Visokošolski študij

Turizem I

Hitri pregled


3-letni izredni študij


180 ECTS


Javnoveljavni program


800 ur predavanj in vaj


Štipendije


800 ur prakse


E-Academia


Posneta predavanja

Diplomanti

V kolikor želimo slediti hitro spreminjajoči se družbi, v kateri živimo in slediti vsem inovativnim rešitvam, ki nas bogatijo, ter seveda zadovoljiti s svojo strokovnostjo v praksi poslovne partnerje, sodelavce, prijatelje in družino, se moramo v življenju zavedati, da moramo biti učeča se družba in da je izobraževanje stalnica na naši poti v prihodnosti.

Janja Viher,
direktorica Zavoda za turizem Maribor

Študij na FKPV na enoti Maribor je logično nadaljevanje študija na Academii. Po končanem študiju in pridobljeni izobrazbi VI. stopnje, ki je ob usklajevanju privatnih, službenih in šolskih zadev zelo hitro minil, se je pojavila želja po več. Več znanja, več druženja posledično tudi možnosti napredovanja na delovnem mestu.

Ida Cvetko,
mag., vodja Oddelka za kadrovske zadeve na Pošti Slovenije

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja poslovodstva, komerciale in financ, ki delujejo tudi v praksi.

Predmetnik

1. letnik

Course outline Predmet ECTS
1. Poslovna informatika 8
2. Uporaba statističnih metod 8
3. Prvi tuji jezik I ( ang., nem.) 7
4. Drugi tuji jezik I (ita., ang., nem.) 7
5. Osnove trženja v turizmu 8
6. Osnove vodenja v turizmu 8
7. Poslovno komuniciranje 7
8. Ekonomika poslovnih sistemov 7
2. letnik

Course outline Predmet ECTS
1. Osnove študija turizma 8
2. Uvod v trajnostni razvoj v turizmu 8
3. Prvi tuji jezik II ( ang., nem.) 7
4. Drugi tuji jezik II ( ita., ang., nem.) 7
5. Računovodski in finančni vidiki poslovanja 7
6. Poslovni sistemi v turizmu 8
7. Kadri v turistični dejavnosti 8
8. Trendi v turistični dejavnosti 7
3. letnik

Študent izbere en modul in tri izbirne predmete:

Course outline Predmet ECTS
1. Predmet izbirnega modula 8
2. Predmet izbirnega modula 8
3. Izbirni predmet izbranega modula 7
4. Izbirni predmet izbranega modula 7
5. Izbirni predmet izbranega modula 7
6.  Strokovna praksa  13
7.  Diplomska naloga  10

 

Modul 1 – Wellness Turizem: Zdraviliški in Spa menedžment,  Trženje storitev v turizmu

Modul 2 – Menedžment Prireditev: Menedžment prireditev,  Trženje storitev v turizmu

Modul 3 – Menedžment Športa: Menedžment športnih organizacij, Organizacija in trženje športnih prireditev

Modul 3 – Marketing Turizma: Trženje storitev v turizmu, Trženjske raziskave v turizmu

Izbirni predmeti: Trendi v ekološkem in wellness turizmu, Hotelski menedžment, Gostinsko poslovanje, Trendi razvoja menedžmenta prireditev, Financiranje storitev v turizmu, Prosti čas, Menedžment športnega turizma, Nabavno poslovanje v turizmu, Menedžment turistične destinacije, Upravljanje odnosov s kupci.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji FKPV.

Študent lahko za izbirni predmet izbere tudi katerikoli obvezni ali izbirni predmet iz dodiplomskega programa, ki se izvaja v tekočem študijskem letu.

Vpis in potek

vpis

Pričnite s študijem v oktobru 2015

Prvi prijavni rok: 5.2.2015 – 12.7.2015

Drugi prijavni rok: 16.7.2015 – 20.9.2015

Tretji prijavni rok: 23.9.2015 – 30.10.2015

Pričnite s študijem takoj

Prednosti vpisa takoj kot občan:

