Zakaj bi postali inženir gradbeništva?

Dejavnost gradbeništva je v zadnjih letih zaradi pospešene gospodarske
rasti v  EU  v konjukturi, tudi v Sloveniji znatno prispeva h
gospodarski rasti države. 
V gradbeni dejavnosti  so zelo iskani
poklici v podjetjih na vseh stopnjah izobrazbe in poklicev, primanjkuje
tudi inženirjev gradbeništva za vodenje zahtevnejših del na nivoju
srednjega in višjega menedžmenta. 

Raziskave angleške neprofitne organizacije Tomorrow Project kažejo, da bodo do leta 2020 potrebe po visokih tehnoloških poklicnih profilih večje tudi za 50 %.

Na trgu dela v EU že danes primanjkujejo in še bodo iskani poklici, kot so inženirji gradbeništva, strojništva, mehatronike, strokovnjaki s področja financ, zavarovalništva, revizije, bančništva, prometa in logistike.

Dejavnost gradbeništva je v zadnjih letih zaradi pospešene gospodarske rasti v  EU  v konjukturi, tudi v Sloveniji znatno prispeva h gospodarski rasti države. 
V gradbeni dejavnosti  so zelo iskani poklici v podjetjih na vseh stopnjah izobrazbe in poklicev, primanjkuje tudi inženirjev gradbeništva za vodenje zahtevnejših del na nivoju srednjega in višjega menedžmenta.  

1 Višja strokovna šola Academia Maribor

Višja strokovna šola Academia Maribor (www.academia.si) sledi potrebam delodajalcev v regiji že od leta 2001. Do sedaj so uspešno izobraževali več kot 1.500 izrednih, že v stroki  zaposlenih, študentov. Obsežna evalvacija pri delodajalcih, opravljena v letu 2006,  je pokazala več kot 80 % porast kompetenc njihovih diplomantov. 

VSŠ ACADEMIA je prva šola v Sloveniji, ki je že pred osmimi leti pridobila mednarodni  standard kakovosti ISO 9001: 2000, pred dvema letoma pa še nacionalni standard kakovosti za izobraževanje odraslih POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).
Poslanstvo – izobraževati diplomante  za potrebe konkurenčnosti na mednarodnih gospodarskih trgih, uresničuje skozi izvedbo strokovnih izobraževalnih programov, ki  čimbolj sledijo novim potrebam delodajalcev v regiji. V sodelovanje pri izvedbi programov vključujejo strokovnjake iz gospodarstva za posamezna predmetna področja.    

2 Višješolski program Gradbeništvo

Zaradi potreb v dejavnosti gradbeništva  so poleg ekonomskih programov in tehničnega programa multimediji, v študijskem letu 2007/ 2008 prvič pričeli z izvajanjem višješolskega strokovnega program gradbeništvo v Mariboru.  

Povpraševanje za vpis je bilo veliko. V program je tako vpisanih 85 izrednih študentov. Velika večina študentov je zaposlenih v gradbeništvu in že imajo praktična znanja iz določenih strokovnih področij. Večina je pred vpisom na višjo šolo končala tehnične srednje šole, tretjina pa jih je že študirala tudi na visokih oziroma univerzitetnih študijskih programih, ki jih zaradi različnih razlogov niso uspeli dokončati.

Diplomanti višješolskega strokovnega programa pridobijo naziv inženir / inženirka gradbeništva ter 120 KT po ECTS kreditnem sistemu. V okviru študija za inženirja / inženirko gradbeništva se usposobijo za opravljanje in organizacijo različnih nalog s področja izvajanja gradbenih del, proizvodnje gradbenih materialov, projektiranja in inženiringa ter takih del, ki sodijo na področje dela upravnih organov, agencij za prodajo nepremičnin, za dela inštruktorja v gradbeništvu, dela na področju tehničnega svetovanja in prodajnega inženiringa, svetovalca za investicije, ipd.

3 Sodelovanje z gradbenimi podjetji in laboratoriji

Višja stokovna šola Academia pri izvajanju programa gradbeništvo tesno sodeluje z gradbenimi podjetji, kjer študentje opravljajo laboratorijske vaje kot so Apros d.o.o. Maribor, Geodetski inženiring Geoin d.o.o Maribor, BAM d.o.o Maribor, ZEIA d.o.o., IGMAT Ljubljana idr.

Pri strokovnih predmetih  študentje obiščejo gradbišča s področja nizkih in visokih gradenj, pri predmetu konstrukcije I in II. imajo na razpolago licenčne preizkusne računalniške verzije za izračune statike za  domačo uporabo.  Pri predmetu gradiva v laboratoriju sami izvedejo preizkuse na različnih gradbenih materialih: kamen, agregati, veziva in zemljine, beton, jeklo, opečni izdelki, plastične mase in les. Pri predmetu geotehnologija študenti v laboratoriju izvedejo klasifikacijo zemljin, proktorjev preizkus, prepustnost zemljin, triaksialni preizkus, strižno trdnost, situ preizkuse, konsolodacijo,…Pri predmetu praktična geodezija študenti opravijo raznolike laboratorijske vaje- spoznali bodo geodetsko orodje ( teodolit, novelir, razdaljemeter, elektronski tahimeter) in njegovo uporabo, spoznali koordinatni sistem sistem in račun, spoznali geodetske meritve in osnove kartografije, spoznali geodetska dela v gradbeništvu, spoznali podatke za geodetsko službo ipd.

