Diplomska naloga obravnava projekt revidiranja računovodskih izkazov in pregled letnega poročila z vidika revizorja od sklenitve pogodbe, preko revizijskih postopkov, do izdaje poročila neodvisnega revizorja.
Namen diplomske naloge je, da na osnovi novejših teoretičnih in praktičnih dognanj predstavi vlogo in pomen zunanje revizije kot dejavnika večje stopnje zanesljivosti podatkov in informacij v računovodskih izkazih ter letnih poročilih gospodarskih subjektov.
V začetnih poglavjih smo opredelili revidiranje, njegove vrste in pravila.
V nadaljevanju smo prikazali izračune cen revizij, obravnavali delovne korake revidiranja in globalno tudi revizijske postopke, ki se navezujejo tudi na pregled letnega poročila gospodarske družbe v četrtem poglavju.
Diplomsko nalogo zaključujemo s poročilom neodvisnega revizorja, ki je izdelano na podlagi revizijskih postopkov, ugotovitev in sklepov pooblaščenega revizorja.