logotip je ocenjen s strani akademskega slikarja Karla Pečka. Z njegove strani je bilo podano mnenje o prevelikem številu barv. (2 modri, 2 rumeni) Nasveta v tej začetni fazi nisem upošteval in pustil originalno obliko.

8. 2 Ocena obiska prireditve

Obisk prireditve je bil v skladu z pričakovanji. Zapleti z lokalno Kabelsko televizijo, ki ni zmogla ali hotela spremeniti najavo začetka prireditve v videostraneh, so botrovali precejšnjemu zamujanju na prireditev. Zapleti so se porajali tudi z turističnim vlakcem, za katerega ni bila podana podrobna objava kje in kdaj vozi. Pričakovan in želen obisk je bil dosežen. Sodelovanje sosednjih občin na prireditvi je bilo pod pričakovanjem zaradi premajhne aktivnosti odgovornih za medobčinsko koordinacijo sodelovanja in razstavljanja.

8. 3 Poročanja v medijih

Najave so bile podane v želenih rokih. časopis VEČER skromno. DELO v pričakovani obliki. Poročanja s prireditve so izvedena podobno kot najave. Razveseljivo je, da so pri člankih uporabili slikovno gradivo. Uporabo logotipa so smatrali kot že plačljivo reklamo.

9. Uporabljena literatura

 • Jožef Kramer, projekt ‘Korenine in krošnje evropskega drevesa narodov’
 • RNUST za obdobje 2007-2011
 • Ferdinand Blaznik, zasebni arhiv
 • Ivan Stopar, Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na slovenskem štajerskem,1977, 102-105
 • doc. Boštjan Botas Kenda, studiobotas
 • Jana Sterže, Vuzenica z okolico do Jožefinske dobe

 

 • Terminski plan izvedbe celostne podobe:

Izdelava logotipa, izdelava logotipa, priprava teksta, priprava
zloženke, lektoriranje in verifikacija, tisk zloženke, izdelava
internetne strani, izdelava reklamnega spota za radio in za TV.

 • Terminski plan promocijskih aktivnosti 

Distribucija zloćenke, promocija internetne strani skozi e-povabil, distribucija in oglaševanje kTV, promocija radio, promocija Večer, promocija Delo, poročanje na internetni strani in montaža posnetka. 

 

DELI
Prejšnji članekPrihodnost razvoja spletnih aplikacij
Naslednji članekDigitalna temnica

Robert Gril je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 1" študijskega programa multimediji v šolskem letu 2006/2007.