Proces prenove lokalne ceste

Namen investicije je bilo zagotoviti varno in hitrejše odvijanje
prometa na lokalni cesti LC 483-080 Pestike – Brezovec z odsekom
Gorenjski vrh ob istočasnem zmanjšanju vzdrževanih stroškov. Prav tako
je investicija pripomogla k razvoju podeželja, kmetijstva, drobnega
gospodarstva, ter z njimi povezanega turizma.

1. Uvod

Očina Zavrč je po površini druga najmanjša občina od novonastalih občin na območju občine Ptuj, saj se razprostira na površini 19,33 km2. Zajema področje zahodnega dela Haloz. Celotno področje občine spada med demografsko ogroženo in nerazvito, ter obmejno območje, kjer je slabo razvita komunalna infrastruktura. Z nastankom države Slovenije in uveljavitvijo državne meje na vzhodnem robu Haloz, so poleg neurejene komunalne infrastrukture nastali še dodatni problemi dostopnosti, ki jih je povzročila državna meja. Ena takšnih prometnih povezav je tudi lokalna cesta LC 483-080 Pestike – Brezovec, ki povezuje naselja v občini Zavrč z naselji v občini Gorišnica .

Investitor Občina Zavrč se je prijavila na javno povabilo Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko za koriščenje dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij na področju regionalnih programov in izvajanja strukturne, kohezijske in predpristopne politike na lokalni ravni in to s projektom obnovitvenih del na lokalni cesti LC 483-080 Pestike – Brezovec z odsekom Gorenjski vrh.

Zato smo po naročilu investitorja izdelali potreben investicijski dokument s tem, da smo obdelali načrtovana dela oziroma gradnjo ter vse skupaj dopolnili in prilagodili zagotovljenim sredstvom investitorja ter pričakovanim sredstvom iz državnega proračuna.

2. Predstavitev podjetja

Praktično izobraževanje sem opravljala v gradbenem podjetju Asfalti Ptuj. To podjetje bi Vam rada na kratko predstavila:

ASFALTI PTUJ d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13 Ptuj, je gospodarska družba, registrirana za izvajanje gradbene dejavnosti na področju nizkih gradenj. Pod tem imenom posluje od 1. aprila 1999, ko so po večletnem mirovanju ponovno oživili poslovanje njene pravne predhodnice CESTE Ptuj d.o.o. Ustanovitelj družbe je  CESTA Varaždin d.d., ena največjih gospodarskih družb s področja nizkih gradenj na Hrvaškem, ki je na tržišču SV Slovenije prisotna že več kot 30 let. CESTA Varaždin je v lasti ene največjih svetovnih družb za gradnjo objektov nizkih gradenj, francoske družbe COLAS. Tržišče, na katerem realizirajo večino sklenjenih poslov, sega od Prekmurskih ravnic preko Slovenskih goric in Pohorja do Koroške ter na jug do Kozjanskega, Posotelja, Haloz in Podravja. Sodelujejo pri izgradnji:

 • državnih, občinskih in krajevnih cest
 • športnih objektov
 • kanalizacije
 • ureditev okolij poslovnih in stanovanjskih objektov, ter ostalih objektov nizkih gradenj.

Kot pove že ime družbe, večino del predstavljajo dela povezana z asfaltom, ki ga dobavlja podjetje Cesta Varaždin iz svojih asfaltnih baz v Varaždinu in Lepoglavi. Za vrsto in obseg del, ki jih izvajajo za različne naročnike (DARS, DRSC, občine, gospodarske družbe in individualni naročniki) so ustrezno kadrovsko in tehnološko opremljeni. Na ta način zagotavljajo zahtevano kvaliteto v dogovorjenih rokih in pod konkurenčnimi pogoji.
 
Vir: www.asfaltiptuj.si

3. Predmet, namen cilji investicije

Predmet investicije je bila modernizacija 450 metrov dolgega vozišča na lokalni cesti LC 483-080 Pestike- Brezovec z odsekom Gorenjski vrh, ter zagotovitev vseh pogojev za izvedbo investicije in obratovanje po končani investiciji. Obravnavana cesta povezuje naselje Pestike v Občini Zavrč z naseljem Brezovec v Občini Gorišnica. Investicija pomeni tudi realizacijo razvojnih programov Občine Zavrč na področju cestne infrastrukture.

