Visokošolski študij

Varnostni menedžment I

Hitri pregled


3-letni izredni študij


180 ECTS


Javnoveljavni program

Academia je akreditirana dislocirana enota Fakultete za komercialne in poslovne vede v Mariboru.

Diplomanti

V kolikor želimo slediti hitro spreminjajoči se družbi, v kateri živimo in slediti vsem inovativnim rešitvam, ki nas bogatijo, ter seveda zadovoljiti s svojo strokovnostjo v praksi poslovne partnerje, sodelavce, prijatelje in družino, se moramo v življenju zavedati, da moramo biti učeča se družba in da je izobraževanje stalnica na naši poti v prihodnosti.

Janja Viher,
direktorica Zavoda za turizem Maribor

Študij na FKPV na enoti Maribor je logično nadaljevanje študija na Academii. Po končanem študiju in pridobljeni izobrazbi VI. stopnje, ki je ob usklajevanju privatnih, službenih in šolskih zadev zelo hitro minil, se je pojavila želja po več. Več znanja, več druženja posledično tudi možnosti napredovanja na delovnem mestu.

Ida Cvetko,
mag., vodja Oddelka za kadrovske zadeve na Pošti Slovenije

Predavatelji in predmetnik

predavatalji

Predavatelji

Predavatelji v študijskem programu so priznani strokovnjaki s področja poslovodstva, komerciale in financ, ki delujejo tudi v praksi.

Predmetnik

1. letnik

Predmet ECTS
1. Poslovno komuniciranje 6
2. Državna ureditev in varnostna politika 8
3. Teorija varnosti in varnostnega okolja 8
4. Osnove varnostnega menedžmenta 9
5. Obveščevalna dejavnost in varnost v gospodarskih subjektih 8
6. Poslovna informatika 6
7. Osnove ekonomike 6
8. Tuji jezik s strokovno terminologijo 8
2. letnik

Predmet ECTS
1. Osnove prava in prava EU 8
2. Izbirni predmet 6
3. Upravljanje s kadri in vodenje 6
4. Strateško varnostni menedžment 9
5. Varnostna kultura 8
6. Varnostna psihologija 8
7. Kazensko in prekrškovno pravo 8
8. Raziskovalna metodologija s statistiko 7
3. letnik

Študent izbere en modul in tri izbirne predmete:

Predmet ECTS
1. Predmet izbirnega modula 8
2. Predmet izbirnega modula 8
3. Predmet izbirnega modula 8
4. Izbirni predmet izbranega modula 6
5. Izbirni predmet izbranega modula 6
6.  Strokovna praksa  16
7.  Diplomska naloga  8

 

Modul 1 – CIVILNA ZAŠČITA IN ZAŠČITA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA: Zaščita življenjskega okolja in naravnih virov, Varnost v izrednih razmerah in menedžment civilne zaščite, Teorija konfliktov

Modul 2 – KORPORATIVNA VARNOST:  Pravni vidiki korporativne varnosti, Načrtovanje in razvoj korporativne varnosti, Teorija konfliktov

Modul 3 – VARNOST V TURIZMU: Sodobni terorizem kot grožnja turistični dejavnosti, Varnost v turističnih destinacijah, Teorija konfliktov

Modul 3 – POŽARNA VARNOST: Organizacija protipožarnih sistemov, Gasilska taktika in tehnika,  Osnove požarne varnosti

Izbirni predmeti: Razvoj kariere, Nove tehnologije v poslovnem procesu, Drugi tuji jezik (ang.), Drugi tuji jezik (nem.), Drugi tuji jezik (ita.), Zavarovalništvo, Prometna varnost, Sociologija, Psihologija in etika, Strateški razvoj podjetja, Osnove trženja, Krizni menedžment

Na posamezni lokaciji se izvajajo večinsko izbrani moduli in izbirni predmeti. Študent se lahko priključi tudi predavanjem na drugi lokaciji FKPV.

Študent lahko za izbirni predmet izbere tudi katerikoli obvezni ali izbirni predmet iz dodiplomskega programa, ki se izvaja v tekočem študijskem letu.

Vpis in potek

vpis

Pričnite s študijem v oktobru

Prvi prijavni rok: 6.2.2017 – 11.7.2017

Drugi prijavni rok: 15.7.2017 – 30.9.2017

Pričnite s študijem takoj

Prednosti vpisa takoj kot občan:

 • priključitev študijskemu procesu TAKOJ
 • po opravljenem izpitu prejmete potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih
 • opravljene obveznosti (izpite) lahko uveljavite ob vpisu na FKPV
 • plačilo izpitov se upošteva pri šolnini (pri zadnjih obrokih)
 • opravljene izpite lahko uveljavljate za priznavanje znanja na drugih fakultetah
 • kakovost študija na FKPV lahko preizkusite že pred samim vpisom
 • na tekočem boste z novimi aktualnimi znanji
 • udeležili se boste lahko raznih seminarjev (Seminar retorike, Informacijsko opismenjevanje, Seminar čustvene inteligence, Osnove statističnih metod in tehnik, Metodološki pristop k raziskovanju)
 • možnost mreženja in pridobivanja informacij o študiju od študentov, ki že študirajo pri nas
 • dostop do Knjižnice FKPV
Vpisni pogoji

V 1. letnik se lahko vpišejo:

 • vsi, ki so opravili maturo, poklicno maturo ali zaključni izpit (štiriletni srednješolski program).

