Visokošolski študij

Poslovna informatika I

Hitri pregled


3-letni izredni študij


180 ECTS


Javnoveljavni program

Academia je akreditirana dislocirana enota Fakultete za komercialne in poslovne vede v Mariboru.

Diplomanti

V kolikor želimo slediti hitro spreminjajoči se družbi, v kateri živimo in slediti vsem inovativnim rešitvam, ki nas bogatijo, ter seveda zadovoljiti s svojo strokovnostjo v praksi poslovne partnerje, sodelavce, prijatelje in družino, se moramo v življenju zavedati, da moramo biti učeča se družba in da je izobraževanje stalnica na naši poti v prihodnosti.

Janja Viher,
direktorica Zavoda za turizem Maribor

Študij na FKPV na enoti Maribor je logično nadaljevanje študija na Academii. Po končanem študiju in pridobljeni izobrazbi VI. stopnje, ki je ob usklajevanju privatnih, službenih in šolskih zadev zelo hitro minil, se je pojavila želja po več. Več znanja, več druženja posledično tudi možnosti napredovanja na delovnem mestu.

Ida Cvetko,
mag., vodja Oddelka za kadrovske zadeve na Pošti Slovenije

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja poslovodstva, komerciale in financ, ki delujejo tudi v praksi.

Predmetnik

1. letnik

Predmet ECTS
1. Osnove ekonomije 8
2. Poslovna matematika 8
3. Osnove menedžmenta 7
4. Poslovno kominiciranje 7
5. Osnove računovodstva 8
6. Poslovno komuniciranje v tujem jeziku 7
7. Poslovna informatika 8
8. Osnove gospodarskega prava 7
2. letnik

Predmet ECTS
1. Modeliranje in analiza poslovnih procesov 8
2. Metodologija raziskovalnega dela 8
3. Zakonodaja EU 6
4. Statistika v poslovni praksi 8
5. Poslovni IS 7
6. Podatkovne zbirke 8
7. Razvijanje programske opreme 8
8. Trženje 7
3. letnik

Študent izbere en modul in tri izbirne predmete:

Predmet ECTS
1. Predmet izbirnega modula 6
2. Predmet izbirnega modula 6
3. Predmet izbirnega modula 6
4. Izbirni predmet izbranega modula 6
5. Izbirni predmet izbranega modula 6
6. Izbirni predmet izbranega modula 6
 7.  Strokovna praksa  17
 8.  Diplomska naloga  8

 

Modul 1 – Tehnologija: Varnost informacijskih sistemov, Operacijski sistemi in omrežja, Razvijanje poslovnih aplikacij

Modul 2 – Poslovna analiza: Revidiranje PIS, Analiza menedžerskih prevar, Ocenjevanje tveganja

Izbirni predmeti: Sistemi za podporo odločanju, Drugi tuji jezik, Razvoj spletnih aplikacij, Organiziranje in vodenje projektov, Elektronsko poslovanje, Menedžment kakovosti in Razvoj programske opreme podatkovnih zbirk.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji FKPV.

Študent lahko za izbirni predmet izbere tudi katerikoli obvezni ali izbirni predmet iz dodiplomskega programa, ki se izvaja v tekočem študijskem letu.

Vpis in potek

vpis

Pričnite s študijem v oktobru

Prvi prijavni rok: 6.2.2017 – 11.7.2017

Drugi prijavni rok: 15.7.2017 – 30.9.2017

Pričnite s študijem takoj

Prednosti vpisa takoj kot občan:

 • priključitev študijskemu procesu TAKOJ
 • po opravljenem izpitu prejmete potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih
 • opravljene obveznosti (izpite) lahko uveljavite ob vpisu na FKPV
 • plačilo izpitov se upošteva pri šolnini (pri zadnjih obrokih)
 • opravljene izpite lahko uveljavljate za priznavanje znanja na drugih fakultetah
 • kakovost študija na FKPV lahko preizkusite že pred samim vpisom
 • na tekočem boste z novimi aktualnimi znanji
 • udeležili se boste lahko raznih seminarjev (Seminar retorike, Informacijsko opismenjevanje, Seminar čustvene inteligence, Osnove statističnih metod in tehnik, Metodološki pristop k raziskovanju)
 • možnost mreženja in pridobivanja informacij o študiju od študentov, ki že študirajo pri nas
 • dostop do Knjižnice FKPV
Vpisni pogoji

V 1. letnik se lahko vpišejo:

 • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program).

