Visokošolski študij

Turizem I

Hitri pregled


3-letni izredni študij


180 ECTS


Javnoveljavni program

Academia je akreditirana dislocirana enota Fakultete za komercialne in poslovne vede v Mariboru.

Diplomanti

V kolikor želimo slediti hitro spreminjajoči se družbi, v kateri živimo in slediti vsem inovativnim rešitvam, ki nas bogatijo, ter seveda zadovoljiti s svojo strokovnostjo v praksi poslovne partnerje, sodelavce, prijatelje in družino, se moramo v življenju zavedati, da moramo biti učeča se družba in da je izobraževanje stalnica na naši poti v prihodnosti.

Janja Viher,
direktorica Zavoda za turizem Maribor

Študij na FKPV na enoti Maribor je logično nadaljevanje študija na Academii. Po končanem študiju in pridobljeni izobrazbi VI. stopnje, ki je ob usklajevanju privatnih, službenih in šolskih zadev zelo hitro minil, se je pojavila želja po več. Več znanja, več druženja posledično tudi možnosti napredovanja na delovnem mestu.

Ida Cvetko,
mag., vodja Oddelka za kadrovske zadeve na Pošti Slovenije

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja poslovodstva, komerciale in financ, ki delujejo tudi v praksi.

Predmetnik

1. letnik

Predmet ECTS
1. Poslovna informatika 8
2. Uporaba statističnih metod 8
3. Prvi tuji jezik I ( ang., nem.) 7
4. Drugi tuji jezik I (ita., ang., nem.) 7
5. Osnove trženja v turizmu 8
6. Osnove vodenja v turizmu 8
7. Poslovno komuniciranje 7
8. Ekonomika poslovnih sistemov 7
2. letnik

Predmet ECTS
1. Osnove študija turizma 8
2. Uvod v trajnostni razvoj v turizmu 8
3. Prvi tuji jezik II ( ang., nem.) 7
4. Drugi tuji jezik II ( ita., ang., nem.) 7
5. Računovodski in finančni vidiki poslovanja 7
6. Poslovni sistemi v turizmu 8
7. Kadri v turistični dejavnosti 8
8. Trendi v turistični dejavnosti 7
3. letnik

Študent izbere en modul in tri izbirne predmete:

Predmet ECTS
1. Predmet izbirnega modula 8
2. Predmet izbirnega modula 8
3. Izbirni predmet izbranega modula 7
4. Izbirni predmet izbranega modula 7
5. Izbirni predmet izbranega modula 7
6.  Strokovna praksa  13
7.  Diplomska naloga  10

 

Modul 1 – Wellness Turizem: Zdraviliški in Spa menedžment,  Trženje storitev v turizmu

Modul 2 – Menedžment Prireditev: Menedžment prireditev,  Trženje storitev v turizmu

Modul 3 – Menedžment Športa: Menedžment športnih organizacij, Organizacija in trženje športnih prireditev

Modul 3 – Marketing Turizma: Trženje storitev v turizmu, Trženjske raziskave v turizmu

Izbirni predmeti: Trendi v ekološkem in wellness turizmu, Hotelski menedžment, Gostinsko poslovanje, Trendi razvoja menedžmenta prireditev, Financiranje storitev v turizmu, Prosti čas, Menedžment športnega turizma, Nabavno poslovanje v turizmu, Menedžment turistične destinacije, Upravljanje odnosov s kupci.

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji FKPV.

Študent lahko za izbirni predmet izbere tudi katerikoli obvezni ali izbirni predmet iz dodiplomskega programa, ki se izvaja v tekočem študijskem letu.

