Izvedba objekta “LEK Izolacija 4« s poudarkom požarne varnosti

292

Farmacevtska podjetja po svetu imajo veliko vlogo pri skrbi za zdravstvo ljudi, prav tako pa puščajo veliko sled pri gospodarstvu. Številke, ki nam govorijo o vsakoletnem povišanju
prodaje in povpraševanja, vodijo v rast podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo. Tudi Lek d. d., s proizvodno cono v Lendavi, predstavlja velik pomen za brezposelne, predvsem mlade v severovzhodni Sloveniji, kjer brezposelnost še vedno predstavlja velik problem. K temu je prispevala tudi izvedba objekta »Lek izolacija 4«. Za zaposlene bo premestitev tehnološkega procesa v novi objekt predstavljala urejeno delovno okolje in predvsem občutek varnosti, z vidika sodobnih tehnologij gradnje in varovanja s sodobnimi aktivnimi in pasivnimi ukrepi proti požaru.

Zakon o varstvu pred požarom določa akte, ki jih moramo upoštevati pri organiziranju,
ukrepanju in izvajanju ukrepov proti požaru. Namen je namreč zaščititi ljudi, živali in
premoženje, ki nas obdaja v okolici. Da bi to dosegli, je potrebno dosledno načrtovati in
upoštevati ukrepe varstva. Druga zahteva, ki nas spremlja pri uresničitvi ciljev, pa je omejitev širjenja in učinkovito gašenje v primeru požara. Za slednje je pristojno lokalno gasilsko društvo tako da je ta dejavnik odvisen predvsem od usposobljenosti le-teh delavcev. V skladu s tehničnimi smernicami požarne varnosti, zahtevami in ukrepi, so projektanti za novo grajeni objekt »Lek izolacija 4« izbrali gradbene materiale razreda A, ki že na splošno preprečujejo nastanek in širjenje požara. Z ustreznimi debelinami armiranobetonskih sten pa so obdržali pogoje, ki izpolnjujejo požarno odpornost elementov konstrukcije. S pomočjo certificiranih avtomatskih javljalnikov bo možnost detekcije požara, brez prisotnosti in tveganj zdravja, veliko večja. Gasilskim enotam pa bo zunanje in notranje hidrantno omrežje, ki je v skladu z najnovejšimi standardi, olajšalo delo pri morebitnem požaru v objektu. Ugotovili smo, da sta pasivna zaščita in aktivni ukrepi varstva pred požarom neposredno povezana dejavnika in se v primeru požara dopolnjujeta v smislu hitrega zatiranja požara.

Iz vsakodnevnega stika z naravo lahko razložimo samovžigni proces pri kupu mokrega sena. Reakcijo lahko povzročijo mikrobiološke reakcije, ki nastanejo zaradi ugodnih razmer. Zaradi eksotermnih procesov in nizkega vnetišča sena pride hitro do nastanka požara. Kot vidimo, je lahko eksotermni proces nekaj vsakdanjega. Proces reakcije brez prisotnosti kisika pa je le dodaten pogoj gorenja kalijevega klavulanata in morebitne eksplozije v primeru prisotnosti zvrtinčenega prahu. Številne nesreče v farmacevtskih družbah po svetu in prav tako v Lendavi, so težile k temu, da se izpeljejo raziskave na področju varnosti shranjevanja kalijevega klavulanata in podobnim produktom.
Abramsovi podatki testiranj iz leta 1973 nam prikazujejo, da je armiranobetonska konstrukcija še vedno prva izbira pri izpolnjevanju kriterijev gradbenega materiala za požarnovarnostne zahteve. Namen te raziskave je bil sicer prikazati večjo požarno odpornost ekspandiranih ter karbonatnih agregatov. To pa lahko vodi v smer povečane uporabe lahkega betona v bližnji prihodnosti.

Varovanje človeka, njegovega premoženja in okolja ima velik vpliv v vsakodnevnem razvijanju tehnologije. Statistično gledano se z vsakim letom manjšajo primeri delovnih nesreč, kar pomeni da poteka razvoj v pravo smer. Vendar nesreče nikoli ne počivajo, zato velja tako kot v vsakdanjem življenju tudi v gradbenem in požarnovarstvenem smislu rek bolje preventiva kot kurativa.