Aplikacijski moduli

Aplikacija ITD – izvršilna tehnična dokumentacija je namenjena izdelavi izvršilne tehnične dokumentacije
telekomunikacijskega kabelskega omrežja. Deluje v okolju ACAD od verzije 2004 dalje. Namenjena je izdelovalcem tehnične dokumentacije. Aplikacija je razdeljena na module, ki so opisani v nadaljevanju.

1 Uvod

Praktično izobraževanje sem opravljal pri hčerinskem podjetju Telekoma Slovenije d.d. GVO d.o.o, katero se ukvarja z gradno in vzdrževanjem telekomunikacojskih omrežij po vsej Sloveniji in je v 100%-ni lasti Telekoma.
Telekom d.d. je investitor vseh gradbenih del na podlagi katerih jim podjetje GVO d.o.o izstavi predračun

Delo sem opravljan na oddelku »Izvršilna dokumentacija«, kjer sem uporabil moje že prej pridobljene izkušnje, katere sem si nabral pri različnih privatnikih kateri so pravtako s tega področja.Moje delo je bilo sestavljeno iz terenskega in pisarniškega.

Na terenu sem spoznal vso ozadje grednje telekomunikacijskih omeržij,katere sem s sodelavci tudi »poslikal« (skiciral trasne segmente,trasne objekte,kabelske objekte…).
Ob prihodu v pisarno sem vse poslikano vnesel v digitalno obliko z AutoCAD-om s pomočjo aplikacije ITD (izvršilno tehnična dokumentacija).

Opravljal sem dve vrsti del:

 • investicijska
 • RNO (razvodono naročniško omrežje)

Delo sem pričel opravljati v začetku tega leta in ga preko Študentskega servisa opravljam še sedaj, saj bi se naj v podjetju zaposlil za določen čas va mesecu avgustu.

2 Splošno o aplikacji ITD

Aplikacija je namenjena izdelavi izvršilne tehnične dokumentacije telekomunikacijskega kabelskega omrežja. Kratko ime aplikacije je ITD (izvršilna tehnična dokumentacija).

Deluje v okolju ACAD od verzije 2004 dalje. Namenjena je izdelovalcem tehnične dokumentacije (notranjim in zunanjim), zato ne zahteva povezavo z informacijskim sistemom Telekoma Slovenije. Prenos potrebnih podatkov se vrši preko xml datotek. Povezava na intranet omrežje TS uporabniku olajša delo, ni pa neobhodno potrebna.

Aplikacija je razdeljena na module, ki bodo opisani v nadaljevanju. Upošteva delitev dokumentacije na različne vrste za katere je predpisana oblika in vsebina. Poleg delitve po vrsti je dokumentacije deljena še po pripadnosti na organizacijske enote in v okviru teh po funkcijskih lokacijah. Dokumenti o kablu so razdeljeni še po kablih. Aplikacija upošteva pravila za razvrščanje dokumentov in poskrbi, da se dokument hierarhično shranjuje v predpisano drevesno strukturo.

Tudi poimenovanje dokumentov  v večjem delu  izvrši aplikacija glede na izbrane nastavitve, preostanek imena pa določi uporabnik. V skladu z navodili imamo v novi aplikaciji ITD enotni dokument za določen tip dokumentacije opazovane enote kabelskega omrežja. Shematski načrt kabla je enotni dokument, ki je lahko znotraj razdeljen na posamezne liste. 

Opomba k terminologiji: V aplikaciji in navodilu se uporabljata dva termina za linijski odsek kabla ali trase. Odsek in segment imata isti pomen. Z novo terminologijo težimo k odseku.

2. 1 Glavni moduli aplikacije ITD

Po uspešni instalaciji se v menijski vrstici acada pojavi dodatna opcija ITD in ITD-ORODJA.  Ob kliku na ITD se pojavi zavesno izbirno okno z razpoložljivimi moduli.

