Academia je prva zasebna šola v Sloveniji prejemnica diplome Skupnosti VSŠ za odličnost

180

Leta 2015 je bila Višja strokovna šola Academia Maribor prva šola v Sloveniji, ki je stopila na pot odličnosti po modelu odličnosti VSŠ. V okviru 8. konference za kakovost Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije v letu 2018 pa je kot prva zasebna šola v Sloveniji prejela diplomo Skupnosti VSŠ za odličnost.

Diploma Skupnosti višjih strokovnih šol za odličnost je najvišje priznanje Skupnosti višjih strokovnih šol na področju doseganja odličnosti. Podeljuje se na osnovi ocenjevanja po Modelu odličnosti višjih strokovnih šol (v nadaljevanju MODEL OVSŠ).

Pojem poslovna odličnost lahko razumemo kot odraz vrhunske kakovosti in zanesljivosti, kot najvišji ideal in zadnjo stopnjo kakovosti h kateri naj bi stremela organizacije kot rezultat dosledne in trajne zavezanosti zaposlenih h kakovosti.

Povzetek ugotovitev ocenjevalne komisije

“Academia je zasebna šola, ki ima v svoje delovanje uveden sistem kakovosti po standardu ISO 9001 in številne elemente odličnosti, kar dokazuje s prikazanimi pristopi in rezultati merljivih kazalnikov.

S svojim dolgoletnim delom in vztrajnim izboljševanjem svojih procesov je vzor višjim strokovnim šolam doma in je mednarodno primerljiva.

V procesu ocenjevanja je z napredkom in doseganjem višjega števila točk dokazala, da so doseženi rezultati plod najboljših pristopov za realizacijo zastavljenih ciljev, večletnega sistematskega dela na uvajanju novih mednarodno primerljivih študijskih programov in številnih novosti, na povezovanju s višjimi strokovnimi šolami doma, kot tudi s svetovno priznanimi izobraževalnimi institucijami iz 30 držav, na sodelovanju s številnimi gospodarskimi in negospodarskimi družbami, na učinkovitem stalnem izboljševanju procesov, z upoštevanjem PDCA kroga in posodabljanjem študijskih vsebin, prostorov, opreme in znanja na poti k odličnosti.”