Komu študij od doma odsvetujemo?

Študij od doma odsvetujemo študentom brez stalne zaposlitve in študentom, ki delajo in/ali prebivajo bližje manj kot 60km od sedeža šole v Mariboru.

Kakšno opremo potrebujem doma za študij od doma?

Sodoben in dovolj zmogljiv osebni ali prenosni računalnik (naj ne bo starejši od 5 let), slušalke z mikrofonom, spletna kamera ter dostop do interneta (širokopasovna povezava s hitrostjo najmanj 4/2 Mbps), operacijski sistem Windows 10 ali Mac OS X ali več, spletni brskalnik Firefox, Chrome ali Safari, pregledovalnik PDF dokumentov.

So programi akreditirani in javno veljavni?

Vsi programi, ki jih izvajamo na Višji strokovni šoli Academia Maribor so akreditirani in javno-veljavni.

Ali lahko ob študiju še delam?

Da. Študijski proces je prilagojen zaposlenim za polni delovni čas in mladim, ki si ob študiju želijo priložnostnega dela.

Je prisotnost na predavanjih in vajah obvezna?

Prisotnost na predavanjih, razen na programu medijska produkcija, ni obvezna, je pa obvezna prisotnost (oz. opravljanje) seminarskih in laboratorijskih vaj. Izostanek na obveznih srečanjih lahko študentje nadomestijo s samostojno izdelavo vaj in/ali povzetka predavanj.

Kolikokrat na teden so predavanja in vaje?

Predavanja in vaje potekajo v modularni obliki, to je predmet za predmetom, 2-3x tedensko med 16. in 20. uro. Pri večjem številu študentov vaje dodatnih skupin potekajo v dodatnih popoldanskih (12.00 – 16.00) ali dopoldanskih (08.00 – 12.00) terminih. Razporeditev v skupine je prilagojena delovnim obveznostim posameznega študenta.

Kaj se zgodi če študija ne zaključim v roku 2 let?

Študijsko leto lahko enkrat ponavljate ter s tem ohranite pravice iz statusa študenta. Za tem lahko študij zaključujete z evidenčnim vpisom, v katerem pa ne morete več ohraniti pravic iz statusa študenta.  Dodatno se lahko študentu iz upravičenih razlogov drugega odstavka Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) starševstva, vojaške obveznosti ali težke bolezni status podaljša, vendar največ za eno leto. V primeru ponavljanja leta študija ali evidenčnega vpisa dodatne šolnine ne zaračunavamo. V primeru, da je od zadnjega vpisa preteklo več kot 3 koledarska leta, šola za preostale obveznosti v sorazmernem deležu zaračuna šolnino.

Ali je lahko plačnik študija moj delodajalec ali nekdo drug?

Da. Plačnik študija je lahko Vaš delodajalec, družinski član ali tretja oseba. Za ureditev plačnika oziroma spremembe plačnika študija se pripravi tripartitna študijska pogodba ali izpolni izjava o plačniku študija.

Pod kakšnimi pogoji lahko fizična oseba plačuje študij obročno?

Fizična oseba, plačnik študija, lahko študij plačuje v mesečnih obrokih računa Academie:

  • če je polnoletna,
  • če je poslovno sposobna in lahko to svojo plačilno sposobnost Academii dokaže,
  • če ima stalno bivališče v R Sloveniji oz. na območju EU

V primeru, da plačnik študija ni plačilno sposoben lahko plačnik študija plačilno sposobnost dokaže z overjeno Izjavo poroka o prevzemu dolga.

Koliko stane priznavanje predhodno opravljenih izpitov na drugih šolah?

Postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja je na Višji strokovni šoli Academia Maribor brezplačen.

Ali je možno znižanje šolnine v kolikor imam priznane predhodno opravljene predmete?

Da. V primeru, da ima študent priznanih več kot 1/3 oziroma 38 KT po ECTS obveznosti študijskega programa, se mu šolnina sorazmerno zniža. Ugodnosti (popusti) se ne seštevajo.

Ali lahko plačujem šolnino mesečno v obrokih?

Da. Šolnino je možno plačevati v mesečnih obrokih, 24 mesečnih obrokov v dveh letih študija.

Kje lahko opravljam praktično izobraževanje?

Prakso v podjetju lahko opravljate v partnerskih podjetjih in organizacijah Academie, v podjetju v katerem ste zaposleni v kolikor izpolnjuje pogoje ali v tretjem podjetju po Vaši izbiri, v kolikor izpolnjuje pogoje. Prakso lahko opravljate v Sloveniji ali tujini, tudi v okviru programa Erasmus+.

Ali se mi lahko praktično izobraževanje prizna na podlagi delovnih izkušenj?

Da. V kolikor ste na dan vpisa v šolo imeli več kot 2 leti delovnih izkušenj s področja vsebin študijskega programa, lahko prakso v podjetju priznavate. Študijska komisija na podlagi podane vloge prakso prizna v celoti, delno ali pa je ne prizna. V vsakem primeru študent opravi še karierni del praktičnega izobraževanja ter pripadajoče projektne naloge.

Lahko opravljam prakso v tujini?

Da. Prakso lahko opravljate tudi v tujini, za kar Vas dodatno s štipendijami spodbujamo tudi v okviru programa Erasmus+.

Ali sem lahko prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje?

Da. Ob in med vpisom na Višjo strokovno šolo Academia Maribor ste lahko prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje.

Ali je na katerem izmed študijskem programov omejitev vpisa?