 • Projekt
 • ITD (izdelava izvršilne tehnične dokumentacije)
 • Dokumenti
 • Pomoč
 • Kontrola simbologije
 • XML Izvoz

To so glavni moduli aplikacije ITD. Poleg takega načina izbire modula imamo še vsak modul svoj gumb v acadovi orodni vrstici (prvih šest gumbov na začetku orodne vrstice, kot prikazuje slika:

Slika 1: ITD orodja

Slika 1: ITD orodja

Orodna vrstica se nadaljuje z gumbi za neposredni dostop do splošnih funkcionalnosti kot so izpisane v zavesnem menuju  ITD-ORODJA:

 • postavitev simbologije  (bližnjica do sistemskih gumbov v modulih)

V risbo se vnese kompletna simbologija, predpisane risalne ravnine, predpisani stili pisav, dodatni tipi linij itd iz lokalne baze. To so xml datoteke na lokalnem direktoriju (običajno c:/program_files/ITD/baza).

 • osvežitev simbologije (bližnjica do sistemskih gumbov v modulih)

V direktorij baza na mestu instalacije  (običajno c:/program_files/ITD/baza) se prepišejo xml datoteke  prenesene iz ftp strežnika v intranet omrežju TS. Na ta način se obnovi simbologija, spisek kart, šifrant funkcijskih lokacij in šifrant tipov kablov. Dajanska postavitev simbologije v risbi se izvede z postavitvijo simbologije oziroma ob odprtju nove risbe. Funkcionalnost osvežitev baze lahko koristijo samo uporabniki priključeni na intranet TS.

 • Iskanje naslova

Odpre se bližnjica do iskanja naslova, ki je sicer dostopen v modulu situacija (iskanje uradnega naslova (EHIŠ)).

Slika 2: iskanje naslova

Slika 2: iskanje naslova

 • Izris centroidov iz pogleda

Odpre se bližnjica do izrisa centroidov hiš iz baze, ki je sicer dostopen v modulu situacija (izris centroidov hiš iz baze)

Slika 3: Izris centroidov iz pogleda

Slika 3: Izris centroidov iz pogleda

 

 • Info EHIŠ…

Označi objekt centroid hiš in dobiš podatke o tej hišni številkiSlika 4: info EHIŠ

 • Izris kart TTN na podlagi točke

Odpre se bližnjica do izrisa rasterskih kart iz baze v pokazani točki, ki je sicer dostopen v modulu situacija (izris rasterskih kart v pokazani točki)

Slika 5: Izris kart TTN na podlagi točke

Slika 5: Izris kart TTN na podlagi točke

 • Izris centroidov iz datoteke

Odpre se bližnjica do izrisa centroidov hiš iz datoteke, ki je sicer dostopen v modulu situacija (izris centroidov hiš iz datoteke)

 • Izris kart TTN na podlagi pogleda

Odpre se bližnjica do izrisa rasterskih kart na celotnem pogledu, ki je sicer dostopen v modulu situacija (izris rasterskih kart na celotnem pogledu)

Slika 6: Izris kart TTN na podlagi pogleda

Slika 6: Izris kart TTN na podlagi pogleda

 • Izris kart DOF na podlagi točke

Odpre se bližnjica do izrisa rasterskih kart (digitalni ortofoto) v pokazani točki, ki je sicer dostopen v modulu situacija (izris rasterskih kart na celotnem pogledu)

Slika 7: Izris kart DOF na podlagi točke

Slika 7: Izris kart DOF na podlagi točke

2. 2 Aplikacijski modul »Projekt«

Aplikacije ITD je uporabniku prijazna vendar od njega zahteva urejenost postopka. V ta namen je pripravljen modul projekt, ki od uporabnika na lep način zahteva pravilno poimenovanje in umestitev dokumentacije, ki jo bo izdeloval. Ima naslednji grafični vmesnik:

Slika 8: aplikacijski modul "projekt"

Slika 8: aplikacijski modul “projekt”

2. 3 Aplikacijski modul ITD

Ta aplikacijski  modul je splošni okvir, ki zbira različne module potrebne za izdelavo različnih tipov dokumentov. To pomeni, da je vsebina  različna glede na izbiro tipa dokumenta definiranega v PROJEKTu. Na spodnji sliki imamo primer izgleda ITD aplikacijskega modula za izdelavo situacijskega načrta kabla. Aktivira se s  klikom na orodno tipko »ITD«. odpre se začetno okno modula ITD.

