Idejna izboljšava obstoječega primarnega kanalizacijskega sistema z vakuumskim v naselju Dokležovje

253

Dan danes si življenja brez čiste vode ne predstavljamo, k temu pripomore tudi pravilna izgradnja in obratovanje različnih zvrsti kanalizacijskih sistemov. Glede na konfiguracijo terena in geološke značilnosti tal, se odločimo o vrsti izgradnje. V primeru, da nam teren dopušča zgradimo gravitacijsko odvodnjo. Na pretežno ravninskem delu je priporočljiva tlačna kanalizacija. Vakuumska vseh teh omejitev nima, saj deluje pod tlakom in je lahko zgrajena še v kako zahtevnem terenu.
V diplomski nalogi smo sprva na kratko opisali vrste kanalizacijskih sistemov, ki jih poznamo. Za že obstoječi del smo opisali ključne elemente na kanalizacijskem vodu ter podali njihove karakteristike in dolžine. Po vsem teoretičnem znanju smo se lotili idejne izboljšave obstoječega stanja in primerjav z vakuumskim sistemom. Na koncu smo izgradnjo obeh kanalizacijskih sistemov za naselje Dokležovje prikazali še s finančnega in časovnega vidika.
Ob takratni izgradnji gravitacijske in tlačne kanalizacije so se pojavljala vprašanja: »Čemu takšne globine izkopov, posegi v naravo, velike odstranitve asfalta? …«. Ravno ta vprašanja so nas vzpodbudila k razmišljanju, kako izvesti boljši kanalizacijski sistem, ki bo tehnično enostavnejši in posledično ugodnejši, tako pri gradnji kot kasnejšemu vzdrževanju in obratovanju.
S popisom del in izračuni smo dokazali, da bi bila investicija v izgradnjo vakuumskega sistema ugodnejša od klasičnega gravitacijskega sistema. Največ bi privarčevali pri zemeljskih in ureditvenih delih, saj za izvedbo vakuumskega sistema niso potrebne takšne širine in globine izkopov. Posledično ugotovimo, da se s tem skrajša tudi čas izgradnje vakuumskega cevovoda.
Pri analizi primerjav stroškov obratovanja in vzdrževanja ugotovimo, da je racionalnejša vakuumska kanalizacija. Na letni ravni so manjši obratovalni in vzdrževalni stroški za vakuumski sistem kot za gravitacijskega.
Glede odpravljanja napak in defektov na kanalizacijskih sistemih je vakuumski sistem zanesljivejši. Napake se ugotovijo preko monitoringa, gravitacijski sistem pa zahteva fizični obhod kanala oz. iskanje defekta, šele nato odpravo napake in popravilo.
Ob pisanju diplomske naloge smo spoznavali številne prednosti vakuumske izgradnje kanalizacijskega sistema. Prepričala nas je na mnogih področjih. Je ugodna za izgradnjo na ravninskih predelih, saj z žagastim profilom polaganja cevi pod cono zmrzovanja ne potrebujemo velikih globin, prav tako je primerna za neugodne razmere, npr: skalnat teren, prečkanje vodotoka ali že obstoječih komunalnih vodov, zaščitena območja, kjer se zahtevajo minimalni gradbeni posegi in na terenu z visoko podtalnico.
Omeniti je potrebno cene gradbenih del in materialov. Na žalost še zmeraj živimo v času t. i. »gradbene recesije«, kar se najbolj odraža pri cenah gradbenih del. Opažamo, da se cene npr. za zemeljska dela ali gradbena dela niso bistveno spremenila od leta 2008, kar pripisujemo temu, da želi podjetje ostati konkurenčno ostalim izvajalcem. Lahko rečemo, da so cene za izvedeno delo nizke, v primerjavi s cenami materialov, na katere ne moremo vplivati, saj jih določa proizvajalec.
Ob zaključku diplomskega dela lahko potrdimo, da je vakuumski sistem izgradnje kanalizacije v naselju Dokležovje ugodnejša rešitev odvodnje odpadne vode, tako z ekonomskega kot s tehnološkega vidika.
V času v katerem živimo ima vrednost investicije velik pomen in vpliv na posameznika. Menimo, da bi v našem primeru z ugodnejšo varianto »Vakuumsko kanalizacijo«, izgradili zanesljiv, vodotesen in okolju prijazen kanalizacijski sistem.

 

Download full insight