Diplomska naloga obravnava področje varstva pri delu, ki je sestavni del gradnje objekta. Temeljna načela varnosti in zdravja pri delu je potrebno upoštevati že v fazi priprave projekta in kasneje v fazi izvajanja del.

Smernice varstva pri delu za gradnjo objekta nam daje Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št 83/2005).

V nalogi so  prikazane osnovne zahteve glede udeležencev pri gradnji. To so investitor, projektant, nadzornik inšpekcijske službe, izvajalec in  koordinator varnosti in zdravja pri delu. V nalogi je navedena vsebina varnostnega načrta v skladu z uredbo in ukrepi, ki so potrebni na gradbišču. Vsa delovna oprema, s katero poteka gradnja objekta, mora biti namenska in tehnično brezhibna.

Vsi zaposleni na gradbišču morajo biti ustrezno usposobljeni, seznanjeni z nevarnostmi in tveganji pri delu. Poučeni morajo biti o vseh ukrepih za preprečitev tveganja.
V raziskovalnem delu naloge so navedene osnovne razlike med varnostnim načrtom gradbišča visokih gradenj in nizkih gradenj.  Ta razlika je prikazana tudi kot slikovni del primerov iz prakse.

Kljub ustrezni tehnični dokumentaciji varnosti in zdravja pri delu na gradbišču prihaja nemalokrat do poškodb pri delu. Zato so v ta namen obdelani osnovni ukrepi v primeru nezgode pri delu.