 Slika 9: aplikacijski modul ITD

Slika 9: aplikacijski modul ITD

Če vstopamo v ta modul brez definiranega projekta, se najprej odpre okno za vnos projekta.
Podrobneje bomo aplikacijski modul ITD spoznali skozi module pri izdelavi različnih tipov dokumentov. V tem poglavju pa bomo opisali orodja, ki se pojavijo pri vseh modulih v aplikacijskem modulu ITD. Ta orodja so locirana na desni strani razširjenega okna (okno se razširi ob aktiviranju posameznih modulov ali uporabo funkcijske tipke F1.

2. 4 Aplikacijski modul Kontrola simbologije

Namen tega modula je, da omogoči uporabnikom kontrolo skladnosti izdelane tehnične dokumentacije z pravili ITD. Izhod kontrole je poročilo o napakah, ki je osnova za odpravljanje napak oziroma potrdilo, da je dokumentacija pravilno izdelana. Zavedati se moramo, da nobena kontrola ne more odkriti vseh napak, zato je še vedno potrebna vizuelna kontrola dokumentacije izdelane z ITD aplikacijo.

V kontrolnih postopkih so vgrajeni mehanizmi, ki maksimalno zagotavljajo primernost prostorskih tras za prenos v centralno prostorsko bazo in od tu v državni zbirni kataster javne komunalne infrastrukture. Najmočnejša kontrola je grafični prikaz objektov, ki so sposobni za ta prenos. Ta kontrola je večplastna. Kontrola na izhodu da napake in opozorila.

Slika 10: aplikacijski modul kontrola simbologije

Slika 10: aplikacijski modul kontrola simbologije

Slika 10 nam kaže možnosti kontrole in izpisa:

 • Kontrola trasnih objektov (trasni objekti in odseki) v kombinaciji z kontrolo koordinat in atributov preverja : ali je objekt v Sloveniji (pravokotnik Slovenije), ali je kordinata simbola dovolj blizu objekta, višino objekta (med 0 in 3000m), bližino sosednjih trasnih objektov (< 20 cm),  podvojenost oznak, ali obstaja ID, ali so ID podvojeni. Pri trasnem odseku ali ima izvorni in ponorni trasni objekt , obstoj ter podvojenost ID trasnega odseka ….
 • Kontrola kabelskih objektov (kabelski obkjekti in odseki) v kombinaciji z kontrolo koordinat , atributov , kontrolo topologije preverja: Podvojenost oznak, ali obstaja ID, podvojenost ID, povezanost na trasni objekt, pri kabelskih odsekih kontrolira obstoj izvornega in ponornega objekta, obstoj oziroma podvojenost ID-jev, navezavo na trasne odseke …
 • Kontrola trasne topologije indirektno povzroči topološko kontrolo pri trasnih objektih
 • Kontrola kabelske topologije indirektno povzroči topološko kontrolo pri kabelskih objektih
 • Kontrola korelacije med trasami in kabli indirektno povzroči kontrolo  povezanosti trasnih in kabelskih objektov. Primer: spisek trasnih odsekov pri kabelskem odseku povzroči kontrolo, če ti dejansko obstajajo.
 • Kontrola koordinat indirektno povzroči kontrolo pozicije objektov na področju Slovenije (pravokotnik čez Slovenijo) in kontrolo višinskih točk
 • Kontrola simbologije za TK preverja obstoj nepredpisanih risalnih ravnin,, tipov linij, pisav itd.
 • Kontrola atributov posredno preverja: podvojenost oznak, obstaja ID, ali so ID podvojeni pri trasnih in kabelskih objektih.

Slika 11: ITD kontrole

Slika 11: ITD kontrole

 

Glavni moduli aplikacije ITD:

 • Projekt
 • ITD (izdelava izvršilne tehnične dokumentacije)
 • Dokumenti
 • Pomoč
 • Kontrola simbologije
 • XML Izvoz

Kako narediti različne tipe dokumentov z ITD

Modula prvi list in seznam odgovornih oseb sta majhna modula namenjena za izpolnjevanje začetnih strani tehnične dokumentacije. Aplikacija seznam izvršnih oseb nam ponudi predpisano obliko
dokumenta. Druge aplikacije so še pregled TK izvozov ali jaškov, pregledna karta, shematski, situacijski in vezalni načrt, seznam jaškov ter plašč jaška.

