Bančno zavarovalništvo (bancassurance) je sodelovanje pri trženju zavarovalnih produktov v banki. Če primerjamo produkte tega skupnega sodelovanja med bankami v Sloveniji,ugotovimo, da se vse banke zelo trudijo pri pridobivanju novih komitentov in seveda želijo z dobrimi ponudbami obdržati obstoječe komitente. V primerjavi z drugimi državami je slovenski bančni in tudi zavarovalniški trg izredno majhen, število bank in zavarovalnic pa se veča, kar med njimi posledično povečuje tudi boj za komitente.

Banka X je bila med prvimi bankami v Sloveniji, ki je pričela s trženjem zavarovalniškihstoritev. Pogodba o trženju zavarovalniških storitev v banki je bila z zavarovalnico XZ podpisana že leta 2002 in od takrat je bilo uspešno izvedenih že več skupnih projektov; nekaj produktov pa je stalnica, ki se trži že od začetka sodelovanja. Ponudba se sproti dopolnjuje in izboljšuje. Kot banka X se tudi ostale banke v slovenskem prostoru uspešno prilagajajo željam in potrebam komitentov, zato je nujno spremljati konkurenco in se odzivati na razmere na trgu.

Diplomska naloga v tretjem poglavju predstavi banko X in zavarovalniške produkte, ki jih banka X trži, poglobljeno pa predstavi produkt zadnjega skupnega sodelovanja, to je življenjsko zavarovanje kreditojemalcev. V četrtem poglavju so predstavljene štiri konkurenčne banke in njihov produkt življenjsko zavarovanje kreditojemalcev, za katerega smo naredili primerjavo z banko X. V petem poglavju sledijo analiza raziskave mnenja strank, to je kreditojemalcev, ter zaključki in ugotovitve v zvezi z zadovoljstvom strank s ponudbo življenjskega zavarovanja kreditojemalcev. Šesto poglavje zajema predloge in priporočila za izboljšanje in razširitev obstoječe ponudbe življenjskega zavarovanja kreditojemalcev, namenjeno je vodstvu in odgovornim za to področje v banki X. Sledi zaključek s kratkim povzetkom ugotovitev v sedmem poglavju.

V današnjih kriznih časih tako v bančništvu kot v gospodarstvu je znano, da se banke v boju za čim večji tržni delež srečujejo z močnejšo konkurenco kot kadar koli do sedaj. Tako domače kot tudi tuje banke se tega dobro zavedajo, in če si želijo zagotoviti dolgoročni obstoj, morajo izkoristiti vse priložnosti za doseganje konkurenčnih prednosti. Banka X je kot ena največjih bank v Sloveniji že leta 2002 med prvimi začela s trženjem zavarovalniških storitev, s čimer si je tudi zagotovila določeno konkurenčno prednost, vendar se tudi druge banke odzivajo na želje in potrebe strank. Da bi konkurenčno prednost ohranila, nenehno spremlja konkurenco in intenzivno reagira na vsako spremembo na trgu trženja zavarovalniških storitev. V skladu s tem skupaj z zavarovalnico XZ tudi nenehno izboljšuje svojo ponudbo in prihaja na trg z vedno novimi produkti, seveda pa veliko dela tudi na izboljšavi že obstoječe ponudbe.

V diplomski nalogi smo opisali ponudbo obstoječih zavarovalniških produktov v banki X in to ponudbo primerjali s konkurenco. Posebej smo se posvetili ponudbi življenjskega zavarovanja kreditojemalcev, ki je tudi zadnji skupni projekt banke X in zavarovalnice XZ. Na podlagi opravljenih primerjav smo ugotovili, kje so prednosti in kje slabosti omenjenega zavarovanja v primerjavi z banko X in izbranimi bankami v Sloveniji. Pri iskanju podatkov smo predvidevali, da bi glede na podatke, ki so skrivnost banke in zavarovalnice, lahko naleteli na težave, vendar smo se posluževali javno dostopnih podatkov in na posebne težave nismo naleteli.

Med strankami smo izvedli raziskavo o poznavanju trženja zavarovalniških storitev v banki in tudi o poznavanju produkta življenjsko zavarovanje kreditojemalcev. Posebej smo se osredotočili na zadovoljstvo z obstoječo ponudbo in na želje po novi oziroma razširjeni ponudbi te oblike zavarovanja.

Cilji diplomske naloge so bili v celoti doseženi, saj nam zaključki, do katerih smo prišli, dajejo dobre smernice za naprej. Na osnovi rezultatov raziskave med strankami smo izdelali tudi predloge in priporočila vodstvu banke X in tudi zavarovalnice XZ. Večina predlogov je izvedljivih, namen raziskave in diplomskega dela pa je, da bi bili ti predlogi uporabljeni tudi v praksi.

 

Diplomsko delo lahko preberete tukaj:

PDF  Trženje zavarovalniških storitev v banki X