Klasifikacija baze artiklov v podjetju Rajbi d.o.o.

249

Diplomsko delo, ki je pred vami, je nastalo kot plod reševanja aktualne problematike vodenja zalog in artiklov v podjetju Rajbi, d. o. o., ki ga vodim. Pogled na teme so se skozi delo in iskanje rešitev v smislu le-teh spreminjale. Če ob samem pričetku pisanja diplomskega dela nisem imel natančne smeri želenega cilja, v tem trenutku natančno vem, kaj želim. Če je bil to pričakovani cilj, lahko danes trdim, da je rešitev na dlani. Če sem na začetku iskal rešitve več ponudnikov, ki bi jih združil v kolikor tolikor uporabne vsebine, sem pozneje našel odgovore pri ponudnikih, ki so razvili programske rešitve glede na potrebe stroke. Seveda je bistvena razlika med domačo ponudbo in tisto, ki jo ponujajo tuji ponudniki v velikosti tržišča. In če pogledamo velikost nemško govorečega trga ter tamkajšnjo konkurenco, so te rešitve bistveno kakovostnejše. Še sploh, če se po drugi strani zavedamo, da smo v obdobju po osamosvojitvi vsaj v 90 odstotkih postali odvisni od dobave iz teh dežel. Vsi tisti lokalni proizvajalci, ki so še morda obstali, pa za svoje preživetje izvažajo večinoma v nemške dežele.
Tako sem se odločil, da za potrebe skoraj celotnega poslovanja prevzamem poslovno aplikacijo nemškega ponudnika Taifun GmbH. Glede na specifiko slovenskega trga in na dejstvo, da primerljivih rešitev na trgu ni, je podjetje Taifun tudi pripravljeno sodelovati v prilagoditvi njihove rešitve našemu trgu. Za uspešno poslovanje sem se moral povezati z nekaj nemškimi dobavitelji opreme, ki uporabljajo sistem DATANORM. Verjamem, da tovrsten pristop lahko predstavlja kar veliko konkurenčno prednost v poslovanju na domačem trgu. Poenostavlja tudi vstop na nemško-avstrijski trg. Prinaša kar nekaj poslovnih priložnosti. Verjamem, da bom pridobil večjo preglednost nad poslovanjem, boljše vstopne materialne pogoje. Ko bo sistem deloval v mojem poslovnem okolju, lahko to rešitev ponudim tudi trgu. Prepričan sem, da če smo že premajhni za razvoj, vseeno obstaja dovolj podjetnikov, ki želijo hoditi korak s časom in imajo podobne težave, s katerimi se pri poslovanju srečujem jaz. Tovrstno razmišljanje lahko morda nekje v prihodnje predstavlja tudi osnovo za združevanje podobnih interesnih skupin in skupni nastop v pogajanjih proti dobaviteljem in investitorjem.
Jasno pa je, da nič od tega ne more biti izvedeno, če se ne postavijo natančni časovni okviri, do kdaj mora biti projekt uresničen. Tako sem v tem trenutku v fazi preskušanja časovno omejene polno delujoče različice programa. Sistem je sicer še treba uskladiti s slovenskimi pravnimi in računovodskimi normami, da lahko prevzame polno funkcionalnost. Zaenkrat ga bomo uporabljali v različici nemškega jezika, predvidevam pa, da se bomo lotili tudi prevoda. Sam želim aplikacijo natančno preučiti, saj lahko le tako dosežem polno funkcionalnost in uporabnost. In le na ta način lahko pozneje izvajam načrtovane predstavitve na slovenskem tržišču. Že sedaj prepričano trdim, da je programski paket Open Bussines programske hiše Taifun GmbH kvantni preskok v dojemanju poslovanja. Uspešno pomaga usmerjati poslovanje podjetij v storitvenih branžah, v dodelani obliki prevzema skrb za kupce in dobavitelje. V konceptu delovanja se čuti, da si ga je zamislila in izvedla skupina ljudi, ki je dobro poznala tipično problematiko naše branže in da je uporabila učinkovite rešitve, ki ne predstavljajo samo koncepta delovanja posameznih podjetij, ampak dobro povezujejo načine in običaje večine. Samo po sebi pa govori tudi dejstvo, da je razvoj do takšne stopnje trajal več kot dvajset let, program pa se še zmeraj razvija in prilagaja. Tukaj na eni strani govorimo o prilagajanju novim predpisom in zakonom, kar je nujno za zadostitev pravnim predpisom in posodobitvam, iščejo pa se zmeraj nove rešitve za učinkovitejšo in kvalitetnejšo rabo programa v praksi. Ena novejših rešitev je sistem »Mobile Auftrage«, ki predstavlja različico pisarne na terenu. Uporabnik je preko aplikacije in prenosnega ali tabličnega računalnika povezan v podatkovni sistem. Na samem terenu je možno izvajati večino funkcij programske rešitve, možni so razni pregledi cenikov in zalog artiklov, dostopni so koledarji nalog in opravil, mogoče je izvajati elektronski zajem podatkov o opravljenem delu, izpolniti popisne liste in še veliko drugega. Vsi zavedeni podatki se sproti zapisujejo v baze podatkov. Tako je sledljivost opravljenega dela in porabljenega materiala idealna. Veliko lažje je sledenje stroškom posameznih projektov ali delovnim nalogam. Omogočeno je tudi natančno merjenje porabe časa. Tako je v vsakem trenutku možno oceniti učinkovitost opravljenega dela in sodelavce nagraditi za njihovo učinkovitost.
Za učinkovito delovanje celovitega poslovnega sistema je potrebna povezava z računovodskimi evidencami. V prodajnem programu je torej treba izdelati na učinkovit sistem elektronska poročila o prodaji in nabavi. Le-te je treba uvoziti v primerni računovodski program, tam podatke obdelati in jih, če je mogoče, medsebojno sinhronizirati. Tako lahko vodimo stroškovno evidenco porabe materiala in dela po posameznih projektih, evidenco prejetih in danih plači za posamezne izdane in prejete fakture, analizo učinkovitosti posameznih poslov in razne druge evidence, ki so potrebne za učinkovito in pravočasno sprejemanje raznih strateških odločitev pri poslovanju. V tej smeri iščem primerno povezljivost s slovenskimi programskimi hišami. V našem primeru se povezujem s programsko hišo SAOP. V iskanju možnosti povezovanja z ostalimi ponudniki, kot so npr. spletne trgovine in podobno, so namreč razvili sistem miniMAX API vmesnika, ki omogoča poljubno izmenjavo podatkov med raznimi programskimi rešitvami.

 

Download full insight