Izdelava paketa grafičnih izdelkov za mobilne telefone

Grafično oblikovanje

Študent: Matjaž Mahrl

Matjaž Mahrl je študent na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno delo je pripravil kot seminarsko nalogo pri predmetu "Praktično izobraževanje 1" študijskega programa multimediji v šolskem letu 2006/2007.

Proces izdelave grafičnega paketa

Proces izdelave grafičnega paketa poteka v natančno določenem zaporedju. Najpomembnejša je tema paketa, to je lahko slika iz našega arhiva, ali so izdelek naročnika ali pa so kupljene od tretje osebe. En izmed pomembnejših podatkov je tudi, kje se bodo slike objavile in v kakšnih oblikah jih bomo potrebovali. To je pomembno, saj vsak ponudnik multimedijskih storitev zahteva oz. ima svoj seznam formatov slik, ki jih uporabljajo njegovi strežniki.

1 Uvod

V zadnjih letih se je število uporabnikov mobilnih telefonov drastično povećalo. V Sloveniji ima trenutno okoli 95% vseh mladih do 20. leta mobilni telefon. S prihodom 2. generacije mobilnih telefonov in s tem tudi naprednejšimi aparati, ki so imeli većje in barvne zaslone, se je odprlo novo tržišće za ponudbo multimedijskih izdelkov za mobilne telefone. Predvsem mlade osebe si želijo, da bi se razlikovali od svojih vrstnikov in to želijo pokazati na razlićne naćine. Tudi mobilni telefoni niso izjema. Tako lahko s pomoćjo slik za ozadja zaslonov ali pa ohranjevalnikov zaslonov na mobilnem telefonu dosežejo to edinstvenost. Ker pa se trendi zelo hitro spreminjajo in si većina teh mladostnikov želi ostati v koraku z njimi se većina naroćnikov zelo pogosto vraća in naroća nove izdelke.

Grafićni paketi vsebuje slike in animirane slike. Proces izdelave tega grafićnega paketa je predpisan, spreminja pa se le na željo oz. potrebe naroćnika in potrebo multimedijskega strežnika. Glavni problem, ki nastane, je, da je trenutno na tržišću zelo veliko razlićnih modelov mobilnih telefonov od razlićnih proizvajalcev. Tako moramo vsako sliko oz. animirano sliko narediti oz. prirediti v takšen format, da bo na mobilnem telefonu zapolnila celoten zaslon in pri tem ne bo prekoraćila maksimalne velikosti datoteke, ki jo podpira ta mobilni telefon.

V tej seminarski bom opisal, kako prirediti in pripraviti paket grafičnih izdelkov (slik in animiranih slik), da bodo pripravljeni za uporabo na mobilnih telefonih. Opisal bom nastanek paketa od ideje do prenosa in distribucije tega grafićnega paketa na multimedijskem strežniku.

2 Proces izdelave grafičnega paketa

Izdelava grafičnega paketa poteka v natančno določenem zaporedju. Preden se lahko lotimo same izdelave paketa, moramo pridobiti nekaj podatkov in se tudi skupaj z naročnikom odločiti, kakšen paket bomo izdelali. Pred izdelavo paketa moramo vedeti, kakšen paket si naročnik želi. Najpomembnejša je tema paketa, to je lahko slika iz našega arhiva, ali pa so to slike oz. fotografije, ki jih je izdelal naročnik sam ali pa jih je kupil od tretje osebe. Nato se moramo odločiti, kaj bo ta paket vseboval. Ali bodo v paketu slike, animirane slike, ali pa oboje. Ko je to odločeno, je ena izmed pomembnejših stvari, kje se bodo slike objavile in v kakšnih oblikah jih bomo potrebovali. To je zelo pomembno, ker vsak ponudnik multimedijskih storitev zahteva oz. ima svoj seznam formatov slik, ki jih uporabljajo njegovi strežniki. Če bo naročnik objavil slike le pri enem ponudniku multimedijskih storitev, bo ponavadi potreboval le okoli 15 različnih formatov in le v JPEG (Joint Photographic Experts Group) obliki. Če pa bo želel, da se ta paket objavi na več strežnikih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, pa bo potreboval okoli 35 oblik v dveh različnih formatih, poleg JPEG formata potrebujemo še format GIF (Graphics Interchange Format). Tako moramo izdelati 70 ali celo več različnih formatov ene slike. Pri animiranih slikah pa je formatov veliko manj. Animirane slike so vedno v GIF obliki in imajo v povprečju le med 10 in 15 različnih dimenzij.

