Cesta kot eden od temeljnih infrastrukturnih objektov omogoča prometno komunikacijo med različnimi geografskimi lokacijami. Tudi modernizirana cesta Mali–Veliki Okič je ena od njih. Po izvedeni modernizaciji ceste so se izboljšali življenjski pogoji občanov, ki to cesto potrebujejo za vsakdanjo prometno komunikacijo. Izboljšanje se izkazuje predvsem z lažjo, hitrejšo in varnejšo vožnjo ter lažjo in varnejšo prevoznostjo v zimskem času, saj je z modernizacijo vozišča omogočeno kakovostnejše in lažje čiščenje snega z vozišča ter soljenje vozišča, kar prej ni bilo mogoče. Zmanjšali pa sta se tudi hrupnost in zaprašenost, ki sta značilni za makadamska vozišča.

Po pridobitvi del na javnem razpisu in sklenitvi gradbene pogodbe z naročnikom za modernizacijo ceste Mali–Veliki Okič smo pogodbena dela morali tudi izvesti. Pred izvedbo del na terenu smo se pripravili na izvedbo pogodbenih del, saj razmere na trgu ne dovoljujejo spodrsljajev in napak. To smo izvedli s proučitvijo projektne dokumentacije, proučitvijo stanja na terenu, ocenitvijo geološko-geomehanskih razmer in planiranjem na podlagi vseh pridobljenih podatkov.

Pri planiranju smo upoštevali normative, možnosti organizacije gradbišča, geološko-geomehanske razmere, projektno dokumentacijo, pogodbeni rok in tudi lastne izkušnje.

Na osnovi tega smo izdelali statične plane, iz katerih so razvidni časi trajanja posameznih aktivnosti. Ko smo posamezne aktivnosti v smiselnem zaporedju vnesli v plan napredovanja del, smo dobili skupni čas trajanja vseh aktivnosti, ki je izkazoval, da pogodbena dela lahko izvedemo v pogodbenem času.

Na osnovi predhodnih pogovorov z naročnikom del so se določile lokacije trajnih deponij. Ker je lokacija teh zelo pomembna za izvedbo del, sta se shema organizacije gradbišča in plan napredovanja del prilagodila tem lokacijam. S tem je omogočen odvoz izkopnega materiala na trajno deponijo brez vmesnega prekladanja materialov, ki bi predstavljali dodatne nepredvidene stroške za izvajalca del.

Pomemben del gradnje, tudi z vidika politike podjetja, ki se poleg dolgoletne tradicije med ostalim ponaša s standardi za sistem kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu (SIST EN ISO 9001/2008, SIST EN ISO 14001/2004 in OHSAS 18001/2007), sta zagotavljanje kakovosti izvedbe del in sledljivost. V ta namen smo ustrezne certifikate za vse predvidene materiale za izvedbo tega objekta, skupaj z planom tekoče kontrole, izdelanim na podlagi Tehničnih specifikacij za javne ceste in predračunskimi količinami, pred izvedbo del dali v pregled in potrditev naročniku. S tem smo naročniku prikazali, katere materiale imamo namen vgrajevati, ter dokazali, da so vsi predvideni materiali ustrezni za vgradnjo. Iz plana tekoče kontrole pa so razvidni obseg in vrsta preiskav, količina odvzema vzorcev in meritev. Vse skupaj omogoča nemoteno delo, sploh zaradi morebitnih drugačnih pričakovanj in predstav naročnika, izvajalcu pa tekoče spremljanje kakovosti izvedbe.

Med izvedbo del prihaja do različnih vplivov na zaposlene na gradbišču, okolje in lokalno prebivalstvo. Zaradi tega se izdela varnostni načrt, ki prepoznava vse vplive na zaposlene. Izvajalec pa je po zakonski dolžnosti dolžan izvajati dela na način, ki ne obremenjuje okolja bolj, kot je to zakonsko določeno in dopustno.

Pomemben vidik izvedbe del je tudi motivacija zaposlenih. S pozitivno motivacijo lahko dosežemo hitrejšo izvedbo del na eni strani in posledično boljši poslovni rezultat na drugi.

Izvedba del se je izvajala po planu napredovanja del ob upoštevanju Tehničnih specifikacij za ceste, Posebnih tehničnih pogojev in ostale zakonodaje s področja graditve objektov.

Med izgradnjo se je vodila tudi zakonsko predpisana dokumentacija, kot sta gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, kakovost opravljenega dela pa je sprotno kontrolirala notranja kontrola izvajalca.

Po končanih delih sta se z naročnikom izvedla končni obračun in kakovostni pregled, ki je osnova za primopredajo objekta naročniku del. S tem pa je tudi pogodbena obveza do naročnika, razen odprave napak v garancijski dobi, zaključena.

Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili vsa nam dosegljiva teoretična izhodišča, pri izvedbi projekta, ki smo ga vodili, pa smo upoštevali vsa opisana navodila.

Ugotavljamo, da je bil tak način najboljši možen, saj nas pri izvedbi del ni nič presenetilo, česar v fazi predhodne proučitve projekta, pogojev in terenskih razmer ne bi predvideli.

Tudi v prihodnje bomo pri vseh naših projektih postopali enako, saj smo prepričani, da je to edini pravi način, ki posledično omogoča kontroliran proces izvajanja del s predvidenimi ekonomskimi učinki.

Osnovni namen diplomskega dela smo dosegli s tem, ko smo prikazali, kako pomembna je dobra priprava na izgradnjo objekta pred dejanskim začetkom del na gradbišču. Z natančno pripravljenimi statičnimi in ostalimi načrti ter izdelanim načrtom napredovanja del je gradnja objekta potekala tekoče in brez večjih nevšečnosti in nepredvidenih dogodkov.