Omejitev vpisa je odvisna od interesa kandidatov za študij v posameznem letu. V preteklosti so že bile omejitve vpisa zato priporočamo čim hitrejšo rezervacijo vpisnega mesta s prijavo in vpisom.

Kaj če med študijem zaidem v težave in ne zmorem plačevati šolnine?

V primeru, da zaidete v finančne težave in ne zmorete plačevati šolnine Vas vabimo, da oddate vlogo za odlog plačila zapadlih obveznosti. Potrudili se bomo, da skupaj najdemo ustrezno rešitev.

Kaj je BTEC Higher National Diploma?

BTEC Higher National Diploma je javnoveljvna listina Velike Britanije. Programi BTEC Higher National Diplome se izvajajo v več kot 70 državah sveta in velja za najprepoznavnejšo listino na področju te ravni izobraževanja na svetu.

Si lahko na šoli sposodim multimedijsko opremo za lastne projekte?

Vsekakor. V kolikor oprema ni v uporabi ste vabljeni k brezplačni izposoji multimedijske opreme šole tudi za lastne projekte.

Ali lahko koristim ugodnosti iz statusa študenta?

Da. V kolikor niste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS Slovenije kot aktivni iskalec zaposlitve lahko koristite pravice iz statusa študenta, kot so študentsko delo, subvencionirana prehrana, štipendije, bivanje, subvencioniran prevoz, zdravstveno zavarovanje in drugo. Določene pravice so omejene s starostjo študenta.

Kdaj so uradne ure šole?

V času predavanj in vaj (oktober – junij) smo za Vas na voljo vsak delavnik med 9. in 20. uro. V času poletnega delovnega časa smo za Vas na voljo vsak delavnik med 8.30 in 17.30 uro ter ob petkih do 12.30 ure.

Kako je diploma priznana v tujini?

Obe listini, BTEC Higher National Diploma Velike Britanije in diploma višješolskega strokovnega študija R Slovenije sta v tujini priznana skladno z načeli Bolonjskega procesa. Dodatno je britanska listina neposredno priznana na več kot 200 univerzah po svetu, ki Vam omogočajo neposredni vpis v 3. letnik dodiplomskega študija.

Ali lahko vpis opravim od doma?

Da. Sporočite Vašo željo po vpisu od doma in o (e)pošti Vam bomo posredovali ustrezno dokumentacijo.

Kaj je Academia?

Academia je akreditirana zasebna višja strokovna šola, ki izvaja javnoveljavne programe R Slovenije in Velike Britanije, vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Sveta za poslovno in tehnološko izobraževanje Velike Britanije (BTEC).

Kaj potrebujem za ob vpisu?

Ob vpisu na Višjo strokovno šolo Academia Maribor potrebujete osebni dokument, originalne listine o zaključku srednješolskega izobraževanja ter osebno fotografijo.

Ali je študij na Academii redni ali izredni?

Na Academii izvajamo ti. izredni študij, ki je po izvedbi študijskega procesa prilagojen zaposlenim. Študij je po pridobljenih znanjih in kompetencah enakovreden rednemu študiju.

Ali lahko imam status športnika?

Da. Po vpisu na Višjo strokovno šolo Academia Maribor lahko oddate vlogo za pridobitev statusa športnika. Na podlagi Vaše ravni športnega udejstvovanja Vam izdelamo osebni izobraževalni načrt.

Kaj pomeni dvojna diploma Velike Britanije in Slovenije?

Ob vpisu na Višjo strokovno šolo Academia Maribor vzporedno opravljate dva programa (slovenski in britanski program) za pridobitev dveh listin ob uspešnem zaključku študija.

Kdaj in koliko je razpisanih izpitnih rokov?

V posameznem študijskem letu so razpisani vsaj 3 redni izpitni roki za vsak predmet. Prvi rok je razpisan praviloma 14 dni po zaključku predavanj in vaj predmeta, drugi rok 14 dni po prvem roku ter tretji rok v drugi polovici avgusta ali prvi polovici septembra. Na prošnjo študentov, šola razpiše še dodatne izredne roke skladno z dogovorom.

Kolikšne stroške imam s ponavljanem leta študija?

V primeru ponavljanja leta študija Academie ne zaračunava dodatne šolnine. Študent poravna le vpisnino za ponavljanje.

Ali se mi priznajo tudi neformalno pridobljena znanja in kompetence?

Da. V kolikor imate pridobljena neformalna znanja in kompetence, ko so na primer IKT industrijski certifikati, izpit iz ZUP, orožni list, nacionalne poklicne kvalifikacije ali drugo, lahko ta znanja ob ustrezni enakovredni zahtevnosti in obsegu dela študijskega programa uveljavljate v postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja. Postopek je brezplačen.

Kakšni so drugi stroški študija?

Trudimo se, da so vsi stroški povezani s študijem že zajeti v šolnini in vpisnini. Drugih obveznih dodatnih stroškov študija ni.

Kje se opravljajo izpiti Academia izpitnega centra?

Izpiti se opravljajo izključno v nadzorovanem in pooblaščenem prostoru Academie v Mariboru, Glavni trg 17b.

V katerem jeziku poteka izpit v izpitnem centru?

Izpiti v izpitnem centru za pridobitev certifikatov industrije potekajo v angleškem jeziku.

Kako dolgo traja posamezen izpit?

Posamezen izpit za pridobitev certifikatov industrije traja 50 minut.

X