Načrtovanje večje javne prireditve – Evropsko mladinsko prvenstvo v judu 2017

197

Kot soudeleženec v procesu načrtovanja in organiziranja večje športne prireditve sem se soočil s problematiko in odgovornostjo pri izvedbi tovrstnih dogodkov ter le-to predstavil v svojem diplomskem delu. Kot aktivni udeleženec priprave prireditve sem imel možnost vpogled v dogajanje, ki sicer ostaja skrito vsem, ki se srečanja udeležijo zgolj v izvedbenem delu. Ob tem sem imel možnost spoznati, da proces načrtovanja ne temelji zgolj na ideji za izvedbo, temveč je sistematično in natančno načrtovan potek, ki temelji na obstoječi zakonodaji.
V procesu izdelave diplomskega dela sem tako pregledal zakonodajo, ki opredeljuje izvedbo večjih športnih prireditev in delovanje vseh sodelujočih, odgovornih za varnost prisotnih udeležencev. V sodelovanju z vodjo varovanja in organizatorjem prireditve sem izdelal oceno stopnje ogroženosti ter na podlagi tega načrt varovanja prireditve z načrtom evakuacije. V diplomskem delu sem predstavil sodelovanje z intervencijskimi službami in podrobneje opisal ukrepe varnostnikov. Ob tem sem ugotovil, da je za uspešno izvajanje dela varnostnikov in redarjev potrebno dobro poznavanje zakonodaje ter kvalitetno usposabljanje vseh, ki se aktivno vključujejo v takšne procese dela.
Zadovoljstvo udeležencev prireditve in organizatorjev je torej odvisno tudi od usposobljenosti ljudi, ki so vpleteni v proces varovanja. Delovanje slednjih je na množični prireditvi vidno in je ključnega pomena pri izdelavi ocene o uspešnosti izvedbe, tako s strani organizatorja kot s strani javnosti.
V drugem delu diplomskega dela sem izvedel intervjuje z vodjo varovanja in naročnikom oziroma organizatorjem prireditve ter tako potrdil zastavljene hipoteze in domneve. Omenjena sogovornika sta bila s potekom prireditve izjemno zadovoljna. Ob tem sem prišel do ugotovitve, da je uspešno zaključena prireditev, na kateri sodeluje veliko število ljudi, za organizatorje in izvajalce varovanja potrditev njihovih sposobnosti in ustreznosti načrtovanja.
Prav tako je ob izvedbi analize uspešnosti izvajanja večje športne prireditve izredno pomembno tudi mnenje javnosti, ki proces izvajanja opazuje z druge perspektive, kot vsi, ki so v dogajanje aktivno vpleteni. Seveda ob tem nikakor ne gre prezreti dejstva, da so mediji izvedbo Evropskega mladinskega prvenstva v judu 2017, ocenili kot kvalitetno. Slednje je za udeležence v procesu načrtovanja in izvajanja velika pohvala ter potrditev o usposobljenosti za izvedbo tako obsežnih in zahtevnih nalog.
V procesu pisanja diplomskega dela sem ugotovil, da je prireditev uspela predvsem zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja med organizatorjem ter vodjo varovanja, ki imata veliko zaslug, da je bilo prireditev v danih pogojih sploh mogoče izvesti. Prav tako prireditve ne bi mogli izpeljati brez kvalitetno usposobljenega osebja, ki je na prireditvi pomagalo predvsem z vidika varovanja in zagotavljanja reda na prizorišču. Za izvedbo prireditve zakonodaja jasno predvideva in zahteva načrtovanje varovanja in izvedbo same prireditve. V kolikor se ne bi držali zahtev, ki jih predvideva zakon oziroma ne bi izpolnjevali pogojev, ki so navedeni v zakonu o organiziranju javne prireditve, le-te ne bi smeli izvesti. V diplomskem delu sem dosegel vse cilje, ki sem si jih zadal v samem začetku izdelave naloge. Skozi diplomsko delo sem potrdil vse zastavljene hipoteze.
V raziskovalnem delu diplomskega dela sem, s pomočjo teoretičnih izhodišč, potrdil trditev, da so za zagotavljanje učinkovitosti varovanja javne prireditve odgovorni tako organizatorji kot vodje varovanja, varnostniki in reditelji. Skozi diplomsko delo sem potrdil vse zastavljene hipoteze. Pri tem sem ugotovil, da zakonodaja določa uporabo varnostnih ukrepov, kar vpliva na korektnost delovanja vseh, ki so vključeni v proces varovanja športne prireditve. Potrditev druge hipoteze kaže na pomen usposobljenosti vodij varovanja, saj s svojim delovanjem vplivajo na zagotavljanje varnosti udeležencev množičnih prireditev. Kot zadnje, a vendar izredno pomembno dejstvo, je potrditev tretje hipoteze. Le-ta nakazuje soodvisnost kvalitete načrtovanja in izvajanja varovanja prireditve z zadovoljstvom naročnikov, ki se navzven odraža tudi z zadovoljstvom ostalih sodelujočih. Pri tem mislim predvsem zadovoljstvo tekmovalcev in trenerjev, obiskovalcev ter, na tovrstnih prireditvah, prisotnih številnih mednarodnih medijev.
Po vseh pomembnih, že zapisanih dognanjih, lahko trdim, da je pisanje diplomskega dela na podlagi aktivnega sodelovanja pri izvajanju varovanja večje športne prireditve, ob pridobivanju podatkov, namenjenih raziskovalnemu delu, tudi neprecenljiva izkušnja in potrditev pridobljenih znanj v procesu usposabljanja.

 

Download full insight