Prostor in okolje sta izvirno nacionalno bogastvo in usodno vplivata na duhovno raven življenja. Izgradnja avtocest je eden od največjih posegov v prostor in naravo, ki bistveno vplivata na njihovo spremembo v funkcionalnem, ekološkem in psihološko-vizualnem pogledu. Poudarjeno mesto v projektiranju in izgradnji avtocest pripada inženirskim konstrukcijam, še posebej viaduktom in mostovom, njihovemu namenu, obliki, materialom, varnosti, trajnosti, ekonomičnosti, interpolaciji v naravi in urbanemu prostoru ter tehnologiji izgradnje.

Diplomska naloga obsega predstavitev in primerjavo dveh tehnologij izgradnje viaduktov in mostov, ki se ob gradnji slovenskih avtocest pojavljata najpogosteje, in sicer tehnologijo z narivanjem in tehnologijo z izvedbo na odru. Ugotovili bomo, zakaj se obe tehnologiji uporabljata, kako se izvajata in kdaj je katera primernejša.
Za pomoč pri natančnejšem opisu in primerjavi obeh tehnologij se bomo osredotočili na Viadukt 6-3 in Viadukt 6-4.

Viadukt 6-3 premošča regulirano strugo reke Pesnice in deviacijo 1-6. Namenjen je premostitvi reke Pesnice in lokalne ceste, ki križata traso AC Maribor-Lendava. Sestavljata ga dva ločena objekta enake dolžine in prečnega prereza. Levi viadukt se nahaja med km 5.4+87.944 in km 5.6+52.276 (osi krajnih opornikov), desni viadukt pa se nahaja med km 5.4+98.760 in km 5.6+62.410 (osi krajnih opornikov).
Viadukt 6-4 pa premošča dolino med Zamarkovo in Močno in deviacijo 1-13. Sestavljen iz dveh med seboj ločenih objektov. Lokacija viadukta je med km 6.4+62.23 in km 6.6+30.23 (med profiloma P323 in P333).