Pri klasičnem paketu, ki je sestavljen iz 15 slik in 15 animiranih slik, moramo v povpreču izdelati 1300 slik v različnih oblikah in velikostih, pri veliki paketi, ki se naredijo ob posebnih priložnostih, kot so npr. olimpijske igre, pa moramo narediti 15.000 ali več razlićnih formatov slik in animiranih slik. Pri tem moramo biti še posebej pazljivi, ker multimedijski strežniki ponavadi ne zaznajo, će je bila pri izdelavi narejena napaka (npr. slika je prevelika), in tako bomo napako opazili šele, ko jo bo končni kupec sprejel.
 

Slika 1: Postopek izdelave paketa grafićnih izdelkov za mobilne telefone

Slika 1: Postopek izdelave paketa grafičnih izdelkov za mobilne telefone

2.1 Izbira teme grafičnega paketa

Tema grafičnega paketa je zelo pomembna, ker na podlagi tega, kakšna je tema, tudi izberemo ciljno skupino, kateri bomo ta paket poizkusili prodati. Temo ponavadi določi naročnik. Ponavadi prinese paket fotografij, ki jih je sam fotografiral ali pa jih je kupil od kakšnega fotografa. Lahko pa se odloči za kakšen paket iz arhiva ponudnika ali kakšnega drugega podjetja (ta podjetja so ponavadi v tujini npr. Rusiji ali Nemčiji). Če se naročnik odloči za paket iz arhiva, mu predstavimo več možnosti, predvsem takih, ki so že na prvi pogled za njega primerni in so tudi primerni za trenutni letni čas (npr. teme z zimo predstavimo pozimi). Će ima naročnik še posebne želje, lahko naročimo tudi fotografa, ki nek določen objekt ali mesto fotografira (npr. mesto Maribor). Nato se mora naročnik tudi odločiti, kako velik bo paket. Ali bo imel samo slike ali tudi animirane slike in seveda tudi koliko slik potrebuje oz. koliko denarja ima na razpolago.

2.2 Definicija potreb in zahtev posameznega strežnika za distribucijo

Pri multimedijskih strežnikih, ki se uporabljajo za distribucijo izdelkov za mobilne telefone, ni predpisanega enotnega seznama zahtevanih oblik slik ali animiranih slik. Tako moramo ugotoviti, kakšne oblike slik želeni strežnik potrebuje in te informacije dodati na seznam, ki nam bo v pomoć pri izdelavi paketa. Ta seznam moramo vsaj enkrat mesećno obnoviti, ker novi mobilni telefoni prihajajo skoraj dnevno in strežniki se na to tudi prilagodijo (na strežnike so dodane nove zahteve po doloćenih dimenzijah slik ali animiranih slik). Medtem ko se zahtevani formati od strežnika do strežnika razlikujejo, se same lastnost formata ne. To pomeni, da bo pri sliki formata JPG, dimenzija 320×240, vedno zahtevana velikost 50Kb. Stvar, ki jo moramo tudi upoštevati, je sam naćin stiskanja, torej format stiskanja datoteke. Nekateri strežniki potrebujejo samo JPEG slike, nekateri samo GIF. So pa tudi strežniki, ki zahtevajo oba formata. Ta seznam moramo dokonćati, preden se lotimo naslednjega koraka, ker je nujno potreben pri nadaljnjem delu.

