Finančni načrt javnega zavoda Z

281

Javni zavod Z je kot subjekt javnega sektorja razvrščen kot posredni proračunski uporabnik. Namen ustanovitve je opravljanje javne službe s področja socialnega varstva. Cilj opravljanja dejavnosti javnega zavoda je zadovoljevanje javnih potreb in ne pridobivanje dobička. Zavod ne opravlja tržne dejavnosti, njegovo delovanje je financirano izključno s strani pristojnega ministrstva. Sredstva, pridobljena za delovanje zavoda, so omejena, zato je računovodsko predračunavanje in priprava finančnega načrta toliko bolj pomembna za zavod.

V diplomskem delu sem najprej predstavila teorijo računovodskega predračunavanja v javnih zavodih. Predstavila sem nekatere izmed zakonov, predpisov in uredb, ki so ključni za računovodsko predračunavanje v javnih zavodih. Zakon o zavodih natančno določa pogoje za ustanovitev in upravljanje javnega zavoda, določa organe javnega zavoda in njihove pristojnosti ter naloge. Prav tako natančno opredeljuje dejavnosti javnega zavoda ter njegovo financiranje. Računovodstvo in vodenje računovodstva v javnem zavodu natančneje določata Zakon o računovodstvu in Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Vsebina diplomskega dela je računovodsko predračunavanje in priprava finančnega načrta za javni zavod. Določila za pripravo finančnega načrta so opredeljena v Zakonu o javnih financah, ki natančneje določa pripravo finančnih načrtov javnih zavodov, roke za pripravo, morebitne spremembe finančnega načrta ter obveznosti poročanja o doseženih ciljih.

Namen diplomskega dela je bil raziskati, ali so metode in način predračunavanja v javnem zavodu Z ustrezne in dobre ter oblikovati morebitne predloge za izboljšanje proučevanega področja. V praktičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na računovodsko predračunavanje in načrtovanje v javnem zavodu Z. Z analizo finančnega načrta javnega zavoda Z in spremljanjem uresničevanja finančnega načrta javnega zavoda Z sem ugotovila, da so metode in način predračunavanja, ki jih zavod uporablja pri pripravi finančnega načrta, ustrezne. Pri pripravi finančnega načrta so bila upoštevana vsa zakonska določila. Finančni načrt je pripravljen v okviru izhodišč, ki jih je zavod prejel od svojega financerja.
Ob predpostavki, da v poslovnem letu, za katero je pripravljen finančni načrt, ne bo pomembnih sprememb v zakonodaji, ki bi bistveno vplivale na odhodke zavoda, ugotavljam, da Zavod v svojem finančnem načrtu zajema vsa predvidena potrebna finančna sredstva za nemoteno delovanje za tekoče poslovno leto.

V diplomskem delu sem želela preveriti naslednje trditve:

»Proces priprave finančnega načrta je ustrezen in zajema vse organizacijske nivoje v zavodu.«

Proces priprave finančnega načrta v javnem zavodu je večplasten in zahteva sodelovanje med poslovodnim organom zavoda, računovodstvom, finančno službo, kadrovsko službo, vodji programov in projektov. Iz programa dela je razvidno, da proces priprave finančnega načrta obsega vse pomembne aktivnosti, ki jih bo zavod izvajal v tekočem poslovnem letu. Tako lahko trdim, da je proces priprave finančnega načrta ustrezen in zajema vse organizacijske nivoje.

»Potrjen finančni načrt je realen in je odraz dejanskega stanja.«

Finančni načrt javnega zavoda Z je bil predstavljen svetu zavoda, ki ga je kot ustreznega sprejel in potrdil. Soglasje k finančnemu načrtu je izdalo tudi pristojno ministrstvo. Finančni načrt je pripravljen za obseg vseh načrtovanih aktivnosti zavoda, ki so predstavljene v programu dela, zato lahko trdim, da je finančni načrt realen in je odraz dejanskega stanja.

»Vzpostavljen je proces spremljanja uresničevanja finančnega načrta.«

Poslovodstvo javnega zavoda Z analizira poročilo o uresničevanju finančnega načrta vsake 3 mesece. V primeru pomembnih odstopanj poslovodstvo, ki usmerja poslovanje, sprejme ustrezne potrebne ukrepe. Uresničevanje finančnega načrta spremlja tudi svet zavoda, ki daje predloge in pobude k uspešnejšemu uresničevanju finančnega načrta. Svet zavoda je potrdil polletno poročilo o uresničevanju finančnega načrta, zato menim, da je vzpostavljen proces spremljanja uresničevanja finančnega načrta.

Glede na postavljene cilje je mogoče zaključiti, da sem jih uresničila, saj sem predstavila teorijo računovodskega predračunavanja v javnem zavodu in proučila praktični primer računovodskega predračunavanja na primeru javnega zavoda Z. Potrdila sem zastavljeno trditev, da je proces priprave finančnega načrta ustrezen in zajema vse organizacijske nivoje v zavodu. Potrdila sem tudi zastavljeno trditev, da je potrjen finančni načrt realen in je odraz dejanskega stanja. Prav tako sem potrdila zastavljeno trditev, da je vzpostavljen proces spremljanja uresničevanja finančnega načrta.

Download full insight