Inženirske vede

Inženir gradbeništva

2-letni izredni študij za pridobitev dvojne diplome
Javno-veljavni višješolski program R Slovenije 120 ECTS
Higher National Diploma Velike Britanije

Višješolski strokovni program

Višješolski strokovni program Plus

 • 800 ur predavanj in laboratorijskih vaj
 • 800 ur praktičnega izobraževanja v podjetju
 • Vsa študijska gradiva
 • Posneta predavanja in eAcademia
 • Brezplačna programska oprema
  Office365, Windows 10
  MS Project, AutoCAD in Google Apps
  za uporabo na lastnem računalniku
  v vrednosti 2.264 EUR
Vključuje višješolski strokovni program in:

 • Zagotovljena zaposlitev v 6 mesecih po diplomiranju
 • Ekskluzivne zaposlitvene ponudbe
 • 1:1 karierno svetovanje
šolnina že od

84,5 EUR / mesec

2 za 1 Štipendijski sklad Academia
v prvem letu študija

šolnina

269 EUR / mesec

po brezplačnem preizkusu

Večja podjetja, ki financirajo izobraževanje svojih inženirjev gradbeništva pri nas

Diplomanti

Na Acedemii sem študiral v prvi generaciji gradbenikov. Predavanja so bila zelo zanimiva, zasnovana na praktičnih primerih; predavatelji odlični. S sošolci smo se odlično razumeli, prijateljstva ostajajo živa še danes. Pridobljena izobrazba mi je omogočila takojšnje napredovanje v službi, zato študij na Academii iskreno priporočam vsem interesentom.
Stanko Kovačec,
Inženir gradbeništva, Talum Servis in Inženiring
Šola nudi študij, ki je podkrepljen s številnimi strokovnimi in praktičnimi primeri, ki nam v praksi zelo koristijo. Znanje pridobljeno na Academiji je moč uporabiti tako na službenem področju, kot tudi v vsakdanjem življenju. Academijo priporočam vsem, ki želijo svoje znanje tako praktično, kot tudi teoretično, podkrepiti ter s tem izboljšati svoj karierni razvoj ter svoje življenje.
Dejan Žižek,
Inženir gradbeništva

Zadovoljstvo študentov

 • 95% študentom smo dosegli in presegli pričakovanja glede študija
 • Več kot 97% študentov bi nas priporočalo prijateljem in sodelavcem
 • Uspešnost študija naših študentov je med 80% in 90%

Povzetek študijskega programa

264156_493820203964225_269267105_n (2)

Zakaj izbrati ta študijski program?

S 4. industrijsko revolucijo bo poklic inženirja gradbeništva še kako potreben. Predvsem na področjih novih tehnik visokih gradenj z uporabo inovativnih ter okolju prijaznih materialov. Vse bolj poklicno zasedeni kupci bodo od Vas želeli celostno izvedbo – rešitve na ključ.

Kompetence, ki jih boste pridobili s tem študijskim programom Vam bodo omogočile takojšno uporabo znanj v praksi in Vas pripravile na zanimive priložnosti, ki so pred Vami.

.


Vaše praktične projekte bodo pregledali predavatelji iz podjetij


100% vsebin pripravili strokovnjaki iz gospodarstva


100 dni prakse boste opravili v realnem delovnem okolju

 

Postanite inženir/ka gradbeništva in spremenite Vašo karierno prihodnost! Ta višješolski strokovni študijski program Vam bo z vodenim, učinkovitim načinom izvedbe omogočil pridobitev strokovnih znanj potrebnih za delo inženirja v gradbenem podjetju.

Ob končanju študijskega programa boste imeli lasten portfolio praktičnih in realnih projektnih nalog, ki jih boste lahko pokazali Vašemu delodajalcu. Skupaj z Vašimi delovnimi izkušnjami boste nato lahko pri pristojni zbornici opravljali strokovni izpit iz vodenja (posameznih) del.

Vsebino programa smo pripravili v sodelovanju z

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja kalkulacij, poslovanja in operativnega gradbeništva, ki vsakodnevno delujejo v praksi..

