Strešna kritina je ena izmed zaščit, ki najbolj varujejo človeka. V skladu s tem se človek zaveda njene pomembnosti in izboljšuje njeno kvaliteto. Vzporedno s proizvodnjo novih materialov se dopolnjuje tudi človeško znanje in nabirajo izkušnje.
Nastanek in razvoj strešne kritine sta poglavitni temi začetnega poglavja diplomske naloge. Nekateri materiali, ki so se uporabljali v preteklosti, so tudi danes zelo aktualni (glina, baker …).
Krovstvo in stavbno kleparstvo označujemo kot panogi, ki sta ob tesarstvu najbolj povezani s »pokrovom objekta«. Storitve v omenjenih dejavnostih morajo biti opravljene kvalitetno, s pridihom popolne profesionalnosti, ne glede na družbeni in finančni status stranke. Glavne značilnosti storitev in odnos med investitorjem in izvajalcem so opisani v nadaljevanju diplomske naloge.
Kot smo že poudarili v več poglavjih, je streha za dobrobit človeštva bistvenega pomena. Napredne tehnologije in znanje, povezano z njimi, so pripeljali do silovitega razvoja strešnih
kritin, tako da smo v nekaj tisočletjih napredovali od streh, pokritih z živalskimi kožami, do
streh, ki so bodisi naravnega bodisi umetnega izvora. Današnje strešne kritine nam poleg zaščite omogočajo tudi dodatne pozitivne lastnosti, kot so izolativnost, prezračevanje,
dolgotrajnejša uporabnost in estetika. Čeprav je v strešnih materialih vse več težko razgradljivih snovi, so le-ti v današnjih časih vse bolj aktualni. Živimo v času, ko prevladujejo
nekatere druge lastnosti posameznika, le redko ozaveščenost do okolja. Čeprav so novi materiali večinoma dobra izbira za našo streho, se večina nevtralnih strokovnjakov strinja, da sedanje strešne kritine niti približno ne bodo dočakale starosti tistih, ki so jih uporabljali naši predniki.

2015_04_Life-of-Pix-free-stock-photos-roof-brick-mist-slate-leeroy

V naslednjem poglavju smo se dotaknili značilnosti storitev. Če pogledamo nedaleč nazaj v  zgodovino, so vsa strešna dela zahtevala svoj čas. Vsak postopek je bil vnaprej dorečen,  vsako dejanje skrbno premišljeno. Ljudje so prijateljsko pomagali drug drugemu, ni se čutila
prisotnost koristoljubja. Danes vse bolj ali manj sloni na zaslužku, in to čimprejšnjem.
Različic kritin je vse več, strokovnjakov, ki bi se strehe lotili najprej z vidika stranke, šele nato s svojega, pa vse manj. Odnosi med ljudmi, v našem primeru med stranko in izvajalcem, so se ohladili. Lastnosti kritin, njihova kompatibilnost s podnebjem, naklonom strehe in njeno namembnostjo so zelo pomembne pri izbiri slednje za določen objekt. Vsaka kritina ima v svojih normativih postavljene mejnike za naklon strehe. Če je kot strešine večji ali manjši od predpisanega, izvajalec praviloma ne sme sprejeti oziroma izvesti dela, saj s tem krši garancijo in prekoračuje svoja pooblastila.
Treba je vedeti, da kritine nimajo zastonj predpisanih normativov, ki naj bi jih izvajalci upoštevali. Proizvajalci testirajo svoje izdelke pod določenimi pogoji (naklon, prisotnost vetra in dežja, gostota letev…), temu prilagajajo normative, s tem zaščitijo svoj izdelek in posledično vztrajajo pri izpolnjevanju njihovih zahtev. Tako se zavarujejo pred nepotrebnimi reklamacijami in operejo svoje ime pred potencialnimi potrošniki. Dodatni strešni elementi so v večini primerov nujno potrebni, a hkrati pomenijo tudi večje finančno breme.

cold-city

Na našem širšem področju si je težko zamisliti streho, narejeno po normativih, ki ne bi vsebovala snegolovov (razen primorskega območja in zelo strmih strešin), na kateri ne bi bil prisoten prezračevalni trak (vsaj za stanovanjske objekte), ki ne bi imel suhomontažnega slemena (razen v obmorskih predelih). Ob celotnem repertoarju dodatnih elementov so pri razvejanih strehah prav ti tisti dejavniki, ki povzročajo razliko v končni ponudbi. Stranko večkrat zavede znesek, ki je naveden za ceno navadnih strešnikov, ni pa pazljiva na količino strešnikov, potrebnih za kvadratni meter strešine, kaj šele na ceno dodatnih izdelkov, nujnih za brezhibno izvedbo celotne strehe. Poglavitna naloga strehe je zaščita pred zunanjimi vplivi, torej ne sme prepuščati vode. To pomeni, da morajo biti vsa krovska in kleparska dela opravljena kvalitetno. Zaradi tega obstajajo normativi, ki predpisujejo, v kakšnem stanju mora izvajalec zapustiti streho.

Prav tako normativi omejujejo izbiro kritin na nekaterih področjih (predvsem za objekte, ki so pod spomeniškim varstvom). V zadnjem poglavju smo na primeru dvokapne strehe z dvema čopoma prikazali, kako iz načrta izluščimo podatke, ki jih potrebujemo za naročilo strešnega materiala. Dokazali smo, da je cena navadnega strešnika lahko varljiva ter da pri manjših objektih velik delež h končni ceni prinašajo dodatni strešni elementi, kot so različni slemenjaki, trikraki slemenski elementi…

S pomočjo posebnega računalniškega programa smo izračunali ceno kleparskega materiala, potrebnega za streho. Z istim programom smo tudi izrisali nekatere obrobe, ki niso standardne. Za izdelavo ponudbe je bilo treba dodati še ceno storitve, vse skupaj razčleniti na postavke, ki so lahko razumljive, ter izračunati. Ugotovili smo, da je zelo velika razlika v ceni med bakreno in aluminijasto barvno pločevino. Čeprav je baker izredno kvaliteten material za žlebove in preostale kleparske izdelke, je štiriinpolkrat višja cena od rjavega aluminija glede na kvaliteto zagotovo pretirana. Z vseh zornih kotov sta krovstvo in stavbno kleparstvo pomembni panogi, ki si zaslužita lepe in kvalitetne izdelke ter hvaležne in zadovoljne stranke.

 

Download full insight