Sprememba pogojev poslovanja in vedno večja konkurenca sta podjetja prisilila k čimbolj gospodarnemu poslovanju. Kontroling je lahko pri krmiljenju podjetja v veliko pomoč, zato se je v tej nalogi obravnavano podjetje zanj odločilo.
V nalogi sem pojasnila pojem, vsebino in cilje kontrolinga, razložila, da obstajata dva pristopa h kontrolingu (anglo-ameriški in evropski oz. nemški pristop) ter glede na časovni obseg in postavljene naloge dve vrsti kontrolinga (strateški in operativni). Nadalje sem opisala poslanstvo, naloge in kompetence kontrolerja, to je zaposlenca, ki kontroling izvaja. V zadnjem delu pa sem predstavila dejansko podjetje in kontroling, ki ga to podjetje izvaja.