Ali lahko koristim ugodnosti iz statusa študenta?

Da. V kolikor niste zaposleni ali prijavljeni na Zavodu RS Slovenije kot aktivni iskalec zaposlitve lahko koristite pravice iz statusa študenta, kot so študentsko delo, subvencionirana prehrana, štipendije, bivanje, subvencioniran prevoz, zdravstveno zavarovanje in drugo. Določene pravice so omejene s starostjo študenta.

Kako je diploma priznana v tujini?

Obe listini, BTEC Higher National Diploma Velike Britanije in diploma višješolskega strokovnega študija R Slovenije sta v tujini priznana skladno z načeli Bolonjskega procesa. Dodatno je britanska listina neposredno priznana na več kot 200 univerzah po svetu, ki Vam omogočajo neposredni vpis v 3. letnik dodiplomskega študija.

Kaj je Academia?

Academia je akreditirana zasebna višja strokovna šola, ki izvaja javnoveljavne programe R Slovenije in Velike Britanije, vpisana v razvid Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Sveta za poslovno in tehnološko izobraževanje Velike Britanije (BTEC).

Ali je študij na Academii redni ali izredni?

Na Academii izvajamo ti. izredni študij, ki je po izvedbi študijskega procesa prilagojen zaposlenim. Študij je po pridobljenih znanjih in kompetencah enakovreden rednemu študiju.

Ali lahko imam status športnika?

Da. Po vpisu na Višjo strokovno šolo Academia Maribor lahko oddate vlogo za pridobitev statusa športnika. Na podlagi Vaše ravni športnega udejstvovanja Vam izdelamo osebni izobraževalni načrt.

Ali lahko ob študiju še delam?

Da. Študijski proces je prilagojen zaposlenim za polni delovni čas in mladim, ki si ob študiju želijo priložnostnega dela.

Je prisotnost na predavanjih in vajah obvezna?

Prisotnost na predavanjih, razen na programu medijska produkcija, ni obvezna, je pa obvezna prisotnost (oz. opravljanje) seminarskih in laboratorijskih vaj. Izostanek na obveznih srečanjih lahko študentje nadomestijo s samostojno izdelavo vaj in/ali povzetka predavanj.

Kolikokrat na teden so predavanja in vaje?

Predavanja in vaje potekajo v modularni obliki, to je predmet za predmetom, 2-3x tedensko med 16. in 20. uro. Pri večjem številu študentov vaje dodatnih skupin potekajo v dodatnih popoldanskih (12.00 – 16.00) ali dopoldanskih (08.00 – 12.00) terminih. Razporeditev v skupine je prilagojena delovnim obveznostim posameznega študenta.

Kaj se zgodi če študija ne zaključim v roku 2 let?

Študijsko leto lahko enkrat ponavljate ter s tem ohranite pravice iz statusa študenta. Za tem lahko študij zaključujete z evidenčnim vpisom, v katerem pa ne morete več ohraniti pravic iz statusa študenta.  Dodatno se lahko študentu iz upravičenih razlogov drugega odstavka Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04 in 100/13) starševstva, vojaške obveznosti ali težke bolezni status podaljša, vendar največ za eno leto. V primeru ponavljanja leta študija ali evidenčnega vpisa dodatne šolnine ne zaračunavamo. V primeru, da je od zadnjega vpisa preteklo več kot 3 koledarska leta, šola za preostale obveznosti v sorazmernem deležu zaračuna šolnino.

Pod kakšnimi pogoji lahko fizična oseba plačuje študij obročno?

Fizična oseba, plačnik študija, lahko študij plačuje v mesečnih obrokih računa Academie:

  • če je polnoletna,
  • če je poslovno sposobna in lahko to svojo plačilno sposobnost Academii dokaže,
  • če ima stalno bivališče v R Sloveniji oz. na območju EU

V primeru, da plačnik študija ni plačilno sposoben lahko plačnik študija plačilno sposobnost dokaže z overjeno Izjavo poroka o prevzemu dolga.

Koliko stane priznavanje predhodno opravljenih izpitov na drugih šolah?

Postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja je na Višji strokovni šoli Academia Maribor brezplačen.

Ali je možno znižanje šolnine v kolikor imam priznane predhodno opravljene predmete?

Da. V primeru, da ima študent priznanih več kot 1/3 oziroma 38 KT po ECTS obveznosti študijskega programa, se mu šolnina sorazmerno zniža. Ugodnosti (popusti) se ne seštevajo.

Kje lahko opravljam praktično izobraževanje?

Prakso v podjetju lahko opravljate v partnerskih podjetjih in organizacijah Academie, v podjetju v katerem ste zaposleni v kolikor izpolnjuje pogoje ali v tretjem podjetju po Vaši izbiri, v kolikor izpolnjuje pogoje. Prakso lahko opravljate v Sloveniji ali tujini, tudi v okviru programa Erasmus+.

Kaj če med študijem zaidem v težave in ne zmorem plačevati šolnine?

V primeru, da zaidete v finančne težave in ne zmorete plačevati šolnine Vas vabimo, da oddate vlogo za odlog plačila zapadlih obveznosti. Potrudili se bomo, da skupaj najdemo ustrezno rešitev.

Ali lahko vpis opravim od doma?

Da. Sporočite Vašo željo po vpisu od doma in o (e)pošti Vam bomo posredovali ustrezno dokumentacijo.

Ali se mi priznajo tudi neformalno pridobljena znanja in kompetence?

Da. V kolikor imate pridobljena neformalna znanja in kompetence, ko so na primer IKT industrijski certifikati, izpit iz ZUP, orožni list, nacionalne poklicne kvalifikacije ali drugo, lahko ta znanja ob ustrezni enakovredni zahtevnosti in obsegu dela študijskega programa uveljavljate v postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja. Postopek je brezplačen.

Kakšni so drugi stroški študija?

Trudimo se, da so vsi stroški povezani s študijem že zajeti v šolnini in vpisnini. Drugih obveznih dodatnih stroškov študija ni.

X