V 2. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih strokovnih programov Poslovni sekretar, Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem in Poštni promet (brez diferencialnih izpitov);
 • diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov neekonomske in neposlovne usmeritve, ki med študijem opravijo diferencialne izpite iz predmetov Ekonomika poslovnega sistema, Uvod v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo;

V 3. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 (EF Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ Ljubljana in VŠOD/FOV Kranj);
 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz drugih strokovnih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti še diferencialne izpite.
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2017 /2018 v programu Poslovna informatika I DE Maribor je 30za 1. letnik.

Priznavanje predhodno pridobljenog znanja

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja FKPV lahko študent, ki je pred vpisom na Fakulteto za komercialne in poslovne vede že študiral v drugem visokošolskem študijskem programu, zaprosi za priznavanje opravljenih izpitov. Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno, odvisno od skladnosti učnih načrtov, vendar samo za študijsko leto, v katerega se študent vpisuje.

Vlogi za priznavanje izpita je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega sta razvidna ocena in datum opravljanja izpita, učni program predmeta, ki mora biti potrjen s strani šole, in kopijo potrdila o plačilu vloge. Na osnovi predloga nosilca predmeta dokončno o priznavanju izpita odloča Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Priznavanje obveznosti pri predmetu praktično usposabljanje (v nadaljevanju praksa) opravi organizator prakse na osnovi vloge študenta, njegove predloge pa dokončno potrdi Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Kriterij za priznavanje ustreznosti delovnih izkušenj je primerjava med usmerjevalnimi ter operativnimi cilji predmeta in med deli in nalogami, ki jih je opravljal študent med zaposlitvijo.

Posebnosti pri priznavanju izpitov:

 • izpiti, starejši od 10 let (pri informatiki 5 let), se praviloma ne priznajo;
 • primernost vsebine oceni nosilec predmeta.
Priznavanje prakse

Praksa se v celoti prizna:

 • diplomantom višjih strokovnih šol ustreznih smeri (vloga ni potrebna) in
 • študentom, ki imajo vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj iz redne ali občasne zaposlitve; slednji oddajo vlogo za priznanje prakse.

Praksa se delno prizna študentom, ki imajo manj kot 2 leti ustreznih delovnih izkušenj. V tem primeru študent opravi del predpisanih ur prakse v podjetju in pripravi pisno poročilo o praksi. Študent odda vlogo z ustreznimi dokazili v predpisanem roku.

Predavanja

Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času s pričetkom ob 16.30 in/ali v soboto s pričetkom ob 8. uri.

Diploma in zaposljivost

Diploma-in-zaposljivost

Diplomsko delo ali 2 izbirna predmeta

Študij lahko zaključite ali z diplomsko nalogo in zagovorom (kot do sedaj) ali z dvema dodatnima izpitoma, ki sta določena s posameznim študijskim programom, in sicer:

 1. Trendi v razvoju IKT
 2. Finančno upravljanje in naložbe v IKT

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: diplomiran poslovni informatik
Raven izobrazbe: 6/2
Vrsta programa: visokošolski strokovni študij

 

Profil diplomanta

Kompetence diplomiranega poslovnega informatika

Diplomant študijskega programa prve stopnje Poslovna informatika bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so:

