Analiza in realizacija finančnega načrta za obdobje 2004–2008 v javnem zavodu

214

Javni zavodi s področja kulture so neprofitne organizacije, ki jih ustanovi država ali lokalna skupnost za zadovoljevaje širših družbenih potreb. Financirani so iz državnega ali občinskega proračuna in s svojo dejavnostjo ustvarijo le majhen delež lastnega prihodka. Financiranje in vse ostale obveznosti do ustanovitelja so usklajene s pogodbo. Zavod je dolžan sestaviti finančni načrt za vsak projekt posebej in za zavod kot celoto. Finančni načrt je načrt gospodarjenja z denarnimi sredstvi v načrtovanem obdobju, povezan z načrtovanjem  prejemkov in izdatkov.

Pred izdelavo finančnega načrta je treba narediti predračune posameznih projektov, ki se bodo izvajali v določenem časovnem obdobju. Za zavod kot celoto je zelo pomembno, da analizira sprejeti finančni načrt z realiziranim ter ugotovi odmike in poišče vzroke za njihov nastanek, kajti to so informacije, ki bodo omogočale lažje in realnejše finančno načrtovanje v prihodnjem obdobju.

Zavodi morajo sredstva trošiti kar najbolj ekonomično, da lahko izvedejo vse projekte, ki so načrtovani v določenem časovnem obdobju, obenem pa si morajo prizadevati za čim večjo učinkovitost in uspešnost svojega poslovanja.

 

Download full insight