Predmetnik

Vsebina
predmeta
Predmet ECTS
P1 Ekonomika podjetja 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje 6
P3 Računalništvo in informatika v gradbeništvu 6
P4 Konstrukcije 1 7
P5 Gradiva 7
P6 Varstvo pri delu in zakonodaja 5
P7 Varstvo okolja in urejanje prostora 5
P9 Konstrukcije 2 7
P10 Geotehnologija 6
P11 Stavbe 6
P14 Strokovna terminologija v tujem jeziku v gradbeništvu – angleščina ali nemščina 6
P15 Tehnologija gradbene proizvodnje 7
P16 Kalkulacije in poslovanje 5
P17 Inženirska geodezija 5
P18 Prosto izbirni predmet 5
PI Praktično izobraževanje 26
D Diplomsko delo 5
  SKUPAJ 120

Vpis in potek

vpis

 

Pričnite s študijem v oktobru 2020

Prva prijava: 12. februar – 18. marec 2020

Druga prijava: 24. avgust – 31. avgust 2020

Na še prosta mesta se lahko vpišete neposredno na šolo po drugem prijavnem roku do 30. oktobra 2020.

Pričnite s študijem takoj

V kolikor ste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje in ne želite čakati do oktobra, se lahko študiju v program Higher National Diplome pridružite takoj.

Izvedba študijskega programa je prilagojena na način, da v kolikor prej začnete s študijem, prej tudi končate. V obeh primerih je trajanje študija in investicija v izobraževanje enaka.

Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše kdor je opravil:

 • splošno maturo ali
 • poklicno maturo ali
 • temu ustrezno izobrazbo po prejšnjih predpisih ali
 • mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, 3 leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2020/2021 v programu Gradbeništvo je 60.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Če imate opravljene izpite na drugih višjih šolah, visokošolskih zavodih ali fakultetah, potem pri nas oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogi je potrebno priložiti učni načrt predmeta, katerega izpit želite, da se vam prizna, in oceno izpita.

Študijska komisija na osnovi predloga nosilca predmeta pregleda vašo prošnjo in izpit prizna delno ali v celoti oz. ga ne prizna. Izpiti, starejši od 10 let, se v skladu s pravilnikom ne priznajo.

Priznavanje izpitov je brezplačno. Ob več kot 1/3 priznanega študijskega programa temu primerno znižamo ceno izobraževanja.

800 ur predavanj in vaj

Predavanja in vaje potekajo 2-krat tedensko v popoldanskem času od 16.00 do 20.00 in/ali ob sobotah od 8.00 do 12.00 .

Predmeti se izvajajo modularno, predmet za predmetom, kar Vam omogoča učinkovitejši študij.

Spodbujamo timsko in kreativno delo študentov s projektnim delom, zato so predavanja praktično in projektno naravnana.

Laboratorijske vaje potekajo s sodobno opremo in v vodilnih organizacijah:

Gostujoča predavanja

Pri skoraj vsakem predmetu k predavanju in vajam povabimo še TOP strokovnjaka iz prakse, ki Vam predstavi pomembnost strokovne vsebine pri vsakodnevnem delu in uspešnem delovanju podjetja.

Obisk podjetij

V okviru posameznega predmeta boste obiskali vodilna podjetja v regiji in tako spoznali najboljše poslovne prakse posameznega strokovnega področja. Hkrati so obiski podjetij tudi odlična priložnost za mreženje z Vašimi bodočimi delodajalci.

800 ur prakse v podjetju

Praktično izobraževanje je pomemben del študija, zato je praksa strukturirana po strokovnih področjih:

 1. POSLOVNE KOMUNIKACIJE V GRADBENIŠTVU – 5 ECTS
 2. GRADBENIŠTVO I – 8 ECTS
 3. GRADBENIŠTVO II – 6 ECTS
 4. OPERATIVNO GRADBENIŠTVO – 7 ECTS

V podjetju Vas k delu usmerja mentor iz podjetja skupaj s predavateljem praktičnega izobraževanje Academie. Praktično izobraževanje je tudi osnova za izdelavo diplomske naloge.

