Diplomsko delo prikazuje vlogo in pomen standardov pri načrtovanju strojev za dviganje.  Standardi so danes postali nuja, kljub temu, da niso obvezni, temveč priporočljivi. Standarda SIST EN ISO 12100-1 in 12100-2 sta osnovna varnostna standarda, ki podajata osnovne pojme in splošna načela načrtovanja strojev. Poznamo še skupinske varnostne standarde in produktne standarde, s katerimi si proizvajalci zagotovijo izpolnjevanje bistvenih zahtev določenih tehničnih predpisov. Pomena standardov se zavedajo tudi v podjetju Dvigalotehna, d. o. o., kjer jih s pridom uporabljajo. Ocena tveganja za mostni žerjav predstavlja uporabo standardov v praksi.