 • priključitev študijskemu procesu TAKOJ
 • po opravljenem izpitu prejmete potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih
 • opravljene obveznosti (izpite) lahko uveljavite ob vpisu na FKPV
 • plačilo izpitov se upošteva pri šolnini (pri zadnjih obrokih)
 • opravljene izpite lahko uveljavljate za priznavanje znanja na drugih fakultetah
 • kakovost študija na FKPV lahko preizkusite že pred samim vpisom
 • na tekočem boste z novimi aktualnimi znanji
 • udeležili se boste lahko raznih seminarjev (Seminar retorike, Informacijsko opismenjevanje, Seminar čustvene inteligence, Osnove statističnih metod in tehnik, Metodološki pristop k raziskovanju)
 • možnost mreženja in pridobivanja informacij o študiju od študentov, ki že študirajo pri nas
 • dostop do Knjižnice FKPV
Vpisni pogoji

V 1. letnik se lahko vpišejo:

 • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program).

V 2. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih strokovnih programov, sprejetih po letu 1994, ki morajo med študijem opraviti predpisane diferencialne izpite.
 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, ki morajo med študijem opraviti predpisane diferencialne izpite.

V 3. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz ekonomskih in drugih poslovnih strokovnih področij, ki morajo med študijem opraviti diferencialni izpit iz predmeta Poslovni sistemi v turizmu;
 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz nesorodnih študijskih področij (tehniško področje), ki morajo med študijem opraviti naslednje diferencialne izpite: Ekonomika poslovnih sistemov, Osnove trženja v turizmu, Trendi v turistični dejavnosti in Poslovni sistemi v turizmu.
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2015 /2016 v programu Poslovna informatika I DE Maribor je 30 za 1. letnik.

Priznavanje predhodno pridobljenog znanja

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja FKPV lahko študent, ki je pred vpisom na Fakulteto za komercialne in poslovne vede že študiral v drugem visokošolskem študijskem programu, zaprosi za priznavanje opravljenih izpitov. Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno, odvisno od skladnosti učnih načrtov, vendar samo za študijsko leto, v katerega se študent vpisuje.

Vlogi za priznavanje izpita je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega sta razvidna ocena in datum opravljanja izpita, učni program predmeta, ki mora biti potrjen s strani šole, in kopijo potrdila o plačilu vloge. Na osnovi predloga nosilca predmeta dokončno o priznavanju izpita odloča Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Priznavanje obveznosti pri predmetu praktično usposabljanje (v nadaljevanju praksa) opravi organizator prakse na osnovi vloge študenta, njegove predloge pa dokončno potrdi Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Kriterij za priznavanje ustreznosti delovnih izkušenj je primerjava med usmerjevalnimi ter operativnimi cilji predmeta in med deli in nalogami, ki jih je opravljal študent med zaposlitvijo.

Posebnosti pri priznavanju izpitov:

 • izpiti, starejši od 10 let (pri informatiki 5 let), se praviloma ne priznajo;
 • primernost vsebine oceni nosilec predmeta.

Predavanja

Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času s pričetkom ob 16.30 in/ali v soboto s pričetkom ob 8. uri.

Diploma in zaposljivost

Diploma-in-zaposljivost

Diplomsko delo ali 2 izbirna predmeta

S študijskim letom 2015/2016 dalje bo mogoče študij zaključiti ali z diplomsko nalogo in zagovorom (kot do sedaj) ali z dvema dodatnima izpitoma, ki sta določena s posameznim študijskim programom, in sicer:

 

 1. Trendi v razvoju IKT
 2. Finančno upravljanje in naložbe v IKT

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: diplomiran organizator turizma
Raven izobrazbe: 6/2
Vrsta programa: visokošolski strokovni študij

 

 

Diplomanti FKPV soustvarjajo

Šolnina in štipendije

solnina_financiranje

Šolnina in štipendije


v 10 mesečnih obrokih in 190 € prvi obrok ali 1.810 € pri plačilu v enkratnem znesku


ispraviti 

Šolnina vključuje

 • izvajanje izobraževalnega programa
 • študijsko gradivo
 • uporabo e-učilnice
 • opravljanje izpita (največ 3x)
 • članarino za knjižnico FKPV
 • študentsko izkaznico
 • seminar retorike
 • uvodni seminar
 • seminar o diplomi
 • seminar Metodološki pristop k raziskovanju
 • Osnove statističnih metod in tehnik
 • Informacijsko opismenjevanje 1
 • Informacijsko opismenjevanje 2 in ostali seminarji.

 

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2015

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2015

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober 2015

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
E-Academia
Prijava