Raziskava o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnikov

139

Zaradi varnostne situacije, ki trenutno vlada v svetu, vedno več ljudi  razmišlja o tem kako bi se zavarovali pred možnimi napadi, ropi, vlomi itn. Zato, vedno več ljudi vlaga vedno več sredstev v lastno varnost in varnost lastnega doma, bodisi z nakupom plinskih razpršilcev, bodisi z vgradnjo alarmnih sistemov in kamer v svoje domove ipd., ker je najhujše, ko te nekdo oropa občutka varnosti v lastnem domu, kjer naj bi se počutili najbolj varne. Ljudje so na splošno prestrašeni in ne vidijo svetle prihodnosti. Varnost je ljudem postala zelo pomembna dobrina, ki so jo pripravljeni tudi plačati, samo da jo imajo. Tukaj nastopijo seveda zraven državnih organov tudi  zasebno varnostne službe. Ker je policija vedno manj prisotna na ulicah, ali je premalo policistov, da bi obvladovali vse kršitve varnosti je izredno velikega pomena medsebojno sodelovanje policije in zasebno varnostnih služb. Zelo pohvalno je dejstvo, da se sodelovanje teh dveh organov iz leta v leto povečuje, kar smo tudi lahko videli v grafu o številu izvedenih ukrepov policije po ZZasV-1 od leta 2011 do 2016, iz katerega je razvidno število izvedenih ukrepov policistov na področju zasebnega varovanja.

Od varnostnega osebja se pričakuje, da obvlada izvajanje nalog varovanja in izvajanje ukrepov, kot tudi to, da bo ukrepe izvedlo. Zato jim je pomembno prisluhniti, upoštevati njihove potrebe, pripombe in narediti spremembe. Kajti samo zadovoljen delavec je lahko dober delavec.

Ko gre za zasebno varovanje in varnostno osebje, ki opravlja naloge varovanja, bodisi na objektih, javnih zbiranjih, v gostinskih lokalih, ko gre za prevoz denarja itn., je velikega pomena, da imajo varnostniki vse tisto, kar je potrebno za varno, hitro in učinkovito opravljanje svojih delovnih nalog. Glede na analizo opravljene ankete je razvidno, katere spremembe si želi en del varnostnikov. Po mojem mnenju si podobne spremembe želi tudi večji del zaposlenih v tem sektorju. Lahko začnemo od delovne obleke, zaščitnih sredstev, ki jih potrebujejo za opravljanje nalog,  ustreznih vozil, da so zakonsko zaščiteni, ko so na intervencijski vožnji glede ustavljanja in prednostne vožnje z rotacijsko lučjo, več usposabljanj, tečajev samoobrambe, ipd., pa na koncu tudi tisto, kar je tudi zelo pomembno, da so primerno plačani, nagrajeni in stimulirani.

Tukaj lahko izpostavim, da ključno vlogo odigrajo velika podjetja zasebnega varovanja, ki narekujejo cene na trgu. Nizka urna postavka, predstavlja slabo plačanega delavca.

Glede na to, da se varnostniki odzivajo na različne alarme na objektih, kot so protivlomni alarmi, panik tipke itn., bi bilo prav, da se zakonsko boljše uredijo pravila za vožnjo v teh nujnih primerih, ko šteje vsaka minuta do prihoda na mesto dogodka. Podobno kot v primerih, ko so na nujnih intervencijah rešilci, gasilci in policija. Torej, prednost za intervencijska vozila varnostnih služb na nujnih intervencijah ob zgoraj navedenih primerih, prekoračitev hitrosti če se s tem ne ogroža ostalih udeležencev v prometu. Zelo pomembno je tudi omogočanje ustavljanja teh vozil, dokler so na nujni intervenciji na mestih, ki za to niso predvidena. V razgovorih z varnostniki sem ugotovila, da so kaznovani zaradi napačnega parkiranja, zaradi prehitre vožnje ter zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov, kljub temu, da opravljajo primarne naloge policije, to je varovanje ljudi in premoženja.

Pri plinskem razpršilcu, kjer je dovoljena uporaba le v primeru napada na varnostnika, se mi zdi, da bi pogoji uporabe le-tega lahko bili razširjeni, kot predlagajo nekateri anketiranci, in sicer tudi v primeru napada na varovano osebo ali tretjo osebo, če varnostnik ne more na drugačen način odvrniti protipravnega napada na varovano ali tretjo osebo in ne samo na sebe. Saj bi bilo to lahko dovolj učinkovito, bolj kot kakršnakoli uporaba palice, ki si jo velika večina želi namesto službenega psa ali uporaba strelnega orožja. V primeru uporabe plinskega razpršilca varnostnik ima tudi dovolj možnosti umakniti varovano ali tretjo osebo na varno in poskusiti obvladati napadalca ter ga zadržati do prihoda policije, v kolikor s tem ne ogroža lastnega življenja in življenja drugih.

Pri vprašanju, ali imajo predloge za spremembe in izboljšanje dela, ki se je nanašalo predvsem na ukrepe, je bilo nekaj odgovorov, da so bili predlogi za spremembe in izboljšave že velikokrat podani ampak se nihče ne zgane. Zanimiv je bil predvsem odgovor, da še te ukrepe, ki jih imajo ne izvajajo ali se trudijo, da bi jih v čim manjšem obsegu, ker so na koncu, po navadi, oni sami krivi in ne oseba zoper katero so izvedli ukrep ali kombinacijo ukrepov. Kot navajajo nekateri anketiranci, se lahko vsak pritoži in na koncu dobi kazen varnostnik. Glavni krivec za takšno razmišljanje varnostnikov je delodajalec, saj bi delodajalec moral pravno zaščititi svojega delavca. Glede na odgovore, ki sem jih pridobila z anketo lahko povem, da je delo varnostnika zelo nehvaležno in težko. Obenem sem prišla do zaključka, da v tem sektorju vlada splošno nezadovoljstvo zaposlenih. Bodisi zaradi tega, ker jim delodajalci ne prisluhnejo oziroma ni sprememb na boljše, nespoštovanje delavca je na skrajnjem robu razuma, neprimerne in neustrezne obravnave delavca, kakor tudi prenizkih plač. Ugotovila sem tudi, da poklic varnostnika ni dovolj cenjen in da velika večina opravlja ta poklic samo zato, ker niso našli nekaj bolj ustreznega ali primernejšega svoji izobrazbi. Delo v varovanju je še vedno za večino prehodno delo. Skoraj nemogoče je pričakovati od nezadovoljnega in nemotiviranega delavca, da bo učinkovit pri opravljanju svojega dela enako kot tisti, ki je zadovoljen.

Delodajalci bi lahko naredili npr. kakšen sistem nagrajevanja glede težavnosti dela in uspešnosti pri delu. Lahko bi bolj prisluhnili zaposlenim in se pred uvajanjem sprememb posvetovali z zaposlenimi, ki dejansko delajo na terenu in vedo kaj potrebujejo za učinkovito opravljanje delovnih nalog. Dokler nihče ne bo prisluhnil »navadnemu« delavcu, večjih sprememb ne moremo pričakovati, ne v zasebnem varovanju, kot tudi ne na drugih področjih.

Download full insight