Pomen družinskega podjetništva in poslovni načrt podjetja Šolar Efekt d.o.o.

261

Na osnovi povpraševanja po izdelavi dodatnega izdelka in s tem pripravi poslovnega načrta podjetja se je izkazalo, da je bil upravičen naš trud in vlaganje v raziskave in razvoj ter s tem porabo dodatnega časa in finančnih sredstev. Podjetje ne namerava dodatno zaposlovati, zato bomo delo bolje uskladili med posameznimi fazami in poskušali vključiti kooperante. S tem bomo še naprej ostali konkurenčni in bomo lahko nadzorovali kvaliteto in pravočasnost dobave.
Na koncu bi podali še mnenje in potrdili hipoteze, ki so bile ključne za raziskavo družinskega podjetništva, v povezavi z našim družinskim podjetjem, na osnovi novih pridobljenih znanj pri predmetu Podjetništvo na VSŠ Academia.
Naprej se bomo dotaknili področja družinskega podjetništva in potrdili hipotezo 1, da je družinsko podjetništvo v Sloveniji pomembno, veliko je tudi rastočih in novih podjetij, ki razmišljajo v smeri nadaljevanja družinske tradicije oz. družinskega podjetništva. Tudi sicer je družinsko podjetništvo že dalj časa prisotno na našem trgu, a še vedno nima tako dolge tradicije kot v tujini. Po številčnih podatkov je družinsko podjetništvo za Slovenijo izredno pomembno.
Potrdimo lahko tudi trditev (hipoteza 2), da je raziskava trga pokazala pravo usmeritev razvoja podjetja na domače in predvsem na tuje trge, kajti veliko povpraševanja anketirancev je predvsem v Nemčiji.
Potrdimo lahko trditvi (hipotezo 3 in hipotezo 4), da je za razvoj družinske tradicije podjetja Šolar Efekt d. o. o. ključnega pomena plasiranje novih izdelkov oziroma nove ponudbe vrvenic, saj se veliko anketirancev zanima za naročilo novih vrvenic, kar bo pozitivno vplivalo na poslovanje in na razvoj podjetja. Zaradi tega razširjena nova ponudba vrvenic za naše družinsko podjetje predstavlja tudi priložnost za povečanje prihodkov podjetja in posledično dobička podjetja. V splošnem pa lahko zelo pozitivno vpliva na poslovanje podjetja kot celote.
Do nekaterih zaključkov smo prišli tudi preko nadgradnje poslovnega načrta z dodanim finančnim načrtom, ki nam služi za uvid nekaterih že poznanih informacij oziroma rezultatov podjetja Šolar Efekt d. o. o. ter za načrtovanje bodočega poslovanja podjetja. Z nadgradnjo poslovnega načrta smo poleg preostalega prišli še do drugih spoznanj v zvezi s poslovanjem podjetja, npr. s pomočjo SWOT analize smo ugotovili, kakšne so prednosti in slabosti podjetja (oz. notranji dejavniki v podjetju, na katere imamo vpliv oziroma jih lahko spremenimo) ter na možnosti in nevarnosti v okolju podjetja, na kakšen način se na to pripraviti, izboljšati ter to, tudi ohraniti. Do nekaterih ugotovitev smo prišli preko anketirancev s povratnimi informacijami glede uvedbe novih vrvenic. Po tiho smo upali na takšne informacije. Če potegnemo črto čez vse, pridemo do spoznanja, da podjetje še vedno razmišlja v pravi smeri in je na pravi poti, da naredi še en dober korak k uspešnemu dolgoročnemu in stabilnemu poslovanju. S tem pa tudi k nadaljevanju družinske tradicije podjetja Šolar Efekt d.o.o.
Zaključimo lahko, da je bilo s kombiniranjem različnih metod raziskovanja in preučevanja virov informacij zaznanih nekaj novih dejstev, hkrati pa potrjene zadeve, na katerih delamo že leta in za katere smo v podjetju prepričani, da so prave oziroma pomenijo dobro in dolgoročno ter stabilno poslovno usmeritev (pri tem mislimo na postopno uvajanje vedno novih izdelkov, vsaj enega vsake toliko časa ter na poslovanje na domačem in na tujih trgih). Hkrati je usmeritev podjetja, da ne tvegamo preveč ter brez potrebe oz. nuje ne uporabljamo tujih virov financiranja.
Na področju promocije se zavedamo, da moramo slediti napredku. Zato razmišljamo o novi spletni strani, kjer bomo posodobili reklamiranje naših izdelkov in jih podrobneje opisali. Ugotavljamo, da se moramo še bolj potruditi in potencialnim kupcem posredovati podatke o novih izdelkih tudi še na druge načine kot so: katalogi, osebno, po telefonu, itd. Morda bi morali dodati tudi druge aktivnosti promocije kot so sejemski nastopi oz. obiski sejmov (doma in v tujini).
Vse to so dobre usmeritve za podjetje, v bodoče pa bomo pri naših usmeritvah upoštevali tudi kritike (visoka cena, premajhna ponudba, slaba kakovost izdelkov) tistih kupcev, ki niso zadovoljni z našimi izdelki. S tem bi prispevali k še na večji uspešnosti podjetja oz. vplivalo na dobro ime podjetja. Prepoznani smo kot majhno družinsko podjetje ter kot stabilni in preverjen dobavitelj, na katerega se lahko zanesejo kupci tako v Sloveniji kot v tujini. Tudi kot malo družinsko podjetje z dolgoročno tradicijo.

Download full insight