Proizvodnja

Pozornost je usmerjena na opis proizvodnje protipožarnih vrat, ki so novost na njihovem oddelku. Za protipožarna vrata veljajo posebna pravila sestavljanja in montaže, ki so opisana v slovenskem tehničnem soglasju.

1 Uvod

Praktično izobraževanje sem opravljal v podjetju AJM d.o.o. okna vrata in senčila. V tem podjetju sem tudi zaposlen.

AJM d.o.o. je vodilno podjetje v Sloveniji v proizvodnji PVC stavbnega pohištva, že nekaj let pa deluje v podjetju tudi oddelek aluminija, kjer se ukvarjajo s stavbnim pohištvom narejenim iz aluminija.

V dosedanjem času sem pridobil znanje v proizvodnji in montaži aluminijastega stavbnega pohištva.

V dnevniku bom podrobno opisal pridobljena znanja iz proizvodnje in montaže.
Na področju proizvodnje bom posvetil večjo pozornost proizvodnji protipožarnih vrat, ki so novost na našem oddelku. Na področju montaže pa se bom posvetil vgrajevanju aluminijaste fasade. Aluminijasta fasada je najbolj zahtevna glede znanja za monterje.

2 Nabava materiala

Ves material potreben za izdelavo aluminijastega stavbnega pohištva dobimo od vodilnega proizvajalca aluminijastega stavbnega pohištva v Evropi imenovanega WICONA. To podjetje nam dobavlja aluminijaste profile, ki so lahko pobarvani ali eloxirani ali kot surovec. Prav tako dobimo vso potrebno okovje. Sem spadajo kljuke, razni zatiči potrebni za sistem zapiranja, tečaji, vogalniki potrebni za sestavo, lepilo potrebno za lepljenje elementov, različne vrste gum, ter ostali drobni material.

Dobava materiala poteka tako, da v roku 7 dni pride naročen material iz Avstrije. To pa ne velja za večja naročila že pobarvanega materiala, saj ga tudi v Avstriji nimajo na zalogi v velikih količinah.

Prav tako nabavljamo v Avstriji polnila za vrata imenovana Rodenberg, ki so zelo kakovostna. Polnilo si lahko v naši trgovini izbere stranka sama, rok dobave je prav tako 7 dni.

Stekla oz. šipe dobavljamo pri slovenskih proizvajalcih in sicer pri treh proizvajalcih stekla. To so Reflex, Kristal in Diamant.

3 Proizvodnja stavbnega pohištva

3. 1 Okna

Ko stranka pri našem podjetju naroči okna, merilec najprej vzame mere odprtin oziroma, če gre za večje objekte se naredi nalog za izdelavo oken po načrtu objekta. Nato za manjša naročila pripravimo material za barvanje, večja naročila naročimo že pobarvan material iz Wicone.

Ko pobarvani alu profili prispejo, jih ročno prelepimo z zaščitno folijo. Nato se po nalogu, ki ga je narisal tehnolog razreže ves material. Posamezni kosi se nato po potrebi obdelajo, in sicer je pri oknih tako, da se na krila štancajo odprtine za odtekanje vode, na vogalih luknjice za kasnejše vstavljanje vogalnikov in rostfrai čepkov, ter luknja za kljuko. Na profil podboja pa se »štanca« luknja za odtekanje vode, v katere se kasneje vstavijo plastični čepi, ki so vidni ob dokončni vgradnji v objekt, in luknjice za vogalnike.

Po končani predobdelavi materiala je vse pripravljeno za lepljenje. Posamezni kosi se s pomočjo vogalnikov zlepijo in v luknjice se vstavijo čepki, ki vogalnik potisnejo narazen tako, da pritiska na zunanjo steno profila. Po končanem lepljenju, se mora element sušiti 24 ur. Nato se krilo in podboj gumirata, pritrdi se vso okovje( kljuka, zatiči, getribe, tečaji). Nakar se okno zastekli, lahko se stekli tudi na montaži, ter se dodajo z notranje strani še letvice, ki preprečujejo steklu, da bi izpadlo.