Vpis in potek

vpis

Pričnite s študijem v oktobru

Prvi prijavni rok: 6.2.2017 – 11.7.2017

Drugi prijavni rok: 15.7.2017 – 30.9.2017

Pričnite s študijem takoj

Prednosti vpisa takoj kot občan:

 • priključitev študijskemu procesu TAKOJ
 • po opravljenem izpitu prejmete potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih
 • opravljene obveznosti (izpite) lahko uveljavite ob vpisu na FKPV
 • plačilo izpitov se upošteva pri šolnini (pri zadnjih obrokih)
 • opravljene izpite lahko uveljavljate za priznavanje znanja na drugih fakultetah
 • kakovost študija na FKPV lahko preizkusite že pred samim vpisom
 • na tekočem boste z novimi aktualnimi znanji
 • udeležili se boste lahko raznih seminarjev (Seminar retorike, Informacijsko opismenjevanje, Seminar čustvene inteligence, Osnove statističnih metod in tehnik, Metodološki pristop k raziskovanju)
 • možnost mreženja in pridobivanja informacij o študiju od študentov, ki že študirajo pri nas
 • dostop do Knjižnice FKPV
Vpisni pogoji

V 1. letnik se lahko vpišejo:

 • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program).

V 2. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih strokovnih programov Poslovni sekretar, Komercialist/Ekonomist, Računovodja, Gostinstvo in turizem in Poštni promet (brez diferencialnih izpitov);
 • diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov neekonomske in neposlovne usmeritve, ki med študijem opravijo diferencialne izpite iz predmetov Ekonomika poslovnega sistema, Uvod v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo;

V 3. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 (EF Ljubljana, VEKŠ/EPF Maribor, VUŠ Ljubljana in VŠOD/FOV Kranj);
 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994, iz drugih strokovnih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti še diferencialne izpite.
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2017 /2018 v programu Turizem I DE Maribor je 50 za 1. letnik, 50 za 2. letnik in 25 za 3. letnik.

Priznavanje predhodno pridobljenog znanja

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja FKPV lahko študent, ki je pred vpisom na Fakulteto za komercialne in poslovne vede že študiral v drugem visokošolskem študijskem programu, zaprosi za priznavanje opravljenih izpitov. Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno, odvisno od skladnosti učnih načrtov, vendar samo za študijsko leto, v katerega se študent vpisuje.

Vlogi za priznavanje izpita je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega sta razvidna ocena in datum opravljanja izpita, učni program predmeta, ki mora biti potrjen s strani šole, in kopijo potrdila o plačilu vloge. Na osnovi predloga nosilca predmeta dokončno o priznavanju izpita odloča Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Priznavanje obveznosti pri predmetu praktično usposabljanje (v nadaljevanju praksa) opravi organizator prakse na osnovi vloge študenta, njegove predloge pa dokončno potrdi Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Kriterij za priznavanje ustreznosti delovnih izkušenj je primerjava med usmerjevalnimi ter operativnimi cilji predmeta in med deli in nalogami, ki jih je opravljal študent med zaposlitvijo.

Posebnosti pri priznavanju izpitov:

 • izpiti, starejši od 10 let (pri informatiki 5 let), se praviloma ne priznajo;
 • primernost vsebine oceni nosilec predmeta.
Priznavanje prakse

Praksa se v celoti prizna:

 • diplomantom višjih strokovnih šol ustreznih smeri (vloga ni potrebna) in
 • študentom, ki imajo vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj iz redne ali občasne zaposlitve; slednji oddajo vlogo za priznanje prakse.

Praksa se delno prizna študentom, ki imajo manj kot 2 leti ustreznih delovnih izkušenj. V tem primeru študent opravi del predpisanih ur prakse v podjetju in pripravi pisno poročilo o praksi. Študent odda vlogo z ustreznimi dokazili v predpisanem roku.

Predavanja

Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času s pričetkom ob 16.30 in/ali v soboto s pričetkom ob 8. uri.

