Nadgradnja sistema kakovosti iz ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015 v podjetju

139

Kakovost je skladnost proizvoda, ki je določena z uskladitvijo zahtev med kupcem in proizvajalcem. Če je proizvod kakovosten in ustreza dogovoru, potem sta obe strani zadovoljni. Kakovost ni prepuščena naključju, je odraz planiranja, načrtovanja, natančnosti in vestnosti. Prav tako kakovost predstavlja pomembno vlogo v poslovnem svetu. Konkurenca na tržišču je vedno hujša. Konkurenti ponujajo primerljive ali celo boljše proizvode za enako ali celo nižjo ceno. Zato mora celotno podjetje kakovostno poslovati in biti osredotočeno na kakovostne proizvode. Podjetja si prizadevajo, da čim bolj izpolnijo pričakovanja kupcev oz. odjemalcev. Če želimo ostati na trgu dolgoročno in imeti zaupanje kupcev, potem moramo stremeti h kakovosti proizvodov.

Podjetje se mora prilagajati okolju globalnega, političnega in ekonomskega sveta. Če se podjetje prilagodi, so možnosti za preživetje na trgu in razvoj večje. Standard ISO 9001:2015 stremi k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja. Odraz našega poslovanja pa so kupci, ki povečajo rast poslovanja.

Pri uvajanju standarda ISO 9001 se v podjetju zgodi velika sprememba pri organizacijskih spremembah. Naše podjetje že ima ISO 9001:2008, zato ni veliko sprememb pri organizaciji. Naše podjetje je majhno. Takšno podjetje zaznamuje prilagodljivost in racionalnost, zato je potrebno upoštevati sistem vodenja kakovosti. Delo v podjetju je produktivno in intenzivno, vsak zaposleni ima poleg svojih nalog tudi dodatne naloge. Zato je veliko zaposlenih vključenih neposredno v sistem vodenja kakovosti. Kot rečeno so naloge razdeljene med več zaposlenih, torej se s sistemom kakovosti ne ukvarja samo ena oseba. V podjetju že več let uspešno obvladujemo ISO 9001:2008, zato nam nov ISO 9001:2015 ne predstavlja nekaj čisto novega. Razlike med obema standardoma poznamo, zato se posvetimo samo posodobitvam. Posodobili smo poslovnik kakovosti, kateri služi kot osnova za obvladovanje zapisov in dokumentov. S posodobljenim poslovnikom bo podjetju lažje in hitreje spremljati vzdrževanje in ocenjevanje sistema kakovosti v podjetju. Naš poslovnik zajema: uvod, predstavitev podjetja, sistem vodenja kakovosti in spremembe.

V podjetju vodstvo podjetja motivira zaposlene ter vključi vse zaposlene k doseganju zastavljenih ciljev. Kot določa PDCA krog, je potrebno redno spremljati, izboljševati in vzdrževati sistem vodenja kakovosti. Pri samem sistemu kakovosti imajo pomembno vlogo tudi odjemalci oz. kupci. Redno je potrebno izvajati nadzor in merjenje zadovoljstva kupcev, saj nam to pomaga, da odpravimo ponavljajoče neskladnosti s pomočjo korektivnih in preventivnih ukrepov. Mislim, da s tem lahko dosežemo višjo raven komunikacije z odjemalci in preprečimo konfliktne situacije zaradi napačnega razumevanja zahtev s strani kupcev.

Če želimo izboljšati sistem kakovosti, ga lahko tako, da izobražujemo ter motiviramo zaposlene in s tem dvignemo zavest in pomen kakovosti.

Kakovost v podjetju je najpomembnejša in zavedati se je mora vsako podjetje. Kakovost mora biti zagotovljena v celotnem podjetju in ne samo na nekaterih procesih. Podjetja, katera imajo sistem vodenja kakovosti, lažje dosežejo zastavljene cilje. Število certificiranih podjetij se letno povečuje. Prav tako podjetja, ki imajo uveden ISO 9001:2015, raje sodelujejo med seboj, ker ni potrebno izvajati dodatnih kontrol, saj proizvodi ustrezajo standardu. Nekatera podjetja, ki sodelujejo, postanejo partnerji. Na tržišču pa si najlažje zagotovimo zaupanje kupcev, če so naši proizvodi kakovostni.

Zastavljene hipoteze so potrjene. Podjetje ima boljši pregled nad dobavitelji, če se pregled vodi v Excelovi tabeli. Zaradi sistema vodenja kakovosti je podjetje konkurenčnejše na trgu.

Prav tako sem dosegel zastavljene cilje. Sistem vodenja kakovosti se je posodobil na ISO 9001:2015, postali smo konkurenčnejši. V sistem smo vpeljali razne tabele in s tem imamo lažji pregled nad kontrolo izdelave proizvodov.