Slika 1: nedokončano okno, Slika 1: Na sliki levo vidimo še nedokončano okno, kjer se spodnji del odpira desno navznoter in na kip. Zgornji del je fiksen.
Slika 2: žaga za razrez aluminijastih profilov Slika 3: stroj za »štancanje« lukenj
Slika 2: žaga za razrez aluminijastih profilov. Na žagi vidimo horizontalni profil za aluminijasto fasado. Slika 3: stroj za »štancanje« lukenj, kljuk za okna in balkonska vrata ter lukenj za odtekanje vode.

3. 2 Vrata

Pri vratih je postopek zelo podoben postopku izdelave oken. Razlika je v tem, da se profil, ki je na spodnje strani vrat rezka, saj tam profili niso vrezani pod kotom 45°¨ampak se prilegajo eden na drugega pod kotom 90°. Vrata se na zgornjih stikih polnijo z lepilom, saj to zagotavlja večjo trdnost stika. Luknje za cilindrične vložke in kljuke, se ne štancajo, ampak se rezkajo. Vrata se še zasteklijo in postopek je končan.

Slika 4: zlepljena vrata Slika 4: zlepljena vrata, ki imajo na sredini lestvico. Na vrsti je vstavljanje gume, šip in panelov.Na sliki levo so zlepljena vrata, ki imajo na sredini lestvico. Na vrsti je vstavljanje gume, šip in panelov.

3. 3 Protipožarna vrata

Za protipožarna vrata veljajo posebna pravila sestavljanja in montaže, ki so opisana v slovenskem tehničnem soglasju, podeljeno na podlagi določil Zakona o gradbenih proizvodih-ZGPro (Ur. List RS,št. 52/00 in št. 110/02 – ZGO-1).

Proizvod, ki ga obravnava to slovenska tehnično soglasje, so požarna vrata s stranskimi svetlobami in nadsvetloba – sistem Wieana Wiestyle 70N FP (E30). Vrata so enokrilna ali dvokrilna, z levim ali z desnim odpiranjem in stransko svetlobo in nadsvetlobo. Vgrajena imajo samozapirala. Podboji, okvirji kril in zasteklitev so izdelani iz aluminijastih profilov iz alu zlitine AIMgSiO,5 F22 in debeline 70 mm. Namesto šip so v okvirje lahko vgrajeni tudi paneli, sestavljeni iz obojestranske jeklene pločevine in sredice.

Velikost proizvodov je omejena. Proizvod lahko vključuje več tipov okovja (ključavnice, kljuke, rozete, prijemniki), več tipov samozapiral in več tipov tesnil ter ostalih sestavnih delov. Deklarirane lastnosti proizvoda so dosežene izključno ob pravilni vgradnji. Proizvod mora biti pravilno pritrjen na obodno konstrukcijo, reže med proizvodom in obodno požarno odporno konstrukcijo (razreda najmanj E 30) pa morajo biti pravilno zatesnjene z ustreznimi materiali. Požarna vrata s stranskimi svetlobami in nadsvetlobo – sistem Wicstyle 70N FP (E 30), ki jih obravnava to tehnično soglasje, so narejena po sistemu, ki ga je razvilo podjetje Hydro Building System GmbH, ki preko svojih trgovskih posrednikov – v Sloveniji je posrednik podjetje Ajm d.o,o,- nudi proizvajalcu znanje (poročila o prvih tipskih preskušanjih, katalog sistema, tehnične mape z opisom proizvoda, opisom potrebne kontrole proizvodnje, predpisan način vgradnje in uporabljenih materialov, ipd.) in osnovne komponente proizvodov (profile, okovje, ključavnice, samozapirala, tesnila, ipd.), Material za polnila, šipe in nekatere druge materiale z določenimi lastnostmi (npr, material za tesnjenje špranj med proizvodom in obodno konstrukcijo) kupuje proizvajalec na prostem trgu.