Erasmus+ študijska izmenjava ali opravljanje prakse v tujini

Academia je nosilka Erasmus+ listine 2014-2020 v okviru katere lahko študentje Academie opravljajo študijsko prakso ali izmenjavo v drugih članicah Evropske unije.

logo-erasmus-plus

Druženje in mreženje študentov

Neformalna druženja in mreženja med študenti ter diplomanti so pomembna tako za njihov osebnosti, kot karierni razvoj. Academia zato vsako leto za študente organizira tematska srečanja, kot so uvodni strokovni seminarji »Kako uspešno nastopati«, »Kako poiskati zaposlitev doma in v tujini« ter tradicionalni piknik, kjer podelimo nagrade najboljšim študentkam in študentom generacije.

 

Diploma in zaposljivost

 

Potek6

Diplomsko delo

Vaše diplomsko delo boste začeli graditi že ob pričetku študija skozi praktično izobraževanje. Študij je zasnovan tako, da lahko takoj po opravljenem zadnjem izpitu zagovarjate še Vašo diplomsko delo, ki bo temeljilo na konkretnem problemu organizacije, na primer:

»Energetska sanacija enodružinske hiše«

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: inženir gradbeništva
Raven izobrazbe: 6/1
Vrsta programa: višješolski študijski program

 

Veljavnost diplomske listine

Študijski program Inženir Gradbeništva je javnoveljavni program akreditiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije (Ur. l. RS 117/2007).

Poleg diplomske listine, prejmete tudi prilogo k diplomi v slovenskem in angleškem jeziku z podrobnimi opisi študijskega programa, doseženih kompetenc in vaše uspešnosti pri študiju.

Opravljavljanje strokovnega izpita pri Inženirski zbornici Slovenije

Inženirska zbornica Slovenije

Zadeva: Pregled študijskega programa gradbeništva višje strokovne šole Academia Maribor

Po pregledu študijskega programa gradbeništva višje strokovne šole Academia Maribor, ki je bil dostavljen Inženirski zbornici Slovenije dne 15.2.2018 z elektronsko pošto z vsebino v obsegu 96 strani in ki se je začel uvajati od študijskega leta 2008/2009 in je bil predhodno objavljen v Ur. L. RS št. 85/2007, ugotavljam, da predloženi študijski program gradbeništva višje šole Academia vsebuje dovolj gradbeniških strokovnih predmetov  in da bodo diplomanti tega študijskega programa lahko ob izpolnitvi ostalih zakonskih pogojev pristopili k opravljanju strokovnega izpita za vodjo del.

Ljubljana, dne 21.2.2018

Predsednik komisije za strokovne izpite

Janez Reflak, univ.dipl.inž.grad.

Higher National Diploma Velike Britanije

Naziv strokovne izobrazbe: Higher National Diploma (HND) in Construction and the Built Environment (Civil Engineering)
Raven izobrazbe: 6/1 (UK Level 5)
Vrsta programa: Nigher national diploma
Veljavnost Higher National Diplome

Študijski program BTEC HND in Construction and the Built Environmnt (Civil Engineering) je javnoveljavni program akreditiran Velike Britanije. Higher National Diploma (HND) je raven izobrazbe Velike Britanije primerljiva z ravenjo višješolskega strokovnega študija v R Sloveniji, to je 6/1, ovrednotena s 120 KT po ECTS. Programi so akreditirani in sprejeti na podlagi Nacionalnega kvalifikacijskega okvirja Velike Britanije.

Glavna prednost HND-ja je, da je pridobljena izobrazba prepoznavna in priznana v velikem številu držav sveta, ki imajo tesne vezi z Veliko Britanijo: Irska, Kanada, Avstralija, Malta in Nova Zelandija ter regijah: Latinska Amerika in JV Azija. Prav tako se lahko v večini primerov diplomanti vpišejo v 3. letnik dodiplomskega izobraževanja.

Stanje na trgu dela – Gradbeništvo VSŠ


Zaposleni v podjetjih
2000


Prosta delovna mesta
5


Iščejo zaposlitev
3

Podatki ZRSZ in MojeDelo.com za Podravje mesec januar 2017

Diplomanti programa Gradbeništvo soustvarjajo

 

Nadaljevanje študija

V Sloveniji

Skladno z merili za prehode se lahko diplomanti Višje strokovne šole Academia programa Gradbeništvo vpišejo v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa sorodnih smeri.