Rdeča nit celotnega študija je povezava teorije s prakso. Študenti brez delovnih izkušenj v gradbeništvu morajo opraviti skupaj 800 ur prakse v 1. in 2. letniku študija. Šola ima sklenjene sporazume o praktičnem izobraževanju s podjetji v regiji.  V kolikor študenti že imajo  več kot 2 leti delovne dobe v stroki, se jim praktično izobraževanje lahko prizna v celoti, opraviti pa morajo projektno nalogo/ seminar s svojega strokovnega področja. 
V  diplomski nalogi bodo študentje obravnavali in raziskali določeno problemsko področje v gradbeništvo na praktičnem primeru podjetja.

Posamezne predmete izvajajo  predavatelji, inštruktorji in laboranti, ki so vrhunski strokovnjaki v praksi na posameznih področjih in večinoma zaposleni v podjetjih in institutih dejavnosti gradbeništva v Sloveniji. 

Predmetnik študija gradbeništvo obsega:

 • 1. letnik:

  Št. Ime predmeta   KT
  M1 POSLOVNE KOMUNIKACIJE V GRADBENIŠTVU obvezno 23
  P1 Ekonomika podjetja (EKP) obvezno 6
  P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) obvezno 6
  P3 Računalništvo in informatika v gradbeništvu (RIG) obvezno 6
  D1 Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) obvezno 5
  P4 Konstrukcije 1 (KO1) obvezno 7
  M2 GRADBENIŠTVO I obvezno 25
  P5 Gradiva (GRA) obvezno 7
  P6 Varstvo pri delu in zakonodaja (VDZ) izbirno 5
  P7 Geodetske evidence (GEV) izbirno 5
  P8 Varstvo okolja in urejanje prostora (VOP) obvezno 5
  D2 Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) obvezno 8
  D3 PROSTO IZBIRNI PREDMET obvezno 5
 • 2. letnik:

  Št. Ime predmeta   KT
  M3 GRADBENIŠTVO II obvezno 25
  P9 Konstrukcije 2  (KO2) obvezno 7
  P10 Geotehnologija (GET) obvezno 6
  P11 Stavbe (STA) izbirno 6
  P12 Prometni objekti (POB) izbirno 6
  P13 Hidrotehnični objekti (HOB) izbirno 6
  D4 Praktično izobraževanje 3 (PRI 3) obvezno 6
  P14 Strokovna terminologija v tujem jeziku v gradbeništvu (STJ) obvezno 6
  M4 OPERATIVNI MODUL izbirno 24
  P15 Tehnologija gradbene proizvodnje (TGP) obvezno 7
  P16 Kalkulacije in poslovanje (KPO) obvezno 5
  P17 Inženirska geodezija (IGE) obvezno 5
  D5 Praktično izobraževanje 4 (PRI 4O) obvezno 7
  M5 PROJEKTIVNI MODUL izbirno 24
  P18 Osnove tehnologije in projektiranja (OTP) obvezno 7
  P19 Priprava in izdelava delavniške dokumentacije (PID) obvezno 5
  P20 Lesene in jeklene konstrukcije (LJK) obvezno 5
  D6 Praktično izobraževanje 4 (PRI 4P) obvezno 7
  P7* DIPLOMSKO DELO obvezno 5

KT: število kreditnih točk.

4 Izpolnitev pričakovanj študentov gradbeništva

Nekaj izjav študentov, ki v šolskem letu 2007/2008 obiskujejo 1. letnik gradbeništva:

Vinko Štern

Vinko Štern, CPM d.d., vodja gradbišča:
Na VSŠ ACADEMIA sem se vpisal zaradi pridobitve diplome, ki mi bo omogočala članstvo v Inženirski zbornici Slovenije za pooblaščenega inženirja. Predavanja in vaje so dobro organizirane in dobro podana.

Alojz Bezjak

Anton Bezjak, Gradbeništvo Alojz Bezjak s.p., direktor:
Na šolo sem se vpisal zaradi dolgoletne želje, da nadgradim znanje iz gradbeništva.  Predavanja so zelo strokovna, potrebno jih je 100% obiskovati, saj s tem ogromno pridobiš . Predavatelji so zelo korektni. Za šolo sem izvedel od nadzornega organa na gradbišču.

Primož Petek

Primož Petek, Promont instalacije s.p., instalaterska dela:
Vpisal sem se, ker si želim pridobiti višjo stopnjo izobrazbe.  Predavajo se stvari, ki jih vsak gradbenik mora vedeti. Predavatelji predavajo odlično.
 

VSŠ ACADEMIA je prva šola v Sloveniji, ki je že pred osmimi leti
pridobila mednarodni  standard kakovosti ISO 9001: 2000, pred dvema
letoma pa še nacionalni standard kakovosti za izobraževanje odraslih
POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje).

Diplomanti višješolskega strokovnega programa gradbeništvo pridobijo naziv inženir / inženirka gradbeništva

Višja stokovna šola Academia pri izvajanju programa gradbeništvo tesno
sodeluje z gradbenimi podjetji, kjer študentje opravljajo
laboratorijske vaje