Proizvodnja obsega več faz, v grobem pa:
– sprejem materiala,
– kompletiranje materiala po posameznih delovnih nalogah,
– priprava profilov za barvanje,
– barvanje profilov,
– razrez profilov.
– izsekovanje, rezkanje alu profilov,
– sestavljanje alu elementov,
– vstavljanje polnil (vstavljanje šip se izvaja na gradbišču),
– montažo okovja,
– vstavljanje tesnil,
– kompletiranje (samozapiralo, kljuka).

Nasadila so privijačena in so vedno tridelna valjasta (aluminijasta ali INOX),
vgrajena med utor vratnega krila in profila ali nadgrajena.
Vratno krilo je nasajeno na dve nasadili z ali brez zatiča ali na tri nasadila.

K ključavnicam spadajo drogovi oziroma zapahi, ki jih prožijo ključavnice in ostali dodatki, ki so navedeni v katalogu.

Tipi ključavnic so:
– navadne,
– za vrata na zasilnih izhodih in
– za vrata, za izhode ob paniki.

Navadne ključavnice (W) se vgradi v vrata, ki niso na evakuacijskih poteh ali na zasilnih izhodih in se ne zahteva elektronski nadzor nad odpiranjem in zapiranjem vrat

Posebne ključavnice (L+W) v vratih na zasilnih izhodih, v stavbah, kjer se ne zadržuje večje število ljudi in zato v primeru evakuacije stavbe ni pričakovati panike. V teh primerih je dovoljena uporaba navadnih kljUk,

Ključavnice za izhode ob paniki se vgradi v vrata na evakuac1jskih poteh v stavbah, kjer se lahko zadržuje večje število ljudi. Zagotoviti morajo odpiranje vrat z enim samim enostavnim gibom (panik drog).

Sistemi Wicona imajo ključavnice za vrata na izhodih iz prostorov z večjim številom ljudi, ki ne poznajo stavbe, ki so v katalogu poimenovane kot “panik ključavnice” razdeljene v kategorije:

– Ključavnice (s funkcijo B) za vrata na izhodih iz prostorov z večjim številom ljudi, ki ne poznajo stavbe: Z notranje strani so vrata vedno prehodna in sicer s pomočjo droga; tudi v primeru zaklenjenega zaklepa. Če vrata odpremo z notranje strani in se potem spet zaprejo, so vrata z zunanje strani zaklenjena.

– Ključavnice (s funkcijo E) za vrata na izhodih IZ prostorov z večjim številom ljudi, ki ne poznajo stavbe: Z notranje strani so vrata vedno prehodna in sicer s pomočjo droga; tudi v primeru zaklenjenega zaklepa, Ce vrata odpremo z notranje strani in se potem spet zaprejo, so vrata zaklenjena Z zunanje strani. Na zunanji strani je običajno bunka.

Vratna krila so opremljena s samozapirali, ki morajo ustrezati velikosti oziroma masi posameznega krila. Samozapirala so lahko navadna ali električna. Pravilen način vgradnje samozapiral je neveden v mapi na strani 61 in 62.
Na vrata se sme vgraditi le samozapirala, certificirana po SIST EN 1154. Dvokrilna vrata morajo biti opremljena z napravo za usklajeno zapiranje vrat (regulator zapiranja) po SIST EN 1158.

Če sta obe krili dvokrilnih vrat aktivni, morajo biti vrata opremljena z dvema nadvratnima avtomatoma in regulatorjem zapiranja, ki je lahko vgrajen v nadvratnih avtomatih ali pa deluje samostojno. Pasivno krilo pri dvokrilnih vratih na izhodih ob paniki mora biti opremljeno s podaljškom, ki omogoča aktiviranje naprave za usklajeno zapiranje vrat (katalog na strani 07/24).