V 2. letnik se lahko vpišejo:

 • diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 iz sorodnih usmeritev (npr. inženir varnosti in policist): nimajo diferencialnih izpitov
 • diplomanti višješolskih programov, sprejetih pred letom 1994 s področja varnostnih ali sorodnih ved, ki do zaključka študija opravijo diferencialna izpita Poslovna informatika in Osnove ekonomike po spodnji tabeli
 • diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994 iz ekonomskih in drugih poslovnih strokovnih področij, ki do zaključka študija opravijo diferencialne izpite po spodnji tabeli
 • diplomanti višješolskih strokovnih programov po l. 1994 z ekonomskega in poslovnega področja, ki do zaključka študija opravijo diferencialne izpite Teorija varnosti in varnostnega okolja, Osnove varnostnega menedžmenta, Obveščevalna dejavnost in varnost v gosp. subjektih,
 • diplomanti drugih višješolskih strokovnih programov neekonomske in neposlovne usmeritve, ki med študijem opravijo diferencialne izpite iz predmetov Ekonomika poslovnega sistema, Uvod v gospodarstvo in Poslovno računovodstvo.

V 3. letnik se lahko vpišejo:

 • kandidati, ki se jim na podlagi priznanega znanja iz predhodnega formalnega in neformalnega izobraževanja prizna najmanj 105 KT za redni oz. 80 KT za izredni študij
Število prostih mest

Skupno število razpisanih vpisnih mest v študijskem letu 2017 /2018 v programu Varnostni menedžment I DE Maribor je 40 za 1. letnik, 30 za 2. letnik in 40 za 3. letnik.

Priznavanje predhodno pridobljenog znanja

Skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja FKPV lahko študent, ki je pred vpisom na Fakulteto za komercialne in poslovne vede že študiral v drugem visokošolskem študijskem programu, zaprosi za priznavanje opravljenih izpitov. Izpiti se lahko priznajo v celoti ali delno, odvisno od skladnosti učnih načrtov, vendar samo za študijsko leto, v katerega se študent vpisuje.

Vlogi za priznavanje izpita je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerega sta razvidna ocena in datum opravljanja izpita, učni program predmeta, ki mora biti potrjen s strani šole, in kopijo potrdila o plačilu vloge. Na osnovi predloga nosilca predmeta dokončno o priznavanju izpita odloča Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Priznavanje obveznosti pri predmetu praktično usposabljanje (v nadaljevanju praksa) opravi organizator prakse na osnovi vloge študenta, njegove predloge pa dokončno potrdi Komisija za študijske zadeve dodiplomskega študija.

Kriterij za priznavanje ustreznosti delovnih izkušenj je primerjava med usmerjevalnimi ter operativnimi cilji predmeta in med deli in nalogami, ki jih je opravljal študent med zaposlitvijo.

Posebnosti pri priznavanju izpitov:

 • izpiti, starejši od 10 let (pri informatiki 5 let), se praviloma ne priznajo;
 • primernost vsebine oceni nosilec predmeta.
Priznavanje prakse

Praksa se v celoti prizna:

 • diplomantom višjih strokovnih šol ustreznih smeri (vloga ni potrebna) in
 • študentom, ki imajo vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj iz redne ali občasne zaposlitve; slednji oddajo vlogo za priznanje prakse.

Praksa se delno prizna študentom, ki imajo manj kot 2 leti ustreznih delovnih izkušenj. V tem primeru študent opravi del predpisanih ur prakse v podjetju in pripravi pisno poročilo o praksi. Študent odda vlogo z ustreznimi dokazili v predpisanem roku.

Predavanja

Predavanja potekajo dvakrat tedensko v popoldanskem času s pričetkom ob 16.30 in/ali v soboto s pričetkom ob 8. uri.

Diploma in zaposljivost

Diploma-in-zaposljivost

Diplomsko delo ali 2 izbirna predmeta

Študij lahko zaključite ali z diplomsko nalogo in zagovorom (kot do sedaj) ali z dvema dodatnima izpitoma, ki sta določena s posameznim študijskim programom, in sicer:

 1. Kalkulacije v turizmu
 2. Veščine pogajanj

Strokovni naziv

Naziv strokovne izobrazbe: diplomiran varnostni menedžer
Raven izobrazbe: 6/2
Vrsta programa: visokošolski strokovni študij

 

Profil diplomanta

Kompetence diplomiranega varnostnega menedžerja

Diplomant študijskega programa prve stopnje Varnostni menedžment bo poleg splošnih kompetenc, kot so npr., sposobnost vrednotenja varnostnih razmer, sposobnost znanstvene komunikacije na področju varnostnega menedžmenta, sposobnost dela z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami, sposobnost analitičnega in sintetičnega mišljenja, poznavanje različnih strategij in sposobnost reševanja problemo, vsposobnost kritičnega vrednotenja različnih pristopov in metod, pridobil še predmetno-specifične kompetence, kot so:

 • razumevanje delovanja različnih družbenih sistemov v konkretni globalni družbeni situaciji in sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic pojavov na področju varnosti in zaščite družbe;
 • izvajanje akcijskih raziskav in aplikativnega raziskovanja na področju raziskovanja varnostnih in zaščitnih, tako na lokalnem, regionalnem kot tudi v mednarodnem kontekstu;
 • poznavanje in razumevanje utemeljitve turističnih, humanističnih, družboslovnih in poslovnih ved tako v časovni (zgodovinski), kot tudi konkretni družbeni situaciji;
 • sposobnost za aplikativnost teoretičnih spoznanj na področju varnosti in zaščite družbe v konkretnem okolju ter sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegova uporaba v domačem in mednarodnem poslovnem okolju;
 • upravljanje komunikacijskega procesa s pomočjo sodobne tehnologije in tehnike med različnimi dejavniki v situaciji soodvisnosti za zagotavljanje kvalitetnih varnostno zaščitnih storitev, tako v lokalnem kot tudi v mednarodnem okolju.
Področja zaposlitve

Diplomant študijskega programa prve stopnje Varnostni menedžment se bo lahko zaposlil v organizacijah gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Deloval bo na področju varovanja in zaščite intelektualne lastnine, osebnih in tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, računalniškega omrežja, poslovnega informacijskega sistema, konkurenčnih prednosti, varovanju in zaščiti okolja ter varovanju ugleda in dobrega imena gospodarske družbe.

Značilne zaposlitve:
 • varnostni menedžer v organizaciji zasebnega ali javnega prava,
 • vodja organizacij s področja varnosti,
 • vodja zaščite in varnosti poslovnih idej, informacij …,
 • obveščevalna dejavnost na področju poslovnih ved,
 • izvajanje potrebnih analiz za delo,
 • načrtovanje in organiziranje zasebnega in organizacijskega varovanja,
 • vodenje in usmerjanje izvajanja storitev zasebnega varovanja,
 • sodelovanje pri usklajevanju pogodb z naročnikom,
 • nadziranje zaščite in varnosti okolja,
 • zagotavljanje varnega dela v organizacijah,
 • opravljanje obveščevalne dejavnosti na področju konkurence,
 • … 

Šolnina in štipendije

solnina_financiranje

Šolnina in štipendije


plačilo ob vpisu v letnik


v 10 mesečnih obrokih ali 1.810 € pri plačilu v enkratnem znesku


plačilo pred zagovorom diplome

Celoten cenik je na voljo na tej povezavi.

 

Šolnina vključuje

 • izvajanje izobraževalnega programa
 • študijsko gradivo
 • uporabo e-učilnice
 • opravljanje izpita (največ 3x)
 • članarino za knjižnico FKPV
 • študentsko izkaznico
 • seminar retorike
 • uvodni seminar
 • seminar o diplomi
 • seminar Metodološki pristop k raziskovanju
 • Osnove statističnih metod in tehnik
 • Informacijsko opismenjevanje 1
 • Informacijsko opismenjevanje 2 in ostali seminarji.

 

Zoisova štipendija za nadarjene

Zoisova štipendija za nadarjene

Višina: 120 – 200 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • Izjemni dosežek (štejejo zlata in srebrna priznanja ter najvišja mesta na državnih in mednarodnih tekmovanjih na različnih področjih, priznanja za raziskovalne naloge in drugo v zadnjih dveh letih) in
 • povprečna ocena najmanj 8,5 ali uvrstitev med 5% študentov v svoji generaciji
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje.
Državna štipendija za socialno šibkejše

Državna štipendija za socialno šibkejše

Višina: 70 – 340 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem letu ne presegajo 64% neto povprečne plače na družinskega člana
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje
Štipendija Mestne občine Maribor

Štipendija Mestne občine Maribor

Višina: 190 EUR na mesec

Rok za oddajo vloge: oktober

Pogoj:

 • so državljani Republike Slovenije,
 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Maribor,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,
 • so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke,
 • niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo statusa samozaposlene osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma solastniki gospodarske družbe, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.
E-Academia
Prijava