V začetnem poglavju diplomskega dela sem prikazala in bralca seznanila z novo uveljavljenim Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki se v Sloveniji uporablja od 1. oktobra 2008 dalje. Osebni stečaj lahko razglasi vsaka fizična oseba (samostojni podjetnik, zasebnik in potrošnik).
Z institutom osebnega stečaja sem se seznanila v trenutku, ko je osebni stečaj »doletel« tudi mojega tasta. Kljub volji, da bi dolg poplačal in po neuspešnem dogovoru z upniki, da bi dolg poravnal, je le še globlje potonil. Zato sem se želela podrobneje seznaniti z institutom osebnega stečaja in tako dobiti širšo sliko samega stečajnega postopka nad fizično osebo.

RPUX05EF6J
S prezadolženostjo se srečuje vedno več posameznikov, ki imajo možnost, da se jim oprostijo dolgovi, ki jih ne bi mogli nikoli poplačati. Po novem zakonu lahko tudi fizična oseba razglasi osebni stečaj.
Pri analizi smo prikazali pregled statističnih podatkov osebnih stečajev v obdobju od leta 2008 do leta 2012, saj nas je zanimalo, kakšne posledice ima upnik v stečajnem postopku in kolikšen del poplačila svojih terjatev lahko pričakuje v stečajnem postopku. Postopek osebnega stečaja je usmerjen predvsem v to, da se iz stečajne mase enakomerno poplačajo vsi upniki.

 

Download full insight