3 Tipi dokumentov in način izdelave z ITD

3. 1 Prvi list

 

 

Slika 12: prvi list

To je majhen modul namenjen za izpolnjevanje začetnih strani tehnične dokumentacije. Do njega dostopamo direktno iz aplikacijskega modula PROJEKT (brez ITD). V tem izberemo vrsto dokumentacije, kabel (posredno mapo za shranjevanje) ter v izbirnem menuju tip dokumenta izberemo »prvi list«. S pritiskom na »OK« pridemo direktno v podlogo prvega lista, kjer samo popravimo tekste označene z xxx v ustrezne vrednosti. Risbo enostavno shranimo in izrišemo.

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: prvi list  

3. 2 Seznam odgovornih oseb

Slika 15: seznam odgovornih oseb

To je majhen modul namenjen za izpolnjevanje začetnih strani tehnične
dokumentacije. Do njega dostopamo direktno iz aplikacijskega modula
PROJEKT (brez ITD). V tem izberemo vrsto dokumentacije, kabel (posredno
mapo za shranjevanje) ter v izbirnem menuju tip dokumenta izberemo
seznam odgovornih oseb. S pritiskom na »OK« pridemo direktno v podlogo
seznama odgovornih oseb, kjer samo popravimo tekste označene z xxx v
ustrezne vrednosti. Podatki v glavi so izpisani tako kot je bilo
definirano v modulu projekt. Za pravilno obliko izpisa mora uporabnik
sam poskrbeti.

 

 

 

 

 

 

Slika 15: seznam odgovornih oseb  

3. 3 Seznam izvršenih sprememb

Slika 14: Seznam izvršenih sprememb

Namen in način izvedbe tega je zelo podoben modulu odgovornih oseb.
Tudi do tega dostopamo direktno iz aplikacijskega modula PROJEKT preko
ustrezne izbire tipa dokumenta. Aplikacija nam ponudi predpisano obliko
dokumenta. Podana podloga je v modelnem prostoru, odprte so acadove
komande za spreminjanje risbe. Pojavi se podloga z predpisano obliko
in vneseno prvo vrstico, ki jo spremenimo na dejansko stanje. Dodajanje
novih sprememb se najlažje izvede s kopiranjem prejšnje in
spreminjanjem obstoječega teksta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14: Seznam izvršenih sprememb  

3. 4 Pregled TK izvozov ali jaškov

Ta modul v aplikaciji ITD ni aktiven. V standardu za izdelavo tehnične dokumentacije je predvideno, da se za del tehnične dokumentacije uporabi izpis iz informacijskega sistema. Za pregled TK izvodov se vzame izpis iz regletne knjige, za pregled jaškov pa bo definiran izpis iz prostorskega informacijskega sistema TK-PI

3. 5 Pregledna karta

Slika 15: pregledna karta

V aplikacijskem modulu Projekt poleg ostalih podatkov izberemo tip
dokumenta »pregledna karta«. S tipko OK zapustimo ta modul. Potem
nadaljujemo v modulu ITD, kjer imamo na razpolago enake module kot pri
izdelavi situacijskega načrta. Tudi izdelava preglednega načrta je zelo
podobna situacijskemu, zato so tudi navodila v situacijskem načrtu.
Praktično pa se pregledna karta naredi tako, da odpre že narejen
situacijski načrt in se spremeni projekt v pregledno karto. Ker
situacijski načrt vsebuje več podatkov kot pregledna karta, te
enostavno zbrišemo ali zamrznemo. V pregledni karti običajno izberemo
podložne karte večjih meril.

 

 

 

 

 

Slika 15: pregledna karta  

3. 6 Shematski načrt

Shematski načrt izdelujemo z modulom ITD s tem, da predhodno v aplikacijskem modulu PROJEKT izberemo tip dokumenta shematski načrt in določimo organizacijsko enoto, funkcijsko lokacijo, vrsto in številko kabla, številko dokumenta in podatke o izvajalcu. Takoj po izstopu iz PROJEKT-a se nam odpre prazen list A3 z nastavljenim  gridom in vključenim snapom. Ko odpremo aplikacijski modul ITD, se ta odpre z naslednjimi moduli, ki so potrebni za izdelavo shemata.

