OECD objavil poročilo o stanju spretnosti v Sloveniji

231
Vir: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/55/10113/

OECD je 26. junija 2017, na svoji spletni strani objavil zaključno poročilo o oceni stanja spretnosti v Sloveniji. Slovenija v sodelovanju z OECD zaključuje ocenjevanje stanja spretnosti v okviru projekta Strategija razvoja in uporabe spretnosti v Sloveniji (Skills Strategy) in vstopa v fazo priprave akcijskega načrta.

Slovenija je sodelovanje z OECD v projektu pričela konec leta 2015. Poleg resornih ministrstev in vladne službe je v projekt bilo vključenih več kot 120 različnih organizacij iz vse Slovenije, med njimi tudi Višja strokovna šola Academia Maribor.

Priporočila OECD za Slovenijo

 • Zagotoviti, da vsi dijaki, vključno s tistimi v poklicnih programih ali tistimi, ki prihajajo iz priseljenskih družin, razvijejo visoko stopnjo spretnosti, ki so potrebne za delo in življenje.
 • Prilagoditi slovenski visokošolski izobraževalni sistem, da bo bolj odziven na sedanje in prihodnje potrebe trga dela.
 • Krepiti ozaveščenost, pomoč in usmerjanje pri spodbujanju in motiviranju nizko kvalificiranih odraslih, da bi izboljšali svoje spretnosti.
 • Zagotoviti prožnejše načine učenja in okrepiti sisteme za priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja, spodbujati sodelovanje nizko kvalificiranih odraslih
 • Spodbujati posameznike, da bi ponudili svoje spretnosti, in spodbujati delodajalce, da bi zaposlovali.
 • Odpraviti dodatne ovire za udeležbo zapostavljenih skupin na trgu dela.
 • Izboljšati delovanje zavodov za zaposlovanje, da bi dosegali boljše rezultate, zlasti pri mladih, ki niso zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje (angl. NEET), in učinkoviteje vključevali neaktivne mlade.
 • Prilagoditi različne davke, da bo delo v Sloveniji postalo bolj privlačno za visoko usposobljene posameznike.
 • Visoko usposobljenim osebam, ki niso državljani EU, olajšati prihod na slovenski trg dela.
 • Razširiti uporabo angleškega jezika v visokošolskih programih, saj bo tako Slovenija privlačnejša za mednarodne študente.
 • Spodbujati širjenje zelo učinkovitih delovnih praks v slovenskih podjetjih.
 • Spremljati, kako slovenske ustanove na trgu dela in drugi dejavniki (npr. selitev proizvodnje v tujino) vplivajo na uporabo spretnosti zaposlenih v podjetjih.
 • Oceniti uspešnost vlade na področju spodbujanja deležnikov pri učenju iz izkušenj in izboljševanju praks v prihodnosti.
 • Bolj si prizadevati, da bi presegli težnje ministrstev po izoliranem delovanju, ter spodbujati medresorsko usklajevanje in sodelovanje.
 • Povečati sodelovanje lokalnih ravni oblasti pri oblikovanju politik spretnosti in njihovem izvajanju ter ponuditi njim prilagojene rešitve.
 • Okrepiti zmogljivost javnega sektorja in spodbude za učinkovito vključevanje deležnikov in oblikovanje politik na podlagi dejstev.
 • Razviti celovitejši in ustreznejši sistem ocenjevanja in predvidevanja potreb po spretnostih.
 • Zagotoviti, da so informacije o sedanjih in prihodnjih potrebah po spretnostih učinkovito posredovane različnim uporabnikom.
 • Zagotoviti, da vse ravni poklicnega izobraževanja prejmejo finančno podporo, ki je potrebna, da dijaki in študentje razvijejo ustrezne splošne in tehnične spretnosti.
 • Ugotoviti, katera finančna podpora učinkovito spodbuja podjetja in odrasle k naložbam v spretnosti, zlasti kar zadeva nizko kvalificirane odrasle.