 • razumevanje osnov makro− in mikroekonomije ter poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj,
 • poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja,
 • poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura – strategija podjetja – organizacijska kultura,
 • spoznajo vlogo in pomen organiziranja, vodenja ter upravljanja podjetja in se usposobijo se za projektno delo in načrtovanje sodobnih oblik organiziranosti, vodenja in upravljanja podjetja oziroma organizacije,
 • spoznajo metode modeliranja in analiziranja poslovnih procesov,
 • spoznajo vlogo in pomen poslovne informatike v poslovnem subjektu in so sposobni razvijati poslovne informacijske sisteme v svojem delovnem okolju,
 • sposobnost načrtovanja in oblikovanja komponent kompleksnih IS sistemov, kot so: sodobne tehnologije razvijanja poslovnih aplikacij in podatkovnega modeliranja, uporaba programerskih razvojnih orodij, varnostne tehnologije, operacijskih sistemov in omrežij, sodobne metode in tehnike obvladovanja poslovnih procesov,
 • zavedanje varnostnih vidikov problematike elektronskega poslovanja,
 • prepoznavanje problemov, ki se dajo formulirati z matematičnimi sredstvi, in pravilni pristop k reševanju le-teh,
 • sposobnost obvladovanja informacij, ki so pomembne pri odločanju in poznavanje sistemov za podporo odločanju ter sposobnost izbire ustrezne metode odločanja pri reševanju poslovnih problemov v delovnem okolju,
 • spoznajo osnove revidiranja poslovnih informacijskih sistemov (v nadaljevanju PIS), analiziranja poslovnih prevar v PIS in ocenjevanja tveganj pri načrtovanju PIS,
 • poglobljena znanja o sodobnih oblikah, zvrsteh in pojavnih oblikah računalniške kriminalitete vodstvenega kadra v tržni dejavnosti gospodarskih družb in drugih organizacij,
 • sposobnost načrtovanja, zbiranja in analiziranja množičnih podatkov in
 • sposobnost izbire ustrezne statistične metode pri izdelavi konkretnih statističnih analiz in sposobnost za vsebinsko interpretiranje rezultatov le-teh.
Področja zaposlitve

Diplomant študijskega programa Poslovna informatika bo obvladal znanje s svojega področja dela in ga znal aplicirati v delovanju posamezne organizacije in okolja. Na osnovi poznavanja področij delovanja bo usposobljen za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje zahtevanih funkcij.

Značilne zaposlitve:

 • samostojni podjetnik,
 • sistemski analitik,
 • administrator podatkovnih zbirk,
 • načrtovalec poslovnih aplikacij,
 • vodja informacijskega centra,
 • razvijalec poslovnih IS,
 • organizator poslovnih aplikacij,
 • svetovalec za razvoj IS,
 • svetovalec uporabnikom IS,
 • načrtovalec računalniških omrežij,
 • poslovni analitik,
 • revizor poslovnih IS,
 • presojevalec poslovnih tveganj,
 • organizator poslovnih procesov,
 • svetovalec za kakovost IS,
 • vodja poslovne informatike v podjetju,

Diplomanti FKPV soustvarjajo

Šolnina in štipendije

solnina_financiranje

Šolnina in štipendije


plačilo ob vpisu v letnik


v 10 mesečnih obrokih ali 1.810 € pri plačilu v enkratnem znesku


plačilo pred zagovorom diplome

Celoten cenik je na voljo na tej povezavi.

Šolnina vključuje

 • izvajanje izobraževalnega programa
 • študijsko gradivo
 • uporabo e-učilnice
 • opravljanje izpita (največ 3x)
 • članarino za knjižnico FKPV
 • študentsko izkaznico
 • seminar retorike
 • uvodni seminar
 • seminar o diplomi
 • seminar Metodološki pristop k raziskovanju
 • Osnove statističnih metod in tehnik
 • Informacijsko opismenjevanje 1
 • Informacijsko opismenjevanje 2 in ostali seminarji.

 

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
E-Academia
Prijava