V Veliki Britaniji

Skladno z merili za prehode se lahko diplomanti Višje strokovne šole Academia programa Gradbeništvo in HND Construction and the Built Environment (Civil Engineering) vpišejo v 2. ali 3. letnik dodiplomskega oziroma enovitega magistrskega študijskega programa sorodnih smeri. Vpis v 3. letnik je odvisen od povprečja pridobljenih ocen v času študija na VSŠ Academia.

Z diplomo Academie je prehodnost možna v dodiplomski ali enoviti magistrski program

Šolnina in štipendije

 

Potek

Investicija v študij se 80% diplomantom povrne v dveh letih po študiju

Investicija v študij se po analizah kariernega razvoja diplomantov Academie 50% povrne že v enem letu po diplomiranju zaradi, predvsem zaradi povišanja plače, približno 80% diplomantom pa v dveh letih po končanem študiju.
Višješolski strokovni program Višješolski strokovni program Plus
Vpisnina v letnik 290 EUR 290 EUR
Šolnina 169 EUR / mesec 269 EUR / mesec
Zagovor diplomskega dela 290 EUR 290 EUR
Higher National Diploma* 290 EUR 290 EUR

*za posamezno leto študija

Šolnina vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa
 • tutorstvo – osebno usmerjanje študentov
 • programska oprema Office365 in Windows za domačo uporabo v vrednosti 1.264 EUR
 • dodatno svetovanje študentom brez delovnih izkušenj
 • vsa učna gradiva in materiale (skripta)
 • dodatni seminar Kako se uspešno pripravim na izpit
 • e-podprti študij s snemanimi predavanji
 • dodatni seminar Kako napisati pisni izdelek
 • elektronsko poslovanje s šolo
 • dodatni seminar Kako uspešno nastopati
 • trikratno opravljanje izpita
 • dodatni seminar Moja pot do diplome
 • brezplačne pripravljalne tečaje angleščine in nemščine
 • dodatni seminar Kako najti ali zamenjati zaposlitev
 • brezplačne pripravljalne tečaje matematike
 • individualno svetovanje pri iskanju zaposlitve
 • enodnevni uvodni seminar
 • izposojo knjig v šolski knjižnici
 • brezplačno testiranje iz tujega jezika

Šolnina v programu Plus dodatno vključuje

 • zagotovljena zaposlitev 6 mesecih po diplomiranju
 • 1:1 karierno svetovanje
 • ekskluzivne zaposlitvene ponudbe
 • strokovni pregled spletne identitete (LinkedIn, Facebook)
 • Gradiva za zaposlitvene intervjuje in trening osebnih razgovorov
 • Osebnostni testi za razvoj Vaših skritih talentov

Štipendije

Štipendijski sklad Academie: študirata 2 za znesek 1

Štipendijski sklad Academia v študijskem letu 2020/2021 razpisuje štipendije v skupni vrednosti 290.000 EUR.

Pogoj:

 • na študij Višje strokovne šole Academia  se vpišite skupaj s prijateljem, sodelavcem ali sorodnikom in obema priznamo štipendijo v višini 50 % šolnine v prvem letu študija.

Za pridobitev štipendije ni potreben vpis v enak študijski program. Ugodnost ne velja pri vpisu v VSŠ Plus Program.

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2020

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
Kadrovske štipendije podjetij

Kadrovske štipendije podjetij 2020/2021 za program Gradbeništvo

Kmalu.

Pogoj:

 • ima status študenta,
 • ima državljanstvo Republike Slovenije oziroma ima status Slovenca v zamejstvu ali Slovenca po svetu, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja odnose Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja,
 • ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju,
 • ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam,
 • ni v delovnem razmerju,
 • ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti,
 • ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
 • mu za isto izobraževalno raven za isti ali višji letnik ali kateri koli letnik višje izobraževalne ravni še ni bila odobrena katera od štipendij po ZŠtip ali štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov in
 • izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja.
E-Academia
Prijava