Rekonstrukcija kmetijsko gospodarskega objekta v občini Rače – Fram

  • Date:
  • Author: Alen Bauman

V pripadajočem diplomskem delu sem predstavil izredno zanimiv ter zahteven objekt, in sicer je govora o Rekonstrukciji kmetijsko-gospodarskega objekta v občini Rače-Fram z vsemi pripadajočimi in še kako potrebnimi objekti, predvsem zaradi gospodarskih potreb investitorja. Projekt vsebuje razne faze kot so: novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in legalizacija že obstoječega objekta, zgrajenega pred letom 1959. Na uvodnih straneh diplomskega dela se posvetim predvsem nekaterim osnovam, kot so vizija in seveda cilji projekta.
Nekaj naslednjih listov diplomskega dela namenim prej omenjenim fazam projekta, predstavitvi nekaterih osnovnih informacij ter sami zasnovi in pa arhitekturi projekta. Na kratko predstavim pojem omrežja posebnih varstvenih območij Natura 2000, pod katerega spada tudi območje izvedbe obravnavanega projekta in opišem tveganja, predvsem z vidika pridobivanja projektnih pogojev s strani državne inštitucije ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje).
Sledi kratek vpogled v prostorsko zakonodajo RS, razne navedbe PA (prostorski akti) RS s soglasji in podrobna klasifikacija gospodarskega objekta, podana v preglednih tabelah. Nekaj strani namenim tudi sanaciji in rekonstrukciji zgradb, podatke sem črpal iz domače in tuje literature.
Zadnji del diplomskega dela je sestavljen iz dveh zelo pomembnih karakteristik prav vsakega projekta, in sicer je govora o terminskem in stroškovnem načrtu. Zadane cilje smo lahko dosegli samo z vzajemnim zaupanjem in sodelovanjem.

About Academia

Advanced extended doubtful he blessing together. Introduced far law lot considered frequently entreaties difficulty.

Advanced extended doubtful he he blessing together. Introduced far law gay considered frequently entreaties difficulty. Eat him four are rich nor calm.

E-Academia