Cilj investicije je bila obnova 450 metrov dolgega vozišča na lokalni cesti LC 483-080 Pestike- Brezovec z odsekom Gorenjski vrh.

Namen investicije je bilo zagotoviti varno in hitrejše odvijanje prometa na lokalni cesti LC 483-080 Pestike- Brezovec z odsekom Gorenjski vrh ob istočasnem zmanjšanju vzdrževanih stroškov. Prav tako je investicija pripomogla k razvoju podeželja, kmetijstva, drobnega gospodarstva, ter z njimi povezanega turizma.

Območje po katerem poteka lokalna cesta  LC 483-080 Pestike- Brezovec z odsekom Gorenjski vrh je ekonomsko šibko, s strukturnimi problemi in razvojno omejevano zaradi bližine državne meje. Upoštevati navedeno se je občina Zavrč odločila, da ob pomoči države realizira del razvojnega programa na področju cestne infrastrukture z modernizacijo navedene lokalne ceste.

Slika 1: cesta pred investicijo

Realizacija načrtovanega projekta oziroma investicije je obsegala:

 • pripravljalna dela z izvedbo zemeljskih del in spodnjega ustroja
 • izvedbo odvodnjavanja
 • izvedbo zgornjega ustroja skupaj z asfaltno prevleko iz  6 cm nosilnega sloja, v širini 3,0 m + 2x 0,5 m bankin in
 • zaključna dela s postavitvijo prometne signalizacije

Investicija se je pričela izvajati aprila 2008  in je bila dokončana julija 2008.

Vir: Arhiv podatkov občine Zavrč

4. Materiali

4. 1 Skladiščenje osnovnih materialov

Materiali, ki smo jih uporabili za pripravo asfaltne zmesi, morajo ustrezati tehničnim zahtevam za posamezno vrsto asfaltne zmesi, ter morajo imeti ustrezne ateste oziroma certifikate. Dokazila o kakovosti ne smejo biti starejša od enega leta za kamnite materiale in ne starejša od treh mesecev za bitumensko vezivo. Pred začetkom del je potrebno imeti na zalogi zadostno količino materialov za nemoteno proizvodnjo, ter zagotovljeno dnevno dobavo za vzdrževanje primerne zaloge, ki naj bo tolikšna, da je možna več dnevna proizvodnja. Za težje dobavljive materiale je potrebno zagotoviti celotno potrebno količino materialov. Bitumna je potrebno zagotoviti toliko, kolikor to dopuščajo skladiščni prostori.  Kamena moka je skladiščena v zaprtih silosih, bitumen pa v termalno ogrevanih cisternah bitumenske postaje omenjene proizvodne enote. Zaloge posameznih frakcij kamnitih zrn, kamene moke in cestogradbenih bitumnov so zagotavljale neprekinjeno proizvodnjo posameznih vrst asfaltnih zmesi za potrebe gradbišča.

Vir: http://www.kompass.com/guide/gradbenistvo-stavbarstvo/asfalt-katran-bitumenski-izdelki/GSSLWW550711_C31890.html

4. 2 Transport osnovnih materialov

Transport osnovnih materialov za proizvodnjo asfaltnih zmesi v bazi Lepoglava se je izvajala z ustreznimi prevoznimi sredstvi: avtocisternami za prevoz bitumana, avtocisternami  za prevoz kamene moke in kamioni za razsuti tovor- prekucniki za frakcije kamenih agregatov.

Vir: Žmavc, J. ‘ Knjiga asfalt

5. Opis obstoječega stanja in potek dela

5. 1 Izhodišče in ocene

Slika 2: Drugi del odseka naše investicije  Slika 2: Drugi del odseka naše investicije      

okalna cesta LC 483-080 Pestike- Brezovec poteka po gričevnatem
svetu med travniki, gozdovi, vinogradi in njivami, delno po plazovitem
terenu, območje je ekonomsko šibko, s strukturnimi problemi in razvojno
omejevano. Ta lokalna cesta povezuje naselje Pestike v občini Zavrč z
naseljem Brezovec v Občini Gorišnica. Občinske ceste so se v pretekih
letih modernizirale po odsekih glede na razpoložljiva finančna sredstva
občin in države. Takšen način modernizacije je zelo malo upošteval
priporočila oziroma normative za gradnjo cest. Posledice so, da so
ostali posamezni odseki neurejeni v makadamski izvedbi, asfaltne
prevleke poškodovane in uničene z visokimi vzdrževanimi stroški, kar
ima za posledico  slabo prometno varnost.