V primeru, da je eno vratno krilo dvokrilnih vrat praviloma zaprto (1. i. pasivno krilo, ki ni namenjeno vsakodnevnemu odpiranju) in, da je to utemeljeno v študiji požarne varnosti stavbe, se lahko na pasivno krilo vgradi tudi ročni zapah (katalog stran 07115), s katerim se to krilo zapahne ročno, aktivno krilo pa se opremi s samozapiralom. V tem primeru mora biti pasivno krilo na obeh straneh označeno z napisom: »Požarna vrata. Zapiraj!«

V primeru zahteve, da morajo biti vratna krila stalno v odprtem položaju, jih v tem položaju drži magnet ali elektronsko reguliran nadvratni avtomat certificiran po SIST EN 1155.

Proizvod je praviloma pravokotne oblike, lahko pa je tudi zaokrožen – skladno z določili iz kataloga, Oblikovan je v ravne površine. Največja višina elementov je 3500 mm (deljeno na dve polji), največja širina iz večih elementov sestavljenega proizvoda ni omejena. Največje
dopustne dimenzije vrat so podane v preglednici št 1 v točki 1,1.2.2 Največje dovoljene dimenzije zasteklitev so določene z največjimi dimenzijami šip, ki so podane v preglednici št. 2 v točki 1,1.2.4.

Vsi pogoji glede največjih dimenzij in največjih dovoljenih površin morajo biti izpolnjeni hkrati! Širina pripire med krilom in podbojem sme biti 6 ± 1 mm.

Proizvod ima v skladu odločbo Komisije 2003/367/ES, ki določa klasifikacijo gradbenih proizvodov, gradbenih objektov in njihovih delov glede požarne odpornosti po standardu SIST EN 13501-2 razred požarne odpornosti:
– zasteklitev: E 30, EW30
– požarna vrata: E 30,

Klasifikacija velja v pogojih standardnega požara po SIST EN 1363-1.
Glede na uporabljeno samozapiralo se vrata klasificirajo v razrede od CO do C5

V konfiguraciji s padajočo letvijo je proizvod dimotesen pri temperaturi do 200°C, Vrata imajo dimotesnost preskušeno po DIN 18095 in se lahko vgrajujejo na meje dimnih sektorjev, kjer je zahtevana dimotesnost Sm po SIST EN 1634-3.

Zvočna izolativnost proizvoda za opisano konfiguracijo je določena po standardu SIST EN ISO 140-3 oziroma po DIN 4109.

3. 4 Aluminijaste fasade

Aluminijaste fasade so steklene fasade, ki jih najpogosteje vidimo na avtosalonih, in drugih objektih, ki želijo v notranjosti imeti čimveč svetlobe. Proizvodnja fasad se bistveno razlikuje od proizvodnje drugih proizvodov. Pri fasadah se ničesar ne lepi. Vse kar se uporablja je guma, plastika in različni profili.

Slika 5: izrez fasade

Poznamo dve osnovni delitvi profilov, to so vertikalni in horizontalni
profili, ti pa se še delijo na različne dimenzije. Po končanem razrezu
se na horizontalnih profilih na vsaki strani zvrtata po dve luknji,
skozi katere privijačimo horizontalni profil na vertikalnega. Nato se
horizontalni profil porezka tako, da se utor vsede na vertikalo.

Vertikalni profil pa se na spodnji strani porezka za montažo gume za
odvodnjavanje. Če so šipe težje od 65 kg se na vertikale privijačijo še
ojačitve tam kjer kasneje pridejo horizontalni profili. V profile se
nato vstavi guma, ter plastika. Nato se oštevilčeni profili po
določenem vrstnem redu zapakirajo in so pripravljeni za prevoz do
gradbišča.

Slika 5: izrez fasade na stiku prečnih in vertikalnih profilov.  

 

 • Protipožarna vrata

Vrata so enokrilna ali dvokrilna, z levim ali z desnim odpiranjem in
stransko svetlobo in nadsvetlobo. Vgrajena imajo samozapirala.

