V diplomskem delu sem se usmerila na uporabo standardov ISO 9001:2008 in njegovo
nadgradnjo s standardom ISO/TS 16949:2009 v podjetju TBP, d. d. Že ISO/TS 16949:2009 je
pomenil posebne zahteve za uporabo ISO:9001:2000 v organizacijah s serijsko proizvodnjo
nadomestnih delov v avtomobilski industriji. Izdaja v letu 2009 pa je pomenila njegovo
uskladitev z izdajo ISO 9001 iz leta 2008. Ob upoštevanju dolocb in usmeritev teh standardov
bom uvodoma razložila pomen kakovosti in standardizacije ter uporabo standardov. V nalogi
se bom opredelila predvsem na mojo vlogo in delo v podjetju, na podrocju vodenja kakovosti.
S predstavitvijo podjetja, njegovega položaja na trgu in njegove dejavnosti v okviru
avtomobilske industrije, kot dobavitelja delov, bo v diplomski nalogi razviden pomen uporabe
teh standardov za zagotavljanje kakovosti. Ena izmed vodilnih smernic obeh standardov je
nenehno izboljševanje organiziranosti in izvajanja poslovnega procesa, znotraj tega pa tudi
proizvodnega procesa. Le-to je kljucnega pomena v današnjem casu globalne krize, ki ni
obšla niti avtomobilske industrije. Z majem 2010 se je slovenskim standardom pridružila
nova tehnicna specifikacija ISO/TS 16949:2010. Namen le-te je razviti sistem vodenja
kakovosti, ki bo omogocal nenehno izboljševanje, poudarjal preprecevanje napak in
zmanjševal variacijo ter izgube v dobavni verigi.