Vir: Arhiv podatkov občine Zavrč

5. 2 Vpliv investicije na okolje

 

 

Slika 3: Delovni stroj

Slika 3: Delovni stroj

Investicija ni povzročila negativnih vplivov na okolje. Z ureditvijo
odvodnjavanja in brežin se je celo zmanjšala nevarnost plazenja in
erozije tal. Prav tako ni predvidenih drugih stranskih negativnih
učinkov na okolje.

Obnovitvena dela oziroma modernizacija LC 483-080 Pestike-
Brezovec ni bistveno prizadela sestavin okolja, zato je bil za okolje
sprejemljiv poseg.

5. 3 Prikaz poteka del

Vsak projekt oziroma vsako izvajanje dela se najprej prične v poslovnih prostorih s planiranjem. Tam so nam določili, kakšen material potrebujemo za izvedbo, kolikšen čas imamo na razpolago, katere delovne skupine gredo na teren, ter kakšne količine materiala in kolikšno število mehanizacije potrebujemo.

Planiranje se je izvajalo z namenom,da bi našli način izvedbe , ki bi omogočal izvedbo z razpoložljivimi sredstvi v predvidenem času. In v želeni kvaliteti. Pod organizacijo gradbišča razumemo pisarniško in terensko delo pred pričetkom dela. To delo opravlja strokovni kader, inžinerji in tehniki. Uspeh in kvaliteta dela sta odvisna predvsem od vestnosti in strokovne izkušenosti vseh sodelujočih, ko izbirajo pogodbeno prevzeta dela.

Dan pred pričetkom del smo izvedli ogled gradbišča, katerega je vodil vodja gradbišča. Pozorno je poudaril naslednje faktorje:

 • kje je potrebno začeti,
 • kaj je potrebno odstraniti oziroma kaj je potrebno vse očistiti,
 • kakšna mora biti cesta po novem nanosu,
 • kako urediti robnike in cevi,
 • od kod bomo dobili vodo za valjarje,
 • iz katere smeri bomo doli material,

Glede na te podatke je izrisal skico, kako mora gradbišče izgledati, ko bomo končali z našim delom. Izrisal oziroma je označil tudi dele, kje bodo potrebna ročna dela. S pomočjo skice in danih podatkov je nato napisal delovni nalog.

Slika 4: Izklop za oporni zid Slika 4: Izklop za oporni zid

Delovni nalog je nujno potreben, saj iz podatkov napisanih v njem lahko
razberemo vse podatke glede gradbišča (investitorja, naslov gradbišča,
ime izvajalca, vodja gradbišča,…). Delovni nalog potrebuje vodja tudi,
da lahko pregleda vsa dela ne da bi mu bilo potrebno na gradbišče, saj
glede n delovne prostore in razdalje to za njega ni mogoče.

Preden
smo pričeli z resnim delom smo morali natančno pregledati okolico.
Potrebno je bilo zavarovati okolico, pogledati če je v bližini kakšen
kritičen odtok za vodo, prostor za razkladanje strojev in razporediti
delovne sile.

Slika 5: na novo položena plast asfalta Slika 5: na novo položena plast asfalta

Najprej smo izvedli predhodno čiščenje in nato zakoličili osi ceste.
Sledil je izkop zemljine do globine načrtovanega planuma, vgradnja
novega sloja gramoznega tampona v debelini 35 cm in komprimiranega do
zbitosti Me je 80 MPa, ter položitev asfaltne prevleke BNOP 0/16 v
debelini 6 cm. Istočasno smo ob strani vgrajevali muldo. Objekte za
odvodne vode smo izvedli s prečnimi prepusti, temenske nosilnosti 250
kN in zaključnimi jaški ali glavami iz kamna ali betona. Izkope iz
obstoječih bankin in sanacije zgornjega ustroja smo uporabili za
spodnji sloj nosilnega sloja ali pa na priključkih in večjih
razširitvah. Po končanih asfaltnih delih smo izvedli zasutje bankin,
uredili brežine s setvijo trave in postavili ustrezne vertikalne
prometne signalizacije.

