Pospeševanje prodaje je v času globalizacije eno izmed ključnih instrumentov trženjskega
komuniciranja, saj vzpostavlja vez med kupci, prodajalci in proizvajalci. Zagotovo lahko
zatrdimo, da ima pospeševanje prodaje velik vpliv na uspešnost poslovanja in konkurenčno
sposobnost podjetja.
Diplomska naloga predstavlja prodajno akcijo kot eno izmed učinkovitih metod pospeševanja
prodaje. V prvem delu naloge, ki je teoretične narave, smo s pomočjo strokovne literature
različnih avtorjev opredelili pospeševanje prodaje v trgovini na drobno, cilje in metode
pospeševanje prodaje ter prodajno akcijo kot orodje pospeševanja prodaje.
V drugem, raziskovalnem delu naloge predstavljamo prodajno akcijo na konkretnem primeru
podjetja XY in s pomočjo ankete ugotavljamo mnenja in zadovoljstvo strank o prodajni akciji.
V diplomski nalogi je podana ugotovitev, da je prodajna akcija podjetja XY bila dobro
zastavljena in izpeljana. Podjetje je uspešno navezalo stik s kupci, ki bodo tudi v prihodnje
sodelovali v podobnih prodajnih akcijah podjetja.