V diplomskem delu so celovito prikazani predpisi o varnosti strojev na področju proizvodov za dviganje. Direktiva 2006/42/ES je bila prenesena v slovensko zakonodajo skozi Pravilnik o varnosti strojev (UL RS 75/2008). Pravilnik določa zahteve za dajanje v promet za stroje in varnostne komponente strojev, kadar se slednje dajejo v promet ločeno od strojev. Cilj je poenostavljen način ugotavljanja skladnosti, s čimer pa je proizvajalcu naložena še večja odgovornost. Varnost stroja in varnostna sestava strojev mora biti namreč zagotovljena že v fazi načrtovanja. Tehnična dokumentacija mora izkazovati, da je stroj skladen z zahtevami omenjene direktive. Proizvajalec stroja, njegov pooblaščeni zastopnik v Sloveniji ali EU, ali v izjemnih primerih oseba, ki daje stroj na trg oz. v obratovanje, mora zagotoviti potrebne listine za stroj (ES – Izjava o skladnosti, Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev …). Ob koncu diplomskega dela je prikazan praktičen primer pristopa k realizaciji mostnega dvigala v podjetju Dvigalotehna, d. o. o.