 • Tipi ključavnic:
  – navadne,
  – za vrata na zasilnih izhodih in
  – za vrata, za izhode ob paniki.
 • Aluminijaste fasade

Steklene fasade, ki jih najpogosteje vidimo na
avtosalonih, in drugih objektih, ki želijo v notranjosti imeti čimveč
svetlobe.


Montaža

Za montažo oken in vrat potrebujemo nekaj vijakov, tesnilno maso, s
katero zapremo špranjo med elementom in obodom, ter vodno tehtnico.
Najprej ločimo krilo in podboj.

4 Montaža

4. 1 Okna in vrata

Nekaj najosnovnejših navodil za montažo oken:

 • Preden začnemo z montiranjem,moramo preveriti, če je odprtina za vgradnjo elementa dovolj velika
 • Za okna običajne velikosti mora biti reža okrog elementa minimalno 1.5 cm in maksimalno 2.5 cm
 • Snamemo krilo elementa
 • Fiksiramo okvir elementa z lesenimi zagozdami
 • Okvir pričvrstimo s cevnimi ali zidnimi vijaki skozi okvir
 • Prostor med okvirjem in steno zapolnimo s pur-peno,ter počakamo da se strdi
 • Odstranimo fiksirne zagozde, nosilne zagozde pa ostanejo

Za montažo oken in vrat potrebujemo nekaj vijakov, tesnilno maso, s katero zapremo špranjo med elementom in obodom, ter vodno tehtnico. Najprej ločimo krilo in podboj.

Podboj vstavimo v odprtino, ga fiksiramo, privijačimo in prostor med elementom in obodom zatesnimo z ustrezno tesnilno maso. Ko se masa posuši obesimo na podboj krilo. V primeru, da se krilo ne odpira pravilno, oziroma da naseda, se le to lahko regulira na vijakih pri tečajih, za večje nepravilnosti pa je kriva nepravilna zasteklitev. V tem primeru, moramo krilo razstekliti in ga ponovno zastekliti.

4. 2 Protipožarna vrata

Način vgradnje proizvoda bistveno vpliva na lastnosti proizvoda. Pri vgradnji je treba dosledno in v celoti upoštevati navodila za vgradnjo.

Vgradnja podboja mora biti pravokotna, navpična in ravna tako, da je ob zaprtem krilu zagotovljena pravilna dimenzija pripire.

Reža med proizvodom in obodno požarno odporno konstrukcijo mora biti pravilno zatesnjena. Vgradnja mora slediti še naslednjim posebnim navodilom:

 • Dovoljena je izključno uporaba predvidenih kombinacij krila in podboja, kot sledi iz tega STS.
 • Pri vgradnji se sme uporabljati samo ustrezni podložni in tesnilni material (podložke iz trdega lesa ali negorljivega trdega materiala, kot polnilo pa negorljiva kamena volna, ki ustreza razredu A 1 po SIST EN 13501-1 ). Uporaba gorljivih tesnilnih materialov ni dovoljena.
 • Zapolnjenost votline za podbojem mora biti popolna. Praviloma je postopek polnjenja reže dvofazen, v skladu z navodili proizvajalca .

Višina odmika krila od nivoja tal je 8 ± 1 mm.

V konfiguraciji s talno letvijo mora le ta na tla pritiskati enakomerno po celotni dolžini paralelna s tlemi). Obvezna je trajna namestitev priloženega samozapjrala. Brez te namestitve vrata glede požarne odpornosti in dimotesnosti ne opravljajo svoje funkcije. Če iz specifičnih vzrokov samozapiralo ni zaželjeno (npr. za vrata v strojnico, ki jih uporablja le posebej poučena oseba), mora biti to posebej utemeljeno in dokumentirano. V tem primeru mora biti vratno krilo označeno z napisom: »Požarna vrata. Zapiraj!«.