2.3 Izdelava treh glavnih oblik slike

Da lahko izdelamo paket slik ali animiranih slik, moramo najprej narediti tri glavne oblike slik oz. animiranih slik. Te oblike morajo biti v treh najvećjih resolucijah, ki jih imamo na spisku za izdelavo, po eno iz vsakega slikovnega razmerja (Aspect ratio). Ta razmerja so 1:1 (npr. 320×320), 2:1,5 (npr. 320×240) in 1,5:2 (npr. 240×320). Pri tej fazi izdelovanja potrebujem program za izdelavo slik kot sta na primer: Adobe Photoshop ali pa Corel Paint Shop Pro. Najprej si moramo natanćno ogledati sliko in po lastni presoji odloćiti, kaj je na sliki najpomembnejše in kaj lahko pri sliko »odrežemo«. Slike oz. fotografije so ponavadi v slikovnem razmerju 2:1,5 ali 1,5:2. Tako moramo nasprotno slikovno razmerje narediti sami in tako »odrezati« kar veliko kolićino te slike. Pri tem je potrebno uporabiti posebne šablone, ki so že vkljućene v programe, da lahko dosežemo natanćno takšno slikovno razmerje, kot ga potrebujemo. Iz teh treh glavnih oblik slike oz. animirane slike nato zaćnemo izdelovati vse nadaljnje slike, ki jih imamo na že pripravljenemu spisku naroćenih resolucij.

Primer: Fotografija je v originalu dimenzija 1600×1200, torej ima slikovno razmerje 2:1,5. Sliko lahko torej samo pomanjšamo in dobimo sliko v velikosti 320×240.

Slika 2: Da dobimo sliko v format 320:240 (1,5:2), original samo pomanjšamo.

Slika2: Da dobimo sliko v format 320:240 (1,5:2), original samo pomanjšamo.

Da dobimo slike v slikovnem razmerju 1:1 in 1,5:2 pa moramo slike s pomoćjo šablone oznaćiti in jih nato izrezati.

Slika 3: Izrezanje slike v format 240:320 (1,5:2) Izrezanje slike v format 320:320 (1:1)

Izrezanje slike v format 240:320 (1,5:2) Izrezanje slike v format 320:320 (1:1)

2.4 Izdelava grafičnega paketa

Izdelavo grafićnega paketa delimo na dva dela: izdelava slike in izdelava animirane slike. Postopka sta precej enaka, vendar pri izdelavi uporabljamo različne programe. Del izdelave animirane slike lahko naredimo v programu za izdelavo navadne slike (npr. Adobe Photoshop), vendar moramo doloćene elemente narediti v posebnem programu za izdelavo animiranih slik (npr. Animation Shop).

2.4.1 Izdelava slike

Kot je bilo že omenjeno, potrebujemo za izdelavo samega grafičnega paketa več stvari. Kot prvo potrebujemo spisek dimenzij slik oz. animiranih slik, ki so bile naročene oz. ki jih potrebujemo, da lahko doloćeno sliko pošljemo na izbran multimedijski strežnik. Pri izdelavi slik moramo biti zelo pazljivi, da upoštevamo tudi velikosti slik, ker ima većina mobilnih telefonov zelo omejeno kolićino podatkov, ki jih lahko shrani. Kot drugo pa je pomembno, da je velikost slik ćim manjša, da uporabnik pri prenosu slike nima pretirano velikega stroška (stroške za prenos slike na mobilni telefon mora kriti konćni kupec).

