Prodajni uspeh danes ni naključje. V današnjih tržnih razmerah kupci pričakujejo in zahtevajo
kakovost pri prodaji blaga in storitev. Kupci so bolj obveščeni in previdni, ko segajo v svoje
denarnice. Podjetja pa se pri prodaji blaga in storitev srečujejo z vedno večjo konkurenco,
zato morajo svoje napore vložiti v iskanje novih možnosti in idej, da obdržijo dosedanje
kupce in privabijo nove.

Vedno več podjetij se poslužuje orodij tržnega komuniciranja, od oglaševanja, osebne
prodaje, publicitete do pospeševanja prodaje. Pospeševanje prodaje je eno od orodij tržnega
komuniciranja, ki omogoča neposredno komunikacijo s potrošniki, prodajnim osebjem in
posredniki. Pospeševanje prodaje postaja v današnjem času vedno bolj aktualno, saj dnevno
zasledimo razne nagradne igre, brezplačno deljenje vzorcev, degustacije in podobno.

 

Diplomsko delo obravnava nagradne igre kot način pospeševanja prodaje v trgovskem
podjetju Merkur, d. d. Cilji diplomskega dela so spoznati načine pospeševanja prodaje v
trgovskem podjetju Merkur, d. d., ugotoviti, v kolikšni meri so kupci motivirani za nakup
zaradi nagradnih iger, ugotoviti, ali so nagradne igre odločilne, ko se kupci odločajo med
različnimi trgovskimi ponudniki, ugotoviti, kakšno je mnenje kupcev o nagradnih igrah ter v
kolikšni meri se je povečal obisk trgovskega centra Merkur Bohova v času trajanja nagradne
igre.

 

Diplomsko delo ima devet poglavij. Uvodno poglavje zajema opredelitev obravnavane teme, namen, cilje in predpostavke ter omejitve in opis raziskovalne metode, uporabljene v empiričnem delu diplomskega dela. V drugem poglavju smo predstavili podjetje Merkur, d. d., ter pomen in metode pospeševanja v tem podjetju. V tretjem poglavju smo teoretično opredelili pospeševanje prodaje, orodja za pospeševanje prodaje, prednosti in slabosti ter cilje pospeševanja prodaje. V četrtem poglavju smo teoretično obdelali nagradne igre, vrste nagradnih iger, načrtovanje in pravila pri organiziranju nagradnih iger. Peto in šesto poglavje opisujeta raziskavi konkretne nagradne igre, ki je potekala v trgovskem podjetju Merkur, d. d., in obiskanost trgovskega centra Merkur Bohova v času trajanja nagradne igre. Tudi sedmo poglavje je empiričnega tipa, saj smo na podlagi vprašalnika raziskali mnenje kupcev o nagradni igri. Osmo in deveto poglavje zajemata moja priporočila vodstvu podjetja in sklepne misli.