 Slika 16: shematski načrt

Slika 16: shematski načrt

3. 7 Vezalni načrt

Za izdelavo vezalnih načrtov se takoj po definiciji projekta odpre (v modelnem prostoru) pripravljen okvir lista A3 z nastavljenim gridom 5 enot (mm) in vklopljenim »snapom«. V tej verziji aplikacije ITD imamo pripravljena orodja za čimlažje risanje, niso pa še narejene povezave s prostorsko podatkovno bazo. V kasnejši verziji je predvidena povezava preko XML v obe smeri. Orodja za izdelavo vezalnega načrta so shranjena v aplikacijskem modulu ITD, ki v tem primeru vsebuje module, ki so razvidni na spodnji sliki.

Slika 17: vezalni načrt

Slika 17: vezalni načrt

3. 8 Shematski načrt (RNO)

Postopek je enak kot pri shematskem načrtu kablov na višjem nivoju. Vstop preko tega tipa dokumenta je pomemben zaradi pravilne označitve naziva dokumenta (ta se avtomatsko tvori).

3. 9 Situacijski načrt (RNO)

Postopek je enak kot pri situacijskem načrtu kablov na višjem nivoju. Vstop preko tega tipa dokumenta je pomemben zaradi pravilne označitve naziva dokumenta (ta se avtomatsko tvori).

Slika 18: Situacijski načrt

Slika 18: Situacijski načrt

3. 10 Seznam jaškov

Slika 19: Seznam jaškov

Seznam jaškov izdelamo tako, da v aplikacijskem  modulu PROJEKT
izberemo tip dokumenta seznam jaškov. Predhodno moramo izbrati
funkcijsko lokacijo in kanalizacijo. Ko z OK zapustimo projekt se
naloži pripravljena podloga za seznam jaškov, ki jo potem samo
dopolnjujemo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Seznam jaškov  

3. 11 Plašč jaška

Slika 20: Plašč jaška

Načrt plaščev jaška izdelujemo z modulom ITD s tem, da predhodno v
modulu PROJEKT izberemo tip dokumenta kabelski jaški, vrsta
dokumentacije kabelska kanalizacija in določimo organizacijsko enoto,
funkcijsko lokacijo, številko dokumenta in podatke o izvajalcu. Takoj
po izstopu iz modula Projekt se pojavi okno za dodatne podatke o
kabelskem jašku. To okno kaže spodnja slika.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Plašč jaška  

4 Kritičen pogled na obravnavano problematiko

Izpostavil bi problematiko časa, saj je najpomembneje pravočasno in pravilno pridobivanje gradbenih podatkov za izdelavo ITD-ja s strani odgovornih vodij del oz. drugih izvajalcev del, saj je cilj pravočasna predaja ITD-ja do naročnika – Telekoma Slovenije.
V nasprotnem primeru naročnik zadrži določen delež celotne investicije.

5 Zaključek

Ob tem delu sem se spoznal s celotno strukturo gradbenih objektov na področju telekomunikacij. Pridobil sem poglobljeno znanje načrtovanja s programom AutoCAD in seveda z aplikacijo itd.

Delo zahteva kar veliko mero koncentracije, saj morajo podatki biti vnešeni pravilno.
V kolikor podatki niso pravilni, se predana dokumentacija na tehničnem prevzemu/pregledu zavrne, ter se s tem povečajo stroški za naše podjetje GVO d.o.o.

6 Viri

 • Priročnik za uporabo ITD-ja
 • Lastne izkušje in vsakodnevna uporaba programa oz. aplikacije

Vire sen navedel iz samo ene literature saj literatura ne obstaja javno!

Delo, ki ga je opravljal avtor zahteva kar veliko mero koncentracije, saj morajo podatki biti vnešeni pravilno. V
kolikor podatki niso pravilni, se predana dokumentacija na tehničnem
prevzemu/pregledu zavrne, ter se s tem povečajo stroški za podjetje.