Tako kot pri izdelavi treh glavnih oblik slike, potrebujemo tudi pri izdelavi vseh ostalih slik grafićne programe kot sta Adobe Photoshop ali Corel Paint Shop Pro. Paketi se izdelujejo tako, da izdelamo vse slike v eni doloćeni dimenziji in ne ene slike v vseh različnih dimenzijah. Spisek razlićnih dimenzij, ki jih potrebujemo, je razdeljen v tri razlićne stolpce. V vsakem stolpcu so napisane dimenzije slik, ki imajo eno od treh glavnih slikovnih razmerij (1:1, 1,5:2, 2: 1,5). Slike lahko naredimo na klasićen naćin, torej tako, da sliko pomanjšamo in jo nato s posebnim ćarovnikom stisnemo tako, da dobimo želeno velikost slike. Drugi naćin je, da za izdelavo uporabimo macro, torej programirane bližnjice. Te bližnjice moramo sprogramirati sami, tako da delujejo optimalno. V teh bližnjicah so vkljućeni vsi ukazi, ki jih drugaće lastnoroćno izvedemo, da dobimo konćni izdelek. Izvedejo se tako, da najprej izberemo vse slike, ki jih želimo obdelati, nato program spremeni dimenzijo slike, ki je bila že vnaprej vnesena v macro. Ko je slika v pravilni dimenziji, program zaćne sliko stiskati. Stopnja stiskanja je bila prav tako vnesena v macro, vendar jo lahko v postopku izvajanja še dodatno spremenimo. Tako lahko dosežemo dve razlićni stvari. Će potrebujemo maksimalno kvaliteto, lahko velikost slike potisnemo do roba dovoljene velikosti, će pa nam je pomembno, da ima konćni uporabnik ćim manjše stroške, lahko velikost slike drastićno zmanjšamo, vendar pri tem izgubimo nekaj kvalitete slike. To ponovimo toliko krat, kot imamo razlićnih dimenzij na spisku.

Obstajajo pa tudi posebne slike, ki imajo tako imenovan vodni žig (watermark). To pomeni, da moramo v sliko samo še dodatno dodati logotip ponudnika, katerega multimedijski strežnik uporabljamo. Ta logotip je v klasićni slikovni obliki (JPEG, redko pa tudi v GIF) in se v sliko prilepi kot delno prozoren. To se naredi s pomoćjo plasti (ang. layers). Tudi to lahko naredimo s pomoćjo macro kode. To je tudi najnatanćnejši naćin, ker je v macroju zapisano, toćno kje mora biti logotip (npr. v spodnjem desnem kotu). Ko so vse slike konćane, jih razvrstimo v mape, ki so poimenovane po njihovih dimenzijah (npr. mapa se imenuje »320×240«).

2.4.2 Izdelava animirane slike

Animirana slika se izdela na zelo podoben naćin kot navadna slika, vendar animirano sliko vidimo kot serijo slik. Pri tem moramo uporabljati program kot je Corel Animation Shop. Ker so vse lahko v formatu GIF, je njihovo stiskanje bolj težavno kot je pri slikah, ki so v obliki JPEG. Animirane slike v GIF lahko stisnemo samo tako, da jim odvzamemo število barv, ki jih uporabljajo. To lahko povzroći, da se kvaliteta animirane slike drastićno poslabša. Pri animiranih slikah se to bolj pozna kot pri navadnih slikah v obliki GIF, ker število slik v animiranih slikah ni konstantno. To pomeni, da so lahko v eni animirani sliki združene tri slike, v drugi pa jih je deset. Nekatere animirane slike moramo nato tako obdelati, da jim odvzamemo doloćeno število slik. Pri tem moramo biti še posebej pozorni, saj kljućnih slik ne smemo odvzeti. Će odvzamemo preveć slik, animacija ne bo već potekala gladko. V skrajnem primeru moramo tudi kakšno animacijo, ki jo nismo izdelali sami, zavrniti. To se zgodi zelo redko in ta težava nastane ponavadi le pri eni doloćeni dimenziji, ki je zelo omejena (npr. animirana slika ima dimenzije 120×96 in ne sme preseči velikost 10Kb).

Prav tako moramo tudi pri animiranih slikah vkljućiti slike, ki imajo vodni žig, vendar je tukaj zadeva malo bolj težavna. Ker mora biti logotip na vseh slikah na natanćno enakem mestu, moram uporabiti tako imenovani »množićni prilep«. To pomeni, da logotip nastavimo in nalepimo na prvo sliko in je ta ukaz avtomatićno izveden na vseh ostalih slikah, ki so v tej animirani sliki. Macroje pri animiranih slikah ne moremo uporabiti, ker je vsaka animirana slika tako edinstvena, da natanćnega macroja ni mogoče napisati.

