Kontroling v podjetju Elektro Maribor d.o.o

Računovodja

Študent: Jelka Kovačič

Jelka Kovačič je diplomntka programa računovodstvo, na višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjala dne 26. septembra 2008.

Predmet diplomskega dela je izboljšava obstoječega sistema kontrolinga v podjetju Elektro Maribor d. d. na podlagi primerjave s trenutnim in optimalnim stanjem, kot ga opisuje literatura. Ugotovitve so namenjene izvajalcem kontrolinga v podjetju oziroma tistim, ki pripravljajo informacije za odločanje, ter poslovodstvu, ki  na podlagi teh informacij sprejema odločitve.

Pri ugotavljanju stanja kontrolinga sem prišla do ugotovitve, da je do določene mere kontroling v podjetju že uveljavljen, vendar prihaja do nekaterih odstopanj pri teoriji in optimalno organiziranemu kontrolingu.

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem delu je diplomsko delo usmerjeno na teoretični del, ki je podprt z ugotovitvami raznih avtorjev. V drugem delu pa je poudarek na razlagi načina poslovanja in organiziranja službe za kontroling. Za kakovostno delovanje kontrolinga bi bilo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki sem jih pri pisanju diplomskega dela ugotovila. Zlasti bi bilo treba opredeliti mesta odgovornosti, bolje razviti strateško analiziranje in bolje opredeliti informacijske potrebe notranjih uporabnikov.

Prav bi bilo, da bi v podjetje vključili vse dejavnost, ki so značilne za kontroling: načrtovanje, kontrolo, proučevanje poslovanja in informiranje. Zlasti bi bilo treba učinkovito informirati notranje uporabnike informacij. Vsi zaposleni bi morali biti seznanjeni z nalogami in pomembnostjo kontrolinga; razviti bi bilo torej potrebno visoko podjetniško kulturo.

Pri pisanju diplomskega dela sem ugotovila, da v podjetju ne razpolagajo z navodili o organiziranosti kontrolinga, prav tako ne razpolagajo z navodili oziroma s pravilnikom o izvajanju kontrolinga.

Namen diplomskega dela je bil opredeliti osnovne značilnosti kakovostnega sistema kontrolinga in jih aplicirati v sistem kontrolinga v podjetju Elektro Maribor d. d.

Glede na predpostavke v uvodu diplomske naloge sem predstavila informacije, ki so mi bile na razpolago. Zaradi omejenih informacij nisem izdelala ali naročila izdelave posameznih analiz, s katerimi bi podkrepila ugotovitve, do katerih sem prišla. V prvih štirih poglavjih diplomske naloge sem teoretično opredelila kontroling kot izhodišče za primerjavo s kontrolingom in njegovo organiziranostjo v podjetju Elektro Maribor d. d., kjer sem prišla do ugotovitve glede ustreznosti organiziranja kontrolinga v podjetju.

Na osnovi navedenega sem mnenja, da bi morala biti služba za kontroling bolj vpeta v poslovanje podjetja, kar bi zahtevalo več dejavnosti v razvoju novih metodologij in iskanju ustrezne opredelitve kontrolinga v podjetju, zlasti z vidika, kako široko naj bodo opredeljene njegove naloge ter razmejitve med kontrolingom in managementom.

Ker se poslovno okolje podjetij še nikoli ni spreminjalo tako hitro kot danes, potrebujejo managerji pri opravljanju svojih zadolžitev pomoč. Pojavi se potreba po podporni organizacijski funkciji – kontrolingu. Ta zgolj pomaga pri zagotavljanju uresničevanja temeljnega cilja podjetja, medtem ko funkcija odločanja v ožjem pomenu besede ostaja v rokah managerjev.

Vendar morajo biti pri tem izpolnjene določene zahteve. Podjetje mora imeti jasno izoblikovane strateške, srednjeročne in operativne cilje ter opredeljene naloge za doseganje teh ciljev. Vodenje mora biti decentralizirano, pravice, dolžnosti in pristojnosti pa primerno delegirane. Razvita mora biti visoka podjetniška kultura, vsi zaposleni pa seznanjeni z nalogami in s pomembnostjo kontrolinga. Pomemben dejavnik pri vzpostavitvi kontrolinga je tudi dosežena raven razvoja informacijskih tehnologij in s tem obstoječi informacijski sistem.

Čeprav ni mogoče predvideti vseh vplivov na poslovanje, lahko vodstvo podjetja uporabi različne pristope za izboljšanje svojih poslovnih rezultatov in obvladovanje teh vplivov. Kakovosten sistem kontrolinga namreč povečuje učinkovitost in uspešnost poslovanja podjetja in tako predstavlja njegovo konkurenčno prednost zlasti v dinamičnem in raznolikem poslovnem okolju. Zato je kontroling v podjetju tisti sistem, ki deluje usmerjevalno, spodbuja k spremembam, spodbuja skupne vrednote podjetja, deluje partnersko do poslovodstva in zaposlenih, vzpostavlja celovit informacijski sistem ter uporablja sodobne metode spremljanja poslovanja.

Primerjava sistema kontrolinga v Elektro Maribor d. d. s strokovno literaturo kaže na številne pomanjkljivosti. Tako vloga, namen kot tudi glavne dejavnosti kontrolinga niso dovolj skladne s tistimi, ki jih navajajo strokovnjaki s področja kontrolinga. Taka zasnova kontrolinga ne more kakovostno nuditi dobre informacijske podpore vodstvu podjetja. Na navedene pomanjkljivosti je treba opozoriti, saj vplivajo na kakovost kontrolinga v Elektro Maribor d. d.

Te pomanjkljivosti so:  

  • celoten proces usklajevanja poteka individualno,
  • opredeliti je treba mesta odgovornosti,
  • premalo je razvito zlasti strateško analiziranje,
  • treba je jasno opredeliti informacijske potrebe notranjih uporabnikov.

V intervjuju z vodjo Službe za kontroling v podjetju z informacijami in podatki, s katerimi sem v nalogi razpolagala, sem prišla do ugotovitve, da v podjetju ne razpolagajo z organizacijskim predpisom o kontrolingu in strateškem razvoju, prav tako ne razpolagajo z navodili za delo v kontrolingu in strateškem razvoju.

Zato sem naredila primerjavo obstoječega stanja kontrolinga – do katere stopnje je bil pripravljen in teorijo, kako bi naj dejansko deloval oziroma kako naj bi bil kontroling optimalno organiziran.

Največja težava v podjetju je, da se problemi rešujejo »ad hoc«, kar pomeni, da podjetje nima dejansko začrtane poti za v prihodnje. Prav tako nima dejansko določenih merljivih ciljev, s katerimi bi lahko primerjali načrtovane cilje in dosežene podatke. Podjetje sicer spremlja uresničevanje ciljev s pomočjo finančnih in nefinančnih kazalnikov. Vendar so ti kazalniki neustrezni, ker uporabnikom ne dajejo kakovostnih podatkov za odločanje in nimajo ustreznega merila, na katerem bi bilo mogoče oblikovati ustrezne poslovne odločitve. Kar pomeni, da je tak sistem kazalnikov potreben prenove.

Rešitev bi bila tudi, da bi vodstvo podjetja določilo dejansko merljive cilje, pripravilo navodila oziroma zadolžilo odgovorno osebo za kontroling ali kogar  koli od zaposlenih, da pripravi navodila ali pravilnik o izvajanju kontrolinga.

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.