Diploma in zaposljivost

Diploma-in-zaposljivost

Diplomsko delo ali 2 izbirna predmeta

Študij lahko zaključite ali z diplomsko nalogo in zagovorom (kot do sedaj) ali z dvema dodatnima izpitoma, ki sta določena s posameznim študijskim programom, in sicer:

 1. Kalkulacije v turizmu
 2. Veščine pogajanj

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: diplomiran organizator turizma
Raven izobrazbe: 6/2
Vrsta programa: visokošolski strokovni študij

 

Profil diplomanta

Kompetence diplomiranega organizatorja turizma

Diplomant študijskega programa prve stopnje Turizem bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr. poznavanje in razumevanje procesov v poslovnem okolju, obvladovanje raziskovalnih metod in usposobljenost za osebni razvoj, osebno rast in vseživljenjsko učenje, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so:

 • razumevanje osnov makro − in mikroekonomije ter poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in vprašanj,
 • poznavanje finančnega načrtovanja in načinov financiranja podjetja,
 • poznavanja pomena povezave: organizacijska struktura – strategija podjetja – organizacijska kultura,
 • poznavanje vloge in pomena organiziranja, vodenja ter upravljanja podjetja in usposobljenosti za projektno delo in načrtovanje sodobnih oblik organiziranosti, vodenja in upravljanja podjetja oziroma organizacije,
 • poznavanje metode modeliranja in analiziranja poslovnih procesov,
 • spoznavanje vloge in pomena storitev turizma v poslovnem subjektu in sposobnost za razvijanje in organiziranje ustreznih strokovnih modelov v svojem okolju,
 • sposobnost izbire ustrezne statistične metode pri izdelavi konkretnih statističnih analiz in sposobnost za vsebinsko interpretiranje rezultatov le-teh.
 • poznavanje in razumevanje temeljne in splošne discipline turistične stroke in njenega obvladovanja,
 • reševanje konkretnih problemov upravljanja področja wellnessa, športa, marketinga in prireditev z uporabo ustreznih metod in postopkov,
 • razumevanje in ustrezna uporaba znanja na področju menedžmenta turizma, športa in prostega časa,
 • načrtovanje, organiziranje in nadziranje odnosov in procesov družbenega in gospodarskega okolja na lokalni ravni s poudarkom na trajnostnem razvoju,
 • razumevanje značilnosti mednarodnega turističnega okolja in destinacij,
 • razvoj veščin in spretnosti v uporabi znanja na določenem strokovnem področju,
 • razumevanje in uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije in sistemov v turizmu,
 • sposobnost iskanja in interpretacije ter uporabe ustreznih informacij v okviru turistične stroke ter
 • sposobnost povezovanja temeljnega znanja z različnih področij in njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju.
Področja zaposlitve

Diplomant študijskega programa prve stopnje Turizem se bo lahko zaposlil v organizacijah gospodarskih in negospodarskih dejavnosti s širšega področja turizma, v turističnih agencijah ali kot organizatorji prireditev, sejmov, kongresov, igralništva, športa ipd. Sposobni bodo opravljati tudi lastno podjetniško dejavnost, povezano s turističnimi storitvami.

Značilne zaposlitve:

 • vodja v malih, srednjih in velikih turističnih podjetjih v zasebnem ali javnem sektorju,
 • vodja potovalne agencije,
 • vodja v gostinskem podjetju,
 • vodja v hotelih,
 • organizator potovanj, festivalov, sejmov,
 • svetovalec v turistično-informacijskih službah,
 • delo v lokalnih in regijskih turističnih organizacijah,
 • delo v razvojnih agencijah,
 • oglaševalec na področju turizma,
 • vodja blagovne znamke,
 • svetovalec za promocijo,
 • samostojni podjetnik,

Diplomanti FKPV soustvarjajo

Šolnina in štipendije

solnina_financiranje

Šolnina in štipendije


plačilo ob vpisu v letnik


v 10 mesečnih obrokih ali 1.810 € pri plačilu v enkratnem znesku


plačilo pred zagovorom diplome

Celoten cenik je na voljo na tej povezavi.

 

Šolnina vključuje

 • izvajanje izobraževalnega programa
 • študijsko gradivo
 • uporabo e-učilnice
 • opravljanje izpita (največ 3x)
 • članarino za knjižnico FKPV
 • študentsko izkaznico
 • seminar retorike
 • uvodni seminar
 • seminar o diplomi
 • seminar Metodološki pristop k raziskovanju
 • Osnove statističnih metod in tehnik
 • Informacijsko opismenjevanje 1
 • Informacijsko opismenjevanje 2 in ostali seminarji.

 

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
E-Academia
Prijava