NAKVIS: Academia primer dobre prakse

297

S strani Sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je Višja strokovni šoli Academia prejela mnenje glede doseganja standardov, določene z Merili za zunanja evalvacijo višjih strokovnih šol.

Svet agencije je vlogo obravnaval 21. aprila 2016 po vseh kriterijih presoje iz meril: vpetost v okolje, delovanje višje strokovne šole, kadri, študenti, materialni pogoji in zagotavljanje kakovosti.

Svet agencije je v obravnavi izpostavil sistem kakovosti, ki je vzpostavljen na VSŠ Academia ter ga imenovala kot primer dobre prakse v slovenskem višješolskem prostoru.

Skupina strokovnjakov je namreč v okviru postopka evalvacije šole opravila tudi obisk VSŠ Academia med 21. januarjem in 22. januarjem 2016 v katerem so sodelovali predstavniki:

 • Referent v študijskem referatu, izvršni direktor ter vodja projektov / pravnica (3);
 • Študenti, predstavniki vseh petih študijskih programov (17);
 • Organi zavoda, člani strateškega sveta, študijske komisije in vodje strokovnih aktivov (10);
 • Člani komisije za kakovost (8);
 • Diplomantov vseh petih študijskih programov (18);
 • Organizatorji praktičnega usposabljanja, mentorji iz podjetij in predstavniki delodajalcev (14);
 • Predavatelji in inštruktorji vseh petih programov (19).

Skupno je skupina strokovnjakov opravila razgovor s 89 deležniki Višje strokovne šole Academia.

Download full insight

Ugotovitve skupine strokovnjakov

Prednosti Academie – Vpetost v okolje

 • prepoznavnost šole in njena tradicija v regionalnem okolju, odličen poslovni odnos s potencialnimi delodajalci in drugimi deležniki v okolju;
 • visoka zaposljivost diplomantov šole in zadovoljstvo delodajalcev s pridobljenimi učnimi izidi diplomantov;
 • povezanost šole z diplomanti tudi po več letih od diplomiranja;
 • odlične izkušnje diplomantov zaradi osebnega pristopa in pridobljenih praktičnih znanj – diplomanti kot promotorji šole ter
 • pridobitev certifikatov kakovosti in nadaljnji trud za pridobitev novih povečuje vlogo in pomen šole v ožjem in širšem okolju

Prednosti Academie – Delovanje višje strokovne šole

 • zelo kompatkna notranja organizacija, ki učinkovito sloni na dobro sodelujočih sodelavcih;
 • odlična odzivnost, prilagodljivost in delovanje vodstva in podpornih služb (pravnica, referent);
 • jasna usmeritev v delovanje v skladu s standardi kakovosti, kar zahteva stalno pripravljenost, učinkovitost in doslednost;
 • redno informiranje predavateljev, študentov, diplomantov, zaposlenih in javnosti z novicami, povezanimi s šolo ter
 • visoko angažirano vodstvo, ki se z diverzifikacijo programov in prehajanjem v druge panoge uspešno prilagaja zahtevnim razmeram na trgu.

Prednosti Academie – Kadri

 • pripravljenost kadrov prilagajanja na uvajanje sprememb v šoli;
 • razpoložljivost vseh kadrov študentom, motiviranje in socialni čut do študentov;
 • visok standard študentskega mnenja za nadaljnje sodelovanje predavateljev ter
 • vključevanje gostujočih strokovnjakov in terenske izvede pouka

Prednosti Academie – Študenti

 • velika skrb osebja za dobro počutje študentov, za njihov uspešen študij, spodbujanje njihovega osebnega razvoja;
 • brezplačni pripravljalni tečaji tujih jezikov ter;
 • pomoč, odzivnost ter komunikacija med študenti – referatom – vodstvom.

Prednosti Academie – Materialne razmere

 • dobro opremljene računalniške učilnice s sodobno strojno in programsko opremo in možnostjo uporabe nekaterih programskih orodij na svojih zasebnih računalnikih;
 • eAcademia z vsemi storitvami, dostop do posnetih predavanj,
 • javna objava diplomskih del,
 • preverjanje plagiatorstva pri vseh zaključnih in drugih delih ter
 • stabilne finančne razmere in obvladovanje morebitnih tveganj.

Prednosti Academie – Zagotavljanja kakovosti

 • pridobljeni številni standardi kakovosti in odličnosti;
 • pridobivanje mednarodne evalvacije Združenega kraljestva;
 • zelo pozitiven in proaktiven odnos vodstva šole do pomena izboljševanja kakovosti in krepitve kulture kakovosti na višji šoli;
 • učinkovito formalno in neformalno reševanje težav študentov s strani vodstva in podpornih služb;
 • zgledno pripravljeno samoevalvacijsko poročilo ter
 • aktivno posodabljanje učnih vsebin v skladu z zakonskimi možnostmi.