Vir: Žmavc, J. ‘ Knjiga asfalt ZAS, združenje asfaltov Slovenije

6. Analiza stroškov in koristi po končani investiciji

Namen investicije je bil z modernizacijo lokalne ceste LC 483-080 Pestike- Brezovec z odsekom Gorenjski vrh izboljšati infrastrukturo, ki je omogočila nemoten dostop prebivalcem do njihovih hiš, ohranjanje poseljenosti in razvoj drugih aktivnosti ob tej prometnici in hitrejše odvijanje prometa, ob istočasnem zmanjšanju vzdrževanih stroškov in izboljšanju prometni varnosti.

Pri načrtovanju investicije smo upoštevali naslednje kriterije:

 • vlaganje v infrastrukturni objekt na manj razvitem in demografsko ogroženem območju, na katerem je infrastrukturni standard na nizki ravni,
 • vlaganje na področje, na katerem so ugodne naravne danosti za razvoj obrti, kmetijstva, turizma in dopolnilnih dejavnosti,
 • stroški rednega vzdrževanja se po vlaganju v obnovo ceste močno zmanjšajo
 • izboljša se prometna varnost na cesti,
 • na rekonstruiranem delu lokalne ceste v naslednjih desetih letih ne prizadevamo večjih investicijsko vzdrževalnih stroškov, saj je življenjska doba tako urejenih cestišč 8-12 let. 

6. 1 Koristi po končani investiciji

Slika 6: : LC 483-080 Pestike- Brezovec z odsekom Gorenjski vrh                                                                      

Po podatkih investitorja znašajo letni stroški rednega vzdrževanja 450
m dolgega odseka lokalne ceste  LC 483-080 Pestike- Brezovec 1000 €. Na
podlagi izkušenj cestnih podjetij in drugih vzdrževalcev cest lahko
navedemo, da se bodo letni stroški vzdrževanja modernizirane oziroma
rekonstruirane ceste zmanjšali za trikrat. Prihranek pri rednem
vzdrževanju moderniziranih odsekov bo tako letno znašal približno 800€.

Slika 6: : LC 483-080 Pestike- Brezovec z odsekom Gorenjski vrh

Ob večjih neurjih, ki zadnja leta redno prizadenejo te haloške predele
skoraj enkrat letno nastanejo zaradi neurejenega odvodnjavanja ob
cestišču tako velike zajede, da postane cesta neprevozna. Sanacija
takšnih poškodb znaša po podatkih investitorja letno 1000€.

Zato je bila načrtovana investicija v obnovo oziroma rekonstrukcijo 450
m lokalne ceste  LC 483-080 Pestike – Brezovec z odsekom Gorenjski vrh
tudi iz vidika stroškov gradnje v celoti utemeljena.

7. Zaključek

V tej seminarski nalogi sem poskušala čim bolje prikazati moje delo na praktičnem izobraževanju na firmi Asfalti Ptuj. Sodelovala sem pri obnovi LC 483-080 Pestike- Brezovec z odsekom Gorenjski vrh. Natančno sem videla kako se gradbišče pripravi, kako se dela izvajajo in kakšen je rezultat dela.

Na omenjeni cesti je bilo potrebno v čim krajšem času urediti vso obnovo in infrastrukturo, da bo cesta varna in urejena še vsaj nekaj let.

Ob večjih neurjih, ki zadnja leta redno prizadenejo te haloške predele
skoraj enkrat letno nastanejo zaradi neurejenega odvodnjavanja ob
cestišču tako velike zajede, da postane cesta neprevozna. Zato je bila načrtovana investicija v obnovo oziroma rekonstrukcijo 450
m lokalne ceste  LC 483-080 Pestike – Brezovec z odsekom Gorenjski vrh
tudi iz vidika stroškov gradnje v celoti utemeljena.

DELI
Prejšnji članekOblikovanje zvoka pri oddajah v živo na TV
Naslednji članekPrimerjava klasične TV in TV na svetovnem spletu

Klavdija Škafar je študentka na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravila kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 1" študijskega programa Gradbeništvo v šolskem letu 2007/2008.