Kakršnakoli naknadna dodelava vrat ni dovoljena (npr. izrez za zračnike) .
V primeru poškodb ključavnice, nasadil in drugih delov vrat je vrata potrebno zamenjati oziroma jih popraviti, kar lahko opravi le proizvajalec ali od njega pooblaščeni monter.

4. 3 Aluminijasta fasada

V nasprotju z ostalimi proizvodi, ki so v sami proizvodnji že dokončani
in je na montaži malo dela, ki je tehnično manj zahtevno, je pri fasadi
največ odvisno od kakovosti narejenega dela na terenu. Pri montaži
aluminijaste fasade je predvsem pomembno narediti notranjost fasade
vodo neprepustno. Zunanji del fasade je narejen tako, da v njega lahko
pride voda, ki jo po horizontalnih in kasneje po vertikalnih profilih
speljemo do dna fasade, ki je zaključena z 40 cm široko gumo, ki jo
vstavimo v utor, ki je privijačen na spodnji del spodnje horizontale in
speljan v žleb. Vsi stiki med gumami morajo biti prilepljeni s
posebnimi silikonskimi masami, saj v nasprotnem primeru voda najde
svojo pot v notranjost prostorov. Če se zgodi takšna napaka, jo je zelo
težko odpraviti,saj je skoraj nemogoče najti mesto vdora vode.

Slika 6: montaža aluminjaste fasade Slika 6: prikazana je montaža aluminijaste fasade na objektu Farmaden (Tezno, Maribor)

 

Slika 7: zastekljene aluminijaste fasade

 

Slika 7: je primer že zastekljene aluminijaste fasade

 

5 Zaključek

V času praktičnega izobraževanja v podjetju AJM sem se naučil veliko
stvari na področju proizvodnje in montaže stavbnega pohištva. Moje delo
je potekalo tako, da sem se v začetku seznanjal s potekom dela in samo
organizacijo podjetja, tako da sem kasneje lahko samostojno opravljal
nekatere naloge v proizvodnji in montaži. Prav tako sem se seznanil z
delom, ki ga opravljajo tehnologi na našem oddelku ter z vlogo
delovodij na montaži in proizvodnji.

6 Kritični pogled na ob obravnavano tematiko

Proizvodnja stavbnega pohištva je že v veliki meri robotizirana, tako
da so človeške napake minimizirane. Seveda pa se še vedno lahko zgodijo
in rezultat napak je med drugim lahko slabša kvaliteta stavbnega
pohištva. Izdelek slabše kakovosti pa meče slabo luč na ime podjetja,
kar ima lahko negativne posledice. Rešitev bi bila popolnoma
robotizirana proizvodnja.

Pri montaži stavbnega pohištva pa je faktor človeških napak še večji. V
našem podjetju manjka nadzor nad opravljenim delom delavcev. Nadzor
sicer je, vendar je površen, nenatančen in ni dovolj pogost. Z boljšim
nadzorom, bi se bistveno zvišala hitrost in kakovost vgrajevanja
stavbnega pohištva.

7 Viri

 • Skripta: Slovensko tehnično soglasje, požarna vrata – sistem AJM-W70 FP (IE 30)
 • CD, računalniški program za proizvodnjo in montažo WICONA. Za produkte WICLINE, WICSTYLE, WICSLIDE, WICTEC.
 • internet: http://www.ajm.si/index.php?pg=2
 • Lastne slike in zapiski

Proizvodnja stavbnega pohištva je že v veliki meri robotizirana, tako
da so človeške napake minimizirane, vendar se še vedno lahko zgodijo
in rezultat napak je med drugim lahko slabša kvaliteta stavbnega
pohištva.

DELI
Prejšnji članekEtični kodeks
Naslednji članekIzdelava tehnične dokumentacije telekomunikacijskega kabelskega omrežja

Dragomir Komljenovič je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo študijskega programa gradbeništvo v šolskem letu 2007/2008.