Magistrski študij

Poslovna informatika II

Hitri pregled


3-letni izredni študij


120 ECTS


Javnoveljavni program

Academia je akreditirana dislocirana enota Fakultete za komercialne in poslovne vede v Mariboru.

Diplomanti

V kolikor želimo slediti hitro spreminjajoči se družbi, v kateri živimo in slediti vsem inovativnim rešitvam, ki nas bogatijo, ter seveda zadovoljiti s svojo strokovnostjo v praksi poslovne partnerje, sodelavce, prijatelje in družino, se moramo v življenju zavedati, da moramo biti učeča se družba in da je izobraževanje stalnica na naši poti v prihodnosti.

Janja Viher,
direktorica Zavoda za turizem Maribor

Študij na FKPV na enoti Maribor je logično nadaljevanje študija na Academii. Po končanem študiju in pridobljeni izobrazbi VI. stopnje, ki je ob usklajevanju privatnih, službenih in šolskih zadev zelo hitro minil, se je pojavila želja po več. Več znanja, več druženja posledično tudi možnosti napredovanja na delovnem mestu.

Ida Cvetko,
mag., vodja Oddelka za kadrovske zadeve na Pošti Slovenije

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja poslovodstva, komerciale in financ, ki delujejo tudi v praksi.

Predmetnik

1. letnik

Predmet ECTS
1. Raziskovalna metodologija 8
2. Usmerjanje ustvarjalnosti 8
3. Primerjalni gospodarski sistemi 8
4. IT podpora menedžmentu 8
5. Podatkovne zbirke II 8
6. Predmet izbranega modula 10
7. Predmet izbranega modula 10

 

Modul 1 – Menedžment IS: Poslovno obveščanje (BI), Upravljanje s podatki in procesi

Modul 2 – Spletne aplikacije: Načrtovanje in analiziranje spletnih aplikacij, Sodelovalni sistemi in spletni dizajn

2. letnik

Predmet ECTS
1. Raziskovalni seminar 4
2. Izbirni predmet 8
3. Izbirni predmet 8
4. Poljubni izbirni predmet 6
5. Dispozicija magistrske naloge 4
6. Magistrska naloga 30

 

Izbirni predmeti: Informacijsko-komunikacijska tehnologija, Napredne raziskovalne metode in tehnike v poslovanju, Načrtovanje in analiziranje spletnih aplikacij, Varnostne tehnologije v IS, Poslovno obveščanje, Evalvacija in kakovost IS, E-poslovanje, Medkulturna pogajanja, E-izobraževanje.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji FKPV.

Študent lahko za izbirni predmet izbere tudi katerikoli obvezni ali izbirni predmet iz dodiplomskega programa, ki se izvaja v tekočem študijskem letu.

Vpis in potek

vpis

Pričnite s študijem v oktobru

Prvi prijavni rok: 6.2.2017 – 11.7.2017

Drugi prijavni rok: 15.7.2017 – 30.9.2017

Pričnite s študijem takoj

Prednosti vpisa takoj kot občan:

 • priključitev študijskemu procesu TAKOJ
 • po opravljenem izpitu prejmete potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih
 • opravljene obveznosti (izpite) lahko uveljavite ob vpisu na FKPV
 • plačilo izpitov se upošteva pri šolnini (pri zadnjih obrokih)
 • opravljene izpite lahko uveljavljate za priznavanje znanja na drugih fakultetah
 • kakovost študija na FKPV lahko preizkusite že pred samim vpisom
 • na tekočem boste z novimi aktualnimi znanji
 • udeležili se boste lahko raznih seminarjev (Seminar retorike, Informacijsko opismenjevanje, Seminar čustvene inteligence, Osnove statističnih metod in tehnik, Metodološki pristop k raziskovanju)
 • možnost mreženja in pridobivanja informacij o študiju od študentov, ki že študirajo pri nas
 • dostop do Knjižnice FKPV
Vpisni pogoji

V 1. letnik se lahko vpišejo:

 • visokošolskega strokovnega programa s področja računalništva in informatike ali poslovne informatike;
 • študijskega programa prve stopnje drugih strokovnih področjih v obsegu najmanj 180 ECTS. Diplomanti teh programov morajo opraviti dodatno obveznost v obsegu 15 ECTS iz predmetov dodiplomskega študija: podatkovne zbirke I (8 ECTS) in poslovni informacijski sistemi (7 ECTS). Opravljene dodatne študijske obveznosti niso pogoj za vpis, so pa pogoj za dokončanje študija. Kandidati jih lahko opravijo z vključitvijo v organizirane oblike študijskega dela ali z individualnim študijem po dogovoru z nosilcem predmeta.

V 2. letnik se lahko vpišejo:

 • ki imajo diplomo štiriletnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje s področij, ovrednotenih z 240 ETCS: računalništva in informatike ali poslovne informatike;
 • ki so opravili pogoje za vpis v 2. letnik magistrskega programa komerciala ali drugih študijskih programov na FKPV in opravijo dodatno obveznost iz predmetov: podatkovne zbirke II (8 ECTS) in IT podpora menedžmentu (8 ECTS).

Pod enakimi pogoji kot študentje, ki so končali študij na kateri od slovenskih šol, se vpisujejo tudi študentje, ki so končali prvo stopnjo študija v tujini.

Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2015 /2016 v programu Poslovna informatika II DE Maribor je 40 za 1. letnik in 25 za 2. letnik

Priznavanje predhodno pridobljenog znanja

Fakulteta za komercialne in poslovne vede bo študentu priznala pridobljeno znanje in spretnosti pred vpisom v magistrski program v celoti ali delno, odvisno od tega ali v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oz. predmetno specifičnim kompetencam in vsebinam programa Komerciala.

Priznava se znanje in usposobljenost, pridobljeno s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Osnova za priznanje je pisna vloga s priloženimi uradnimi potrdili in izvlečkom programa oziroma drugimi pisnimi dokazi, iz katerih je mogoče presoditi raven pridobljenega znanja. Stopnjo priznavanja študijske obveznosti odobri na predlog nosilca predmeta (ki ovrednoti priznanje s kreditnimi točkami in z oceno) komisija za podiplomski študij.

Na podlagi dokumentacije, ki vključuje tudi mnenje nosilca predmeta, se Komisija za podiplomski študij odloči o priznavanju celotne ali delne študijske obveznosti pri posameznem predmetu, obveznost seminarske naloge in drugih obveznosti, upoštevajoč pri tem način dela pri posameznem predmetu.

Opisani kriteriji veljalo za priznavanje znanja, pridobljenega v Sloveniji in v tujini.

Predavanja

Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času s pričetkom ob 16.30 in/ali v soboto s pričetkom ob 8. uri.

Magisterij in zaposljivost

Diploma-in-zaposljivost

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: magister poslovne informatike
Raven izobrazbe: 7
Vrsta programa: magistrski študijski program

 

 

Diplomanti FKPV soustvarjajo

Šolnina in štipendije

solnina_financiranje

Šolnina in štipendije


plačilo ob vpisu v letnik


v 10 mesečnih obrokih ali 2.390 € pri plačilu v enkratnem znesku


plačilo pred zagovorom diplome

Celoten cenik je na voljo na tej povezavi.

Šolnina vključuje

 • izvajanje izobraževalnega programa
 • študijsko gradivo
 • uporabo e-učilnice
 • opravljanje izpita (največ 3x)
 • članarino za knjižnico FKPV,
 • študentsko izkaznico

 

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
E-Academia
Prijava