Izdelava projektne dokumentacije in izvedba individualnega projekta enostanovanjske hiše X

255

V diplomskem delu naslovom Izdelava projektne dokumentacije in izvedba individualnega projekta enostanovanjske hiše X v občini Murska Sobota sem prikazal projektiranje in gradnjo enostanovanjskega objekta od naročila naprej. Deli diplomskega dela zajemajo zasnovo objekta, postavitev objekta na kupljeno parcelo po zahtevah soglasodajalcev in uskladitvijo zasnove z investitorjem ter soglasodajalci. Prav tako pa tudi projektiranje, gradnjo in zaključne faze ureditve okolja s predajo objekta v uporabo.

Investitor je imel pri gradnji tega objekta jasno začrtan cilj. Zgraditi optimalen enostanovanjski objekt na izbrani in kupljeni parceli, primeren za bivanje in vzdrževanje v mejah svojih razpoložljivih investicijskih sredstev. Z omejitvami lokacije in geološke sestave tal je bilo razvidno, da tlorisno objekt ne more imeti več kot 120,00 m2 btu. površine(dvakrat P+M) in gospodarski objekt 40,00 m2. Kleti pa ne more biti zaradi poplavnega območja in visoke talne vode.

Glede na razpoložljiva denarna sredstva za investicijo je bil lahko strošek gradnje in opreme le okrog 1.130 €/m2. Načrtovalec je imel probleme tudi z ne-paralelno gradnjo z ulico, ki jo pogojuje potok. Prav tako je bilo potrebno dodatno projektiranje in izvedba dostopa z armirano-betonskim mostom, ki ima pogojeno nerealno prevodnost 4,0 m3/sek namesto 0,5 m3/sek.

V diplomskem delu sem si zastavil cilje prikazati tehnološke rešitve in izdelavo celotne projektne dokumentacije do izvedbe projekta. Zastavljene cilje sem tudi v celoti dosegel. Po uskladitvi vseh želja investitorja, zahtev soglasodajalcev in predhodno potrebnega dostopa iz ulice preko novega armiranobetonskega mostu je projektiranje in gradnja potekala v začrtanih okvirih. Objekt ima, kot je bilo predvideno, estetsko ugoden videz z visokimi okni iz umetne mase in termoizolacijskim troslojnim steklom v pritličju z enakimi visokimi francoskimi okni (balkoni) v mansardi, vgrajenimi v demit termoizolacijsko belo fasado, obešeno na modularni opečni zid. Tudi notranjost objekta je enaka načrtovani, funkcionalna celota pritličja in galerije (mansarde). Z vetrolovom med stanovanjskim in gospodarskim ločenim objektom smo ob vizualno ugodni sliki dosegli optimalno toplotno zaščito obeh zunanjih zidov.

Urejena okolica z asfaltiranim dostopom, parkirišče z nadstreškom, armirano betonski most, zasajeno, ozelenjeno okolico in tonalitnim lomljencem tlakovanim hodnikom ter nadkrita terasa na severni strani dopolnjujejo estetski izgled celotnega izgrajenega objekta.

Načrtovanje in izvajanje potekalo po ustaljenem redu:

  • investitor je vedel kaj hoče imeti in je potrdil predloženo mu idejno zasnovo,
  • s krajšimi zapleti so bila pridobljene lokacijska informacija in predhodna mnenja vseh soglasodajalcev,
  • po izdelavi vodilne mape, arhitekturnih projektov in instalacijskih projektov, so bila pridobljena soglasja istih soglasodajalcev,
  • po končani izdelavi investicijske dokumentacije je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje,
  • gradnja mostu in komunalnih priključkov so bila izvedena kot pogoj za gradnjo hiše,
  • izvedena so bila tudi vsa gradbeno-obrtniška dela in instalacije z že prej navedenimi manjšimi spremembami.

94708213BA

Finančni vidik projekta je bil izveden v okviru predvidenega proračuna, kot je predstavljeno v poglavju 5.2. V začetku del so dodatni stroški (most, dovod komunalnih priključkov in instalacij) kazali, da bo objekt v celoti dosti dražji. Vloga investitorja je bila pri tem odločujoča, saj je dosti manjših del opravil sam. Na primer dobavo nasipnega materiala brez plačila materiala, zaradi bližine večjega gradbišča in dogovora z izvajalcem. Iz analize cene je razvidno, da končna cena 1.250,00 €/m2 uporabne površine ni visoka, celo nižja od tedanjih normalnih cen primerljivih objektov (cca 1.500,00 €/m2).

Sama izvedba objekta se je zavlekla zaradi zime, ko se dela zunanje ureditve niso mogla izvajati. Efektivno pa se je čas gradnje zmanjšal za 35 dni, kar je ugodno in je predvsem velika zasluga investitorja zaradi dobrega sodelovanja.

Materiali, ki so bili vgrajeni, so v večini enaki kot so bili predvideni v projektu in so sorazmerno kvalitetni, prilagojeni sredstvom, ki jih je imel investitor.

Sama izvedba objekta je enaka projektirani in predstavlja za investitorja energetsko ugoden trajen stanovanjski objekt, ki je potresno varen z nizko ceno vzdrževanja. Namesto modularne opeke bila vgrajena v zunanje zidove poroterm modularna opeka. Povečala se je debelina toplotne izolacije zunanjih sten in stropa mansarde za 4 cm. Uporaba mavčno kartonskih plošč namesto notranjega ometa omogoča montažo instalacije direktno na zid brez dolbenja utorov za kable in cevovode (vse instalacije so med mavčno ploščo in zidom). Izvedelo se je le vrtanje zidov za preboje instalacij.

Objekt je bil predan investitorju v dogovorjenem roku v projektirani obliki, s tem je bil namen in cilji ob gradnji objekta dosežen.

Download full insight