Podjetja so v tržnem gospodarskem sistemu izpostavljena ostri konkurenci, spreminjanju tržnih razmer, v zadnjem času pa še gospodarski krizi. Podjetja si želijo čim boljše poslovanje in čim večji tržni delež ter najboljši izdelek, saj lahko le tako konkurirajo sebi enakim podjetjem.
V diplomski nalogi sem primerjala uspešnosti revije »X« in revije »Y«. Analizirala sem prihodke, stroške po vrstah stroškov, prag rentabilnosti, naklado in število prodanih proizvodov. Namen diplomske naloge je analizirati uspešnost prodaje mesečne ženske revije »X« na realnih številkah in izvesti primerjavo s primerljivo revijo za moške istega založnika.
Cilj diplomskega dela je ugotoviti smotrnost odločitve podjetja za nadaljnjo prodajo tega izdelka in drugič potrditi ali ovreči tezo, da je ženska populacija bolj nagnjena k branju revij in s tem bolj podvrţena vplivom oglaševalskih medijev k nakupu določenega izdelka ali storitve.
Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju je opredeljen namen diplomske naloge, v drugem predstavljeno podjetje, v tretjem poglavju je opisan postopek izdaje mesečne revije, v četrtem poglavju bom primerjala in analizirala podatke za revijo »X« in revijo »Y«, ki sem jih predhodno pridobila.