Slika 4: Animirana slika razdeljena v okvirje z logotipom operaterja

Slika 4: Animirana slika razdeljena v okvirje z logotipom operaterja

 

Izbir teme grafičnega paketa je pomembna, ker na podlagi le te izberemo ciljno skupino. Ponavadi jo določi naročnik.

Za distribucijo
izdelkov za mobilne telefone, uporabljamo muultimedijske strežnike, za katere ni predpisanega enotnega seznama
zahtevanih oblik slik ali animiranih slik. Tako moramo ugotoviti,
kakšne oblike slik želeni strežnik potrebuje in te informacije dodati
na seznam, ki nam bo v pomoć pri izdelavi paketa. Pred nadaljnim delom je to nujno potreben korak.

Da lahko izdelamo paket slik ali animiranih slik, moramo najprej
narediti tri glavne oblike slik oz. animiranih slik. Te oblike morajo
biti v treh najvećjih resolucijah, ki jih imamo na spisku za izdelavo,
po eno iz vsakega slikovnega razmerja (Aspect ratio).

Izdelava grafičnega paketa:

 • izdelava slike
 • izdelava animirane slike

Postopka sta precej enaka, vendar pri izdelavi uporabljamo različne programe


Oglaševanje in prenos paketa na multimedijske strežnike

Oglaševanje paketa običajno poteka preko znanih revij, katerih ciljna skupina so ponavadi predvsem mladi. Oglas se izdela v programu za vektorsko grafiko kot sta Adobe
Illustrator ali Corel Draw. Pri tem uporabimo slike, ki smo jih
izdelali v postopku »izdelava treh glavnih oblik slike«. Distribucija paketa pa je postopek pri katerem celoten paket prenesemo na
multimedijske strežnike, ki smo jih izbrali ali katere je izbral
naročnik paketa.

3 Distribucija in oglaševanje

Distribucija paketa je postopek pri katerem celoten paket prenesemo na multimedijske strežnike, ki smo jih izbrali ali katere je izbral naroćnik paketa. Oglaševanje paketa običajno poteka preko znanih revij, katerih ciljna skupina so ponavadi predvsem mladi. To se lahko spremeni na željo naročnika. V Sloveniji sta trenutno najbolj priljubljeni reviji Bravo in FHM. Vendar so te storitve zelo drage, tako da vsak oglas ponavadi objavimo le enkrat.

3.1 Prenos grafičnega paketa na strežnik/e

Ko je paket grafičnih izdelkov končan, moramo vsako sliko oz. animirano sliko posebej prenesti na multimedijski strežnik. Ti multimedijski strežniki so tako prirejeni, da lahko vse naredimo s klikanjem po ikonah. Kot prvo moramo vsaki sliki dodeliti ime. To ime mora biti smiselno in mora povedati bistvo slike oz. animirane slike. K imenu moramo še dodati kodo pod katero bomo ta izdelek kasneje oglaševali. Ko imamo vse te podatke, jih vnesemo v strežnik pod doloćeno kategorijo (slike ali animirane slike). Nato zaćnemo pošiljati slike po vrsti, najprej vse različne formate in šele ko končamo, se lahko lotimo naslednje slike ali animirane slike. To zahteva veliko časa in tudi pri tem delu moramo biti natančni. Če ta paket prenašamo na več strežnikov, lahko to traja celo već dni. Ko so vse te slike in animirane slike prenesene na strežnik/e, moramo izdelati še oglas in ga tudi objaviti.

3.2 Izdelava oglasa

Slika 5: Razporeditev oglasnega prostora

Slika 5: Razporeditev oglasnega prostora

Izdelava oglasa je povsem ločena zadeva. O tem bi lahko napisali drugo
seminarsko nalogo, vendar jo moram vsaj na kratko predstaviti. Oglas se
izdela v programu za vektorsko grafiko kot sta Adobe Illustrator ali
Corel Draw. Pri tem uporabimo slike, ki smo jih izdelali v postopku
»izdelava treh glavnih oblik slike«. Ponavadi se uporabi slika v
slikovnem razmerju 1:1, vendar je pomanjšana (na npr. 20×20). Te slike
nato prilepimo na ozadje, ki mora biti v enotni barvi, da so slike
jasno razvidne. Na takšen oglas poizkusimo prilepiti čim več slik, da
se prostor maksimalno izkoristi. Na oglas dodamo tudi informacije o
ponudniku, imena slik, kode slik in kako lahko uporabnik določeno sliko
naroči. Povprečen oglas je velik polovico A4 strani in zavzema vse
slike, fotografije in animirane slike, ki smo jih naredili in so na
voljo na ponudnikovem strežniku.

 

4 Sklep

Izdelava paketa grafičnih izdelkov je proces in zavzame veliko časa in zahteva veliko natančnosti. Pri izdelavi več tisoč slik na teden je možnost, da nastane napaka, velika in njene posledice so lahko zelo neprijetne. Tako se moramo postopka za izdelavo zelo natančno držati in vse stvari dvakrat pregledati. Da gladko izdelavo teh grafičnih izdelkov potrebujemo več mescev časa, v tem času se navadimo na programe, ki jih uporabljamo, v njih najdemo bližnjice in celo ustvarimo kakšen macro, ki nam to ponavljajoče delo olajša.

Pri izdelavi pa se vedno postavlja vprašanje, kaj je pomembnejše: čas ali kvaliteta? Oboje lahko imamo le do neke mere. Će stvari naredimo hitro, se pogosto pojavijo napake, slike so lahko nepravilno obrezane ali pa pri stiskanju slik nismo najbolj natanćni. Će si vzamemo veliko ćasa, so izdelki lahko veliko bolj kvalitetni, vendar za to potrebujemo dvakrat veććasa. Ugotovil sem, da moramo skleniti kompromis. Kvaliteta je pomembna, vendar si za njo ne smemo vzeti preveč časa. In po več mesecih dela lahko izdelovalec grafičnih izdelkov za mobilne telefon naredi paket v najkrajšem možnem času z zadovoljivo kvaliteto. Pri tem delu so torej izkušnje tisto, kar je najpomembnejše.

5 Seznam literature in virov

 • Knjige:

Adobe Creative Team., Adobe Photoshop CS3 Classroom in a Book, Adobe Press, 2007 Adobe Creative Team., Adobe Illustrator CS3 Classroom in a Book, Adobe Press, 2007

 • Domače strani: Raba interneta v Sloveniji:

http://www.ris.org/index.php?fl=1&nt=9&id=336&sid=480 Izdelava slik: https://learn.adobe.com/wiki/display/DC/Photoshop+tips Izdelava slik: https://learn.adobe.com/wiki/display/DC/Illustrator+tips Izdelava slik: https://learn.adobe.com/wiki/display/DC/Flash+Lite+images Izdelava slik: http://www.corel.com/servlet/Satellite?pagename=Corel3/Section/Display&sid=10470243151 19&gid=1047024331836&cid=1047024353448

 • Izdelava animiranih slik:

http://arizonakate.com/animations.html

 • Informacije o formatu JPEG:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jpg

 • Informacije o formatu GIF:

http://en.wikipedia.org/wiki/GIF

 • Pomoči:

Jasc Software Inc., Jasc Animation Shop™ 3.04 help file, Jasc Software, Inc., 2000

Distribucija: Vsako sliko oz. animirano sliko moramo posebej prenesti na multimedijski
strežnik. Ti multimedijski strežniki so tako prirejeni, da lahko vse
naredimo s klikanjem po ikonah.

Oglasi: Povprečen oglas je velik polovico A4 strani in zavzema vse slike,
fotografije in animirane slike, ki smo jih naredili in so na voljo na
ponudnikovem strežniku.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.