Za podjetja

Zaposlovanje in štipendiranje talentov

Strokovni, vešči in pripravljeni

Pomagamo Vam pri iskanj ustrezno usposobljenega kadra za uspešnješe poslovanje Vašega podjetja ali organizacije.

02 228 35  35 | info@academia.si

Iskanje in zaposlovanje talentov

V Višji strokovni šoli Academia Maribor delodajalcem brezplačno omogočamo:

  • predstavitev podjetja skozi gostujoče predavanja ali strokovno ekskurzijo v Vaše podjetje ali organizacijo
  • obveščanje študentov in diplomantov Višje strokovne šole Academia Maribor o kariernih priložnostih v Vašem podjetju oz. organizaciji
  • zbiranje prijav študentov in diplomantov Višje strokovne šole Academia Maribor
  • izbor in testiranje prijavljenih študentov ter diplomantov Višje strokovne šole Academia Maribor glede na Vaše zahteve

 

Kadrovska štipendija

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje študentov ter potencialnih delodajalcev, ki si na tak način zagotovijo perspektiven kader. Podjetja podeljujejo kadrovske štipendije, država pa jih lahko tudi sofinancira (preko sklada ali regionalnih razvojnih agencij).

Kadrovske štipendije so v povprečju najvišje med vsemi vrstami štipendij, prednost kadrovskih štipendij pa je tudi v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije.

S pogodbo o štipendiranju štipendist in štipenditor podrobneje uredita pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kadrovskega štipendiranja. Delodajalec se lahko s svojim kadrovskim štipendistom dogovori tudi za druge obveznosti, kot so obvezna počitniška praksa, diplomska naloga, vezana na podjetje, in podobno.

V 106. členu ZDoh-2 je določeno, da se v davčno osnovo od drugih dohodkov ne všteva znesek kadrovske ali druge štipendije, izplačane za mesečno obdobje, osebi, ki je vpisana kot učenec, dijak ali študent za polni učni ali študijski čas:

  • za študij v Sloveniji do višine minimalne plače,
  • za študij v tujini do višine minimalne plače, povečane za 60 %.

V primeru, da delodajalec samo odda oziroma prijavi potrebo po kadrovskih štipendistih, sofinanciranja pa ne uveljavlja, štipendista ni dolžan zaposliti, razen če s pogodbo o štipendiranju, ki jo sklene z izbranim kandidatom, ni določeno drugače.

 

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem

Raziskovalno-razvojne agencije v 12 statističnih regijah v Sloveniji letno objavljajo javne razpise za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem.

Pogosta vprašanja o kadrovskih štipendijah

Kakšne so zakonske omejitve glede višine kadrovske štipendije?

Zakon o štipendiranju v času objave tega odgovora (ZŠtip-1) ne postavlja nikakršnih omejitev glede višine štipendije, če gre za štipendijo, ki ni sofinancirana s strani države. Višino štipendije v takem primeru določa delodajalec sam, na podlagi svojih notranjih aktov, ki urejajo štipendiranje (če take akte ima).

Sofinancirana kadrovska štipendija pa ne sme biti niža od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Državna štipendija za 4. dohodkovni razred brez dodatkov v času objave tega odgovora znaša 50,00 EUR za mladoletnega in 100,00 EUR za polnoletnega štipendista.

Kje lahko dobim informacije o novem razpisu za sofinanciranje kadrovskih štipendij?

Za informacije glede novih razpisov za sofinanciranje kadrovskih štipendij se morate obrniti na Regionalno razvojno agencijo v vaši statistični regiji. 

Podeliti želim kadrovsko štipendijo. Na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij se ne bom prijavil. Kakšen je postopek podelitve kadrovskih štipendij?

1) Najprej skladu sporočite svojo potrebo po kadrovskem štipendistu (npr. da iščete strojnega tehnika). To naredite preko Izmenjevalnice http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/, kjer tudi najdete natančna navodila kako se vpišete v spletni klub in oddate potrebo. V primeru, da je kandidat že znan, ob prijavi potrebe izberete, da ne želite javne objave.

2) Nato s štipendistom podpišete pogodbo o štipendiranju, ki jo sestavite sami in na podlagi te pogodbe izplačujete kadrovsko štipendijo. Primer pogodbe o štipendiranju lahko najdete pod vprašanjem: Kje lahko dobim vzorec pogodbe o štipendiranju?. To je pogodba o štipendiranju, ki ustreza zakonskim določbam, če se želi delodajalec prijaviti na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Zakon o štipendiranju namreč ureja samo kadrovske štipendije, ki so sofinancirane s strani države. Če se na sofinanciranje ne nameravate prijaviti, potem glede pogodbe o štipendiranju ni nobenih omejitev.

3) Nato vsako leto poročate skladu komu dejansko izplačujete kadrovsko štipendijo. To naredite preko Modula za Poročanje, vse informacije o poročanju se nahajajo tule: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/porocanje/ Rok za izvedbo poročanja je do 31. decembra za tekoče študijsko leto. 

Ali je potrebno komurkoli sporočiti, da imam namen v naslednjem študijskem letu podeliti kadrovsko štipendijo?

V skladu z 112. členom Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1), ki ga je sprejel državni zbor dne 20. 6. 2013 in se začne uporabljati dne 1. 1. 2014, morajo delodajalci sporočiti Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije svoje potrebe v zvezi z dodelitvijo kadrovskih štipendij do konca januarja za naslednje šolsko/študijsko leto.

Potrebe po kadrovskih štipendijah oddate v Izmenjevalnico, na skladovi spletni strani www.sklad-kadri.si.

Delodajalec mora oddati potrebo po kadrovskem štipendistu ne glede na to ali se ima namen prijaviti na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij ali ne.

Tudi, če ima delodajalec že izbranega štipendista, ga zakon zavezuje, da na sklad sporoči svojo potrebo po kadrovskem štipendistu. Tak delodajalec ob vnosu potrebe v Izmenjevalnico izbere možnost, da ne želi javne objave potrebe. To pomeni, da bo skladu sicer oddal svojo potrebo, vendar pa le-ta ne bo objavljena na spletni strani v iskalniku potreb po kadrovskih štipendistih.

To prijavo potreb naredi delodajalec samo enkrat, torej prej ko temu štipendistu na tej stopnji izobraževanja prvič podeli kadrovsko štipendijo. Za istega štipendista bi moral še enkrat oddati potrebo po kadrovskem štipendistu le, če bi štipendist nadaljeval šolanje na višji stopnji izobraževanja, delodajalec pa bi mu želeli podeliti kadrovsko štipendijo tudi za to novo, višjo stopnjo izobraževanja. 

Kdo določi kriterije, po katerih delodajalec izbira štipendiste?

Kriterije za izbiro štipendistov določa štipenditor (delodajalec) sam, ne glede na to ali se delodajalec prijavi na javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij pri